Home

Citace normy

Bibliografická citace začíná řadou a číslem normy, protože obvykle nemají autora. Následuje název, nakladatelské údaje a třídící znak. Obecná struktura: Řada a číslo normy. Název normy. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, počet stran. Třídící znak. Poznámky. Příklad: ČSN ISO 690 CITAČNÍ NORMY APA Pracovní materiál pro studenty a studentky PVŠPS verze 4.1 Citace z jiného textu (tzv. přímá citace ) Allport píše: Největší jistotu máme v jedné věci (1954/2004, s. 97). 3) Prameny uváděné v seznamu literatury (tzv. bibliografická citace Často se setkávám se zadáním citovat podle normy ISO 690, ale je třeba si uvědomit, že norma umožňuje různé způsoby citování. Nikoho ani ve snu nenapadne, že rodinné domy postavené podle platných.. Vzory bibliografických citací dle citační normy APA 1. Citace knihy, jeden autor: Piorecký, K. (2011). Česká poezie v postmoderní situaci Datum citace - velice důležitý (povinný pro on-line zdroje) údaj, který dokumentuje, z jaké verze dokumentu bylo citováno (úpravy v dokumentu apod.) Je možné uvádět: [citováno 1999-10-11] [citováno 9.května 1997] [cit. 1999-12-10] Poznámka: Striktně podle normy ISO 690 se datum citace uvádí za datem aktualizace

citace jako poznámky pod čarou a zároveň v celkovém soupisu na konci práce. Obvyklé označení stránky s citacemi je: Literatura, Soupis bibliografických citací nebo Použité zdroje (zahrnuje všechny typy dokumentů včetně elektronických). Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena) 5 2 Citace v soupisu literatury *červeně označeny jsou údaje nepovinné, černě údaje povinné 2.1 Tištěné zdroje 2.1.1 Monografické publikace (= knihy, uebnice, skripta) Primární odpovědnost (autor nebo autoři). Název knihy: podnázev knihy.Vedlejší názvy Generátor, určený zejména pro studenty, umožňuje rychlé a jednoduché generovaní www citací z webových stránek. Vytvořené citace respektují ISO normu 960-2011 a můžeš je použít v seminárních, bakalářských i diplomových pracech NOVĚ VYDANÉ NORMY. 12.2020 ČSN 34 7010-82 ed. 2 - Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody . Více informac í HTML náhled . 12.

Jak citovat normu - Citace

1.2 Nepřímé citace: Nepřímé citace (shrnující text či parafrázování) nejsou uváděny v uvozovkách, ani nejsou zvýrazněny kurzívou. Rovněž se zde neuvádí strany, na nichž je parafrázovaný text v původním zdroji uveden. Pro každou citovanou pasáž je třeba uvést přesné autorství (nikoliv ibid/tamtéž) Ta cituje přesně podle normy a neměla by být upravována. Pro vytvoření nové šablony pro jinou normu je třeba vytvořit novou podstránku {{Citace normy/norma}} a tou volat /main s předvyplněnými parametry pro svou normu. Volání libovolné podšablony přímo pomocí {{Citace normy|norma}} bohužel ještě nefunguje úplně. Od jarního semestru 2013 (tzn. 18. 2. 2013) se v rámci Ústavu pedagogických věd povinně zavádí jednotná citační norma APA (American Psychological Association, Sixth Edition), a to v drobných úpravách, které zohledňují specifika českého jazyka (viz níže).Tato norma platí pro psaní všech diplomových i jiných prací na celém Ústavu pedagogických věd

Jak na citace podle ISO 690

Citace Citování dokumentů dle normy ČSN ISO 690 a další citační styly. Normu ČSN ISO 690 v tištěné podobě si můžete prezenčně zapůjčit ve studovně časopisů (nelze kopírovat). Citační software Citace PRO . Nový nástroj pro vytváření, správu a sdílení bibliografických citací Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu

3 Příklady citací dokumentů podle normy ČSN ISO 690 (3. vyd., 2011) Kniha a kapitola v knize příklad 1-4 Tištěná kniha/monografie Elektroniká kniha Kapitola v tištěné knize Kapitola v elektronické knize Příspěvek ve sorníku příklad 5-6 Příspěvek v tištěném sorníku z konference Příspěvek v elektronickém sorníku z konferenc Soubor webových stránek soustředěný kolem této hlavní webové stránky prezentuje pouze základní příklady bibliografických referencí na informační zdroje (tradiční i elektronické) připravené v souladu s 3. vydáním mezinárodní normy ISO 690:2010 (a také již podle ČSN ISO 690:2010 - viz záznam překladu normy v databázi norem ÚNMZ)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám správně do své práce ocitovat zákony a vyhlášky, které jsem čerpala z internetu. Jedná se o: zákon 561/2004, vyhlášku 147/2011, vyhlášku 116/2011, Z 108/2006, vyhlášku 505/2006, Rámcový vzdělávací program předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program základní vzdělávání Jak na citace . Pří přípravě závěrečných (i semestrálních a jiných) prací je potřeba citovat použitou literaturu dle platné normy ISO 690. On-line jí nikde nenaleznete, tištěná kopie je v knihovně. Není ovšem třeba jí studovat, vše za vás vytvoří on-line generátor citací. Generátor citac Bibliografická citace — je záznam vytvořený dle pravidel normy ČS ISO 690 (nebo jiné). Popisuje zdroj, ze kterého jste přebírali citaci. Obsahují všechny potřebné údaje k identifikaci a nalezení dokumentu a jednoznačně identifikují citovaný dokument

Citace dle nové normy ISO 690; Automatický generátor citací. Generátor citací - zatím není implementována nová verze normy ISO 69 Citace a akademické standardy. Tvorba citací, citační normy a styly. Existuje řada různých citačních norem. Ať už vybereme pro danou práci jakoukoliv citační normu (nejlépe z oblasti sociálních věd), je zásadní, abychom ji v celé práci užívali konzistentně a nekombinovali například více norem dohromady.. 2. jejich přednášející chce citaci podle normy 690 a věz, že tito lidé dokáží být pěkně otravní, až posedlí, takže bych určitě nedoporučila, aby si citace udělala nějak logicky, aby byly hlavně srozumitelné, ale držela se té normy Citace PRO VUT v Brně. Přihlášení. Citační software Citace Pro slouží pro vytváření, správu a export bibliografických citací. Jde o český software, který jako vůbec první systém podporuje normu ČSN ISO 690. Kromě toho umožňuje export citací do dalších nejčastěji používaných citačních stylů (např Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 . Nové verze materiálů k 11.11.2004 V části 1 byla opraveny menší chyby a zkontrolována literatura. Část 2 byla v kapitole 1.2 Části a stati v monografiích rozšířena o problematiku citování kapitol v monografiích s více autory.. Nové verze dokumentu jsou k dispozici ve formátech PDF a PostScript, které.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

Citační normy jsou přímo součástí zákonů. Pro citování tištěných dokumentů v českém prostředí je závazná norma ČSN ISO 690, pro citování dokumentů elektronických pak norma ČSN ISO 690-2. Vše ostatní je třeba pečlivě citovat, a to tak, aby podle citace bylo možno původní dílo bez problémů dohledat. Standardní číslo ISSN se v bibliografické citaci článku podle normy ČSN ISO 690 neuvádí. Vzhledem k tomu, že jde o údaj, který je používán v bibliografických bázích dat, v knihovních katalozích aj., je vhodné jej uvádět, neboť identifikuje zdrojový dokument Bibliografické citace elektronických dokumentů podle normy ČSN ISO 690 Vzory a příklady citací jsou vytvořeny v souladu s normou ČSN ISO 690: 2010. Informace a dokumentace ‐ Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, která je platná od 1. 4. 2011 Tvorba citací, citační normy a styly Existuje řada různých citačních norem. Ať už vybereme pro danou práci jakoukoliv citační normu (nejlépe z oblasti sociálních věd), je zásadní, abychom ji v celé práci užívali konzistentně a nekombinovali například více norem dohromady citace. Obsah, forma, struktura. V lednu 2000 byla vydána norma pro citování elektronických Disertační práce, výzkumné zprávy, normy a firemní literatura se popisují obdobně jako monografie podle normy.

Citace - normy Text dotazu. Zajímalo by mě, zda vámi zpracované rešerše mají formální úpravu na základě normy ČSN 01 0198. Formální úprava rešerší a ČSN 01 0191. Formální úprava jednorázových bibliografických soupisů. Odpověď. Obe normy jsou jiz neplatne a byly zruseny bez nahrady. STK se jim Vytváření bibliografických citací u vysokoškolské kvalifikační práce skýtá nejednu nástrahu. K nim patří zejména citace z internetu, v kterých se dělá snad nejvíce chyb. Jak tedy citovat webovou stránku? Přinášíme vám návod, jak správně citovat elektronické zdroje podle mezinárodní normy

Citace a jak na ně

Generátor online citací - citace webových stránek podle

Citace a citování. Každý student je ve své školní práci povinen řádně citovat použité informační zdroje. Jak je uvedