Home

Mentální anorexie bakalářská práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bc. Zdeňka Slámová Mentální anorexie a současné možnosti terapie Anorexia nervosa and current treatment options Olomouc 2012 Vedoucí práce: PaedDr. Mgr. Marie Chráskov 1.1 CHARAKTERISTIKA A PROJEVY MENTÁLNÍ ANOREXIE Tato bakalářská práce se zabývá tématem, které bychom neměli brát na lehkou váhu. Tématem, které se může týkat kohokoli z nás. Poruchy příjmu potravy jsou vážnou nemocí, která by neměla být opomíjena. To, že jsem si vybrala právě tento námět, je pr Bakalářská práce Mentální anorexie Anorexia nervosa. Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám tématem mentální anorexie, kterou vztahuji k příběhu mé blízké přítelkyně. Zároveň se snažím propojit průběh samotné nemoci s vlivem sociálních sítí. Zaměřuji se především na to, jak sociální sítě.

Mentální anorexie - Pavlína KŘÍČKOV

Mentální anorexie - Univerzita Karlov

MENTÁLNÍ ANOREXIE A SOUČASNÉ MOŽNOSTI TERAPIE Bakalářská práce Kateřina Pittrová Specializace v pedagogice: Psychologie se zaměřením na vzdělávání (2014-2017) Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. Plzeň, 201 PREVENCE MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Bakalářská práce Adéla Šmídová Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2011-2013) Vedoucí práce: PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. Plzeň, květen 201 Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Lenka Luhanová PLZEŇ 2014. Mentální anorexie neboli anorexia nervosa (z řeþtiny an - zbavení, nedostatek, orbis - chuť) se charakterizuje nedostatkem chuti k jídlu nebo sníženým podnětem pro příjem potravy. Nejþastěji je tato nemoc diagnostikována v pubertě a adolescenci.

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických

Bakalářská práce (Bc

Mentální anorexie

Mentální anorexie a bulimie. Porucha příjmu potravy je velmi vážná porucha. Anorexií a bulimií trpí stále mladší děti, neboť se na odborníky obrací nejen rodiče patnácti a šestnáctiletých chlapců a dívek, které touží po velmi štíhlé postavě, ale i rodiče třináctiletých dívek Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Seminární práce do Základů psychologie popisuje projevy, faktory, zdravotní rizika nebo terapii mentální anorexie a bulimie

Vysoká Škola Polytechnická Jihlav

Příčinou je strach z tloušťky. V mentální anorexii jde o extrémní omezování příjmu potravy a v mentální bulimii o extrémní přejídání, spojené s vyvolávaným zvracením. 1.1 Vývoj a úvod k mentální anorexii a mentální bulimii Mentální anorexie byla popsána anglickým lékařem Richardem Mortonem, a to již v roce. Důsledky anorexie. Rozvinutá mentální anorexie se nejviditelněji projevuje na fyzickém těle vychrtlostí. Přidružují se typické psychické změny, především deprese, člověk se izoluje, uzavírá se před druhými a vykazuje tendence vnitřního nutkavého jednání umřít. Může skutečně zemřít, a to i hlady

Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce nejprve seznamuje s obecnou charakteristikou poruch příjmu potravy. Poté se velmi podrobně věnuje průběhu, projevům, příčinám a léčbě akutní a chronické mentální anorexie a bulimii 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ANDREA STRÁNĚLOVÁ 3. ročník prezenční studium Obor: pedagogika veřejná správa JE MENTÁLNÍ ANOREXIE ZÁLEŢITOSTÍ JEN DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŢE? Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Iveta Tichá OLOMOUC 201 Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce Plná dostupnost: ANO mentální anorexie, mentální bulimie, psychoterapie, terapie, poruchy chuti k jídlu, tělesná hmotnost. Bakalářská práce zabývající se problematikou mentální anorexie v souvislosti se sportem. Prokešová, Ludmila. Mentální anorexie a. Mentální anorexie a bulimie patří mezi nejzávažnější poruchy příjmu potravy. Nielsen (2001) odkazuje na studie, ze kterých vyplývá, mentální anorexie je jednou z nejvíce smrtelných psychiatrických poruch, přiemž míra úmrtnosti je přibližně 5% při deseti letech nemoci (in Devlin, 2005)

Download Citation | Mentální anorexie - kognitivní schéma nemoci | Bakalářská práce se zabývá problematikou pacientů s klinickou diagnózou mentální anorexie. Teoretická část. Mentální anorexie / January 2002; Authors: František David Krch. Request full-text PDF. To read the article of this research, you can request a copy directly from the author. Request full-text

Anorexie: příznaky, léčba (mentální anorexie) - Vitalion

 1. Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou psychická onemocnění, kam řadíme mentální anorexii (úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimii (přejídání a následné vyzvracení potravy) a záchvatovité přejídání (vlčí hlad) . Často se může stát, že se tyto nemoci střídají, např. přejedení ⇒ zvracení.
 2. Mentální anorexie a bulimie u dětí ve věku 12 - 15 let: A: Krátká Daniela: Informovanost rodičů o první pomoci při akutní laryngitidě: E: Kratochvílová Gabriela: Důkazy podporující úlohu emoční inteligence sester v péči o pacienta: A: Krausová Edita: Pohled sester na indikátory kvality ve zdravotnickém zařízení: B.
 3. (bakalářská) Část státní závěrečné zkoušky: Pedagogická způsobilost práce s diagnostikou sociálních vztahů, zájmů či hodnotové orientace Poruchy příjmu potravy - mentální anorexie, mentální bulimie, bigorexie, orthorexie. d) Krizová intervence a zařízení krizové intervence..
 4. Na této stránce jsou postupně dle školních roků vyvěšována témata absolventských prací oboru Diplomovaná všeobecná sestra na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci. Pro studenty volící si téma své absolventské práce připomínáme, že se stejné téma absolventské práce nesmí za uplynulé 2 roky opakovat
 5. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části práce jsou uvedeny základní souvislosti, příčiny a diagnózy ovlivňující vznik poruch příjmu potravy. Topics: poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, eating disorders.
 6. Mentální anorexie je závažné, často život ohrožující onemocnění, které patří mezi poruchy příjmu potravy, skupinu nemocí charakterizovaných patologickým jídelním chováním, které je nutné chápat a léčit v celém bio-psycho-socio-spirituálním kontextu. Bakalářská práce. Plzeň: ZCU 2013. 3. Shimizu N, Oomura.
 7. Bakalářská práce Studijní program: (např. mentální anorexie, Alzheimerova demence aj.) Poruchy příjmu potravy spojené s onemocněním centrální nervové soustavy (např. kraniotraumata, cévní mozkové příhody aj.) Vrozené vývojové vady (17, 29, 33

Seminární práce 16 s. / 2. roč. / doc. 1. Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy (dále už jen PPP) se vyskytují převážně u dívek a mladých žen. Jejich nejběžnějšími formami jsou mentální anorexie a mentální bulimie. PPP spočívají v nepřirozeném zájmu o hmotnost a štíhlost svého těla a příjem potravy Aplikace pro klasifikaci diagnóz podle metodiky MKN 10. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Česká verze, platnost od 1

Následná péče u ppp - bakalářská práce Anorexie

 1. již od pradávna existují nejrůznější formy narušeného příjmu potravy, samotný pojem mentální anorexie se vžil až jako pojem moderní historie. Dle knihy Poruchy příjmu potravy (F. D. Krch a kol.) pramení mentální anorexie (= lat. anorexia nervosa, nervová, mentální anorexie) z neurotické ztráty chuti k jídlu
 2. Bakalářská práce Vývoj sociálně patologických jevů na území Středoeského dysmorfofobie, bigorexie), body image (mentální anorexie, mentální bulimie) a její sociálně patologické projevy a bezdomovectví. Pojem sociální patologie je þasto oznaþován jako sociální deviace, ale tyto dv
 3. PhDrnbspPavel ŠkobrtalnbspPhD Katedra pedagogické a školní psychologie PdF OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzit
 4. Pavla −iıáková: Mentální anorexie a mentální download Stížnost Komentář
 5. Kategorie: Psychologie, Medicína Typ práce: Diplomové práce Škola: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, Brno Charakteristika: Práce se zabývá popisem poruch příjmu potravy.Hlavním cílem je vytvořit a poskytnout přehled příznaků a základních informací týkajících se této problematiky, navrhnout několik preventivních zásad pro jejich předcházení a zformulovat.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ŠÁRKA GABRIELOVÁ . Pražská vysoká škola psychosociálních studií Daseinsanalytický poradenský program v prostředí základní školy Šárka Gabrielová Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lucie Vacková Praha 2014. Prague college of psychosocial studies. 2011 - současnost: Postgraduální výcvikový kurz v KBT (akreditováno MZ ČR - 500 hod), IKBT, Hradec Králové: 2011 - současnost: Psychodynamická diagnostika osobnosti a psychopatologie (akreditováno MZ ČR), Institut klinické psychologie, Prah Fakulta umění Ostravská univerzita Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. telefon: +420 597 092 902 +420 553 462 902 . e-mail: Č: 61988987, DIČ: CZ6198898 Bakalářská práce: Ne: Mentální anorexie a sport [rukopis] Prokešová, Ludmila: 2006: Bakalářská práce: Ano: Hospitalizace jako možný způsob léčby poruch příjmu potravy [rukopis] Němcová, Barbora: 2005: Bakalářská práce: Ne: Vybrané aspekty vztahu k sobě a k druhým u mladých žen a dívek s poruchou příjmu potravy. SP4BP_DIP2 0 2 z všichni vyučující Bakalářská práce. SP4BP_B P 0 5 z všichni vyučující Případová studie KRCH, F.D. Mentální anorexie. Praha: Portál, 2002, ISBN 80-7178-598-9. NEŠPOR, K. Problémy působené alkoholem, jinými návykovými látkami a hazardní hrou v dětství a dospívání. In ŘÍČAN, P.

Kalium [upravit | editovat zdroj]. Používáme 7,5 % KCl (1ml = 1 mmol kalia) nebo 13,6 % KH 2 PO 4 (1ml = 1 mmol kalia).. Kalkulované celkové množství kalia = fyziologická potřeba 1-3 mmol/kg/den + vypočtené přídavky k pokrytí metabolismu aminokyslin a cukrů.. Přibližně podáváme 1/3-1/2 vypočtené dávky během 24 hodin, přesněji se řídíme hladinou kalemie, EKG. Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Bakalářská práce (Bc.) PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY u studentek taneční konzervatoře Vedoucí práce: Doc. PhDr. Václav Břicháček Vypracovala: Marie Záhorsk Autor Název práce Typ Rok; Pávková Klára: Vliv marihuany na kognitivní funkce: diplomová : 2020 : Sršňová Jitka: Vliv chronotypu na hypnabilitu: diplomov Módní diktát (také diktát módy) je termín, kterým je obvykle ve společnosti, tisku a mezi spotřebiteli označována zřejmá nebo jindy neprůkazná tendence vyžadovat či naplňovat určitý vzorec žádoucího chování nebo manipulovat společenské preference. Například trendy vánoc na kterých se shodnou výrobci a aranžéři, způsob jak mají být nastrojené stromky a.

Bakalářská práce, Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, PedF MU, 2006. CASH T.E., HENRY P.E. Women´s body images: The results of a national survey in the U.S.A. Sex Roles, 33, 1995. CRAFT C. Too old, too ugly KOCOURKOVÁ J. Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospíván. Teoreticko-průzkumná bakalářská práce se zabývá prevencí poruch příjmu potravy u žáků základních škol. Teoretická část vymezuje pojmy prevence, poruchy příjmu potravy, především mentální anorexie a mentální bulimie. Dále je v práci popsána vývojová psychologie v období. Ženy malého vzrůstu Příčiny malého vzrůstu: Tento zkrácený model z řady WEEKEND byl vytvořen především pro ženy a osoby menšího vzrůstu

Anotace: Bakalářská práce Mentální anorexie a mentální bulimie se zabývá příčinami a možnou prevencí poruch příjmu potravy. Popisuje základní příznaky vyskytující se u jedince s mentální anorexií či mentální bulimií Čtěte také: Gábina Koukalová dnes - kniha, doping a anorexie Tělesná výchova a sport mládeže, 2018, roč. 84, č. 6 Úvodem. Vzpomínání trenéra lyžování a středoškolského učitele Karla Randáka na školní tělesnou výchov Anotace: Bakalářská práce pojednává o barvocitu, popisuje barevný.. Léčba chronické (dlouhodobé) bolesti je důležitým aspektem medicíny. Chronická bolest bez ohledu na její příčinu pacienty značně omezuje a zhoršuje jejich kvalitu života - často se setkáváme s bolestmi. sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně - SODEZ

Alkoholismus a jeho Duše BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Alkoh... Author: Zdenka Alžběta Fišerov Bakalářská práce pojednává o volnočasových aktivitách romských dětí a mládeže. Celá práce je soustředěna na projekt tzv. Amari familija V teoretickém úvodu podávám krátké vymezení mentální anorexie (diagnostická kritéria, prognóza nemoci, teorie vzniku mentální anorexie, somatické komplikace a terapeutické. Na stranu druhou však může být příčinou negativního vlastního hodnocení, zvláště u výrazných rozdílů (Někteří autoři uvádějí riziko vzniku bulimie a mentální anorexie.). Musíme však konstatovat, že u mnoha adolescentů hraje významnější roli být viděn, než přínos méně atraktivní, ale zkušenější.

Mentální anorexie - názory, zkušenosti - Zdravá Výživa

Mentální anorexie 0,5-0,8 % populace; Bulimie 2-4 % populace; Výskyt u žen : výskyt u mužů = 10:1 u anorexie a 20:1 u bulimie; Bipolární afektivní porucha. 1-2 % populace; Generalizovaná úzkostná porucha. 5 % populace; Obsedantně kompulzivní porucha. 1-2 % populace; Posttraumatická stresová poruch Mentální bulimií trpí častěji ženy, obvykle se týká dospívajících dívek ve věku od 13 do 18 let Bulimie je jednou z poruch příjmu potravy, stejně jako anorexie. Bulimie se vyznačuje nezvladatelným přejídáním, následnými pocity viny a poté usilovným zvracením docent klinické psychologie Ostravská Univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Katedra Metod sociální práce 1995 - 2003 vedoucí Ústavu společenských věd (FPF SLU v Opavě [1] Krátkodobé hladovění a jeho vliv na organismus, Bakalářská práce, Marie Pavlicová, Nutriční terapeut, Brno, květen 2016, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Ústav ochrany a podpory zdraví Hladovění a benefit pro různá onemocnění Revmatická onemocnění kloub Archiv závěrečné práce Josef Srnský FSpS B-TV SEBS kombin. /fsps_b/ Bc. Josef Srnský Sestavení posilovacího treninkového plánu u začátečníků Making for bodybuilding training plan for begginer Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá sestavením posilovacího plánu pro fitness centra se zaměřením na začínající cvičence

Práce studentů Anorexie, bulimie, přejídán

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. Základním kritériem anorexie je nízká tělesná hmotnost (alespoň o 15% nižší než odpovídá věku a výšce) a aktivní snaha hubnout nebo nepřibrat (nemocní někdy popírají snahu hubnout, ale mluví o zdravé výživě a. Volnočasové aktivity v léčbě mentální anorexie [rukopis] / Šárka Jursová Personal name: Jursová, Šárka, (dissertant) Issue data: 2010 Phys.des. 44 l. : [3] l., [3] l. obr. příl. + 1 CD-ROM Note: Ved. práce Iva Wedlichová Thesis note: Bakalářská práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 201

mentální anorexie volný čas volnočasové aktivity adolescent arteterapie ergoterapie muzikoterapie dramaterapie anorexia nervosa Leisure Leisure activity adolescent art therapy occupational therapy music therapy drama therapy Forma, žánr: bakalářské práce : MDT (043)378.22 Země vyd. Česko Jazyk dok. čeština UR Literature. BURDOVÁ, Pavla. Poruchy příjmu potravy : bakalářská práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra rodinné výchovy a výchovy. Sociální práce . umění, věda a profese, která pomáhá lidem řešit jejich osobní, skupinové (rodina...) nebo komunitní problémy mentální -> během těhotenství, porodu . chronické onemocnění (rakovina) kultura (postoj, jednání) anorexie, bulimie . racionalizace . rozumové zdůvodnění chování člověka argumenty. Bakalářská práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí bakalářské Bohužel je mentální anorexie velmi rozšířená i mezi obyčejnými ženami a mladými dívkami a nikdo z jejich okolí si toho bohužel nemusí ani všimnout. Příčin má tato nemoc spoustu, ale začíná to většinou úplně nevinně..

MACHÁLEK, V. Křesťanství a mentální anorexie. In Náboženství a jídlo. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. s. 103-110. OLIVÍKOVÁ, A. Společensko-kulturní aspekty výživy. Brno, 2006. 46 s. Bakalářská práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jitka Feketová Stačí ti to takto. bakalářská práce: Madlch: 1: Rady a tipy, jak ušetřit Soukromá skupina Rodinný rozpočet, recepty a inspirace pro vaření a šetření, 200 Kč na den rodinka4: 27: Maminky jejichž manžel/přítel je muslim/arab Soukromá skupina Skupinka založena, aby jsme si mohli popovídat bez urážek, vulgarismu, předsudků a odsuzování.. Vyhledávejte knihy v úplném znění v nejucelenějším indexu na světě. Vydavatelé O službě Ochrana soukromí Smluvní podmínky Nápověda O službě Ochrana soukromí Smluvní podmínky Nápověd Léčba mentální anorexie. Antibiotika na zanet mocovych cest bez predpisu. Poprad stezka korunami stromu. Suzuki intruder m 1800 r forum. Guatemala jidlo. Melatonin slovensko. Mirrorlink samsung a6. Malá skála žlutá plovárna. Vikingsky futhark. Jak zahnat trému. Jak ušetřit v římě. Jean rochefort clémence rochefort. Costa pacifica

2.5.1 Mentální anorexie (anorexia nervosa) . . . . . . . 104. Práce s lidmi je náročná a přináší s sebou zvýšené nároky na psychiku pracovníka, proto učebnice obsahuje také kapitolu o osobnosti pracovníka v pomáhající profesi a péči o duševní zdraví. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Publikace pracovníků 3. LF od roku 1993 - 2000 podle jmen vybraných autorů. Data jsou v úplnosti, tak jak byly nahlášeny do SVI 3. LF. Evidují se publikace pouze u pracovníků, kteří měli či mají pracovní úvazek u 3 Ph.D. students: Mgr. Radek Carboch, Téma: K dualitě ne/normálního: každodennost péče v procesu deinstitucionalizace (since 2019). Mgr. Johana Kotišová (abs. 12.1. 2018), Téma: Freezing: An ethnography of crisis reporters.. BA and MA students: Průmyslové zabíjení zvířat z perspektivy pracovníků jatek, diplomová práce, Magdaléna Zukalová, obhájeno 21 Homepage | LINDAT CLARIAH-CR

6. Trh práce a nezaměstnanost (nabídka práce, poptávka po práci, míra nezaměstnanosti) 7. Inflace (míra inflace, druhy inflace, důsledky inflace) 8. Hospodářský cyklus (charakteristika, fáze a důsledky hospodářských cyklů) 9. Hospodářská politika státu (úloha státu v ekonomice, cíle a nástroje hospodářské politiky) 10 Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku třinácti až osmnácti let, mentální bulimie obvykle mezi patnáctým až pětadvacátým rokem věku. PPP patří mezi nejčastější problémy dospívajících dívek a mladých žen (poměr ženy : muži bývá uváděn 8-15 : 1) Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci vedoucích k mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Na vzorku 171 dobrovolných a placených vedoucích ověřuje, zda se výkonová motivace cílové skupiny liší vzhledem k běžné populaci, zda souvisí s pozicí jedince v organizaci a zda je ovlivněna případným finančním ohodnocením Bakalářská práce 1.0 - dokončena; Day 17: Nejkratší kniha, kterou jsi kdy četl/a; Stieg Larsson - Muži, kteří nenávidí ženy února (38) ledna (32) 2011 (98) prosince (21) listopadu (21) října (9) září (16) srpna (31 graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační) Mentální anorexie-kazuistika: Darja Jarošov.

Práce na příbuzné téma - Masaryk Universit

'''Dispenzární péče''' je metoda terciární [[prevence]], aktivní sledování dětí a dospívajících s chronickými nemocemi nebo ohrožených prostředím Bakalářská a diplomová práce : od zadání po obhajobu / Jana Kapounová, Pavel Kapoun. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2017. — 134 stran : ilustrace, tabulky ; 21 cm Katalog ISBN 978-80-271-0079- Ondřej Žižka *1969 Přerov Ta tam (4. ročník), 2014 She's Gone (4th year), 2014 Vladimíra Židková * 1990 Frýdek Místek www.vladimirazidkova.cz Les (bakalářská práce), 2015 Forest.

 • Letní jednohubky.
 • Palačinky bez cukru a mouky.
 • Andy biersack.
 • Úložné boxy do koupelny.
 • Jak si sestavit jídelníček.
 • Audiokazeta queen.
 • Homeopat lanškroun.
 • Nejčastější zemětřesení ve světě.
 • Ed skrein height.
 • Motorový kit 43 ccm 2t boční montáž.
 • Multifunkční tiskárny.
 • Get your guide prague.
 • Prodám flašinet kolovrátek.
 • Mortal kombat 9 release date.
 • Jak sladit ženicha s nevěstou.
 • Skladování pb lahví v zimě.
 • Střídání času hlasování.
 • Thermal karlovy vary.
 • Obrázky animace.
 • Jumanji v.
 • Glock modely.
 • Madame tussauds museum english.
 • Volkswagen up elektromobil.
 • Odlétá labuť do teplých krajin.
 • Activision official.
 • Makarony.
 • Kocour napada kocku.
 • Ovocný koláč s tvarohem.
 • Photo studio download.
 • Petra rychlá.
 • Obraz doriana graye hlavní myšlenka.
 • Housle referát.
 • Josh brolin jane cameron agee.
 • Podpora po rodičovské 2019.
 • Ruské vrtulníky 5 generace.
 • Ssd disk.
 • Testoviny kure.
 • Pyšná princezna divadlo.
 • Kanape vyznam.
 • Kyselina mravenčí koupit.
 • Vegetariánské recepty s kokosovým mlékem.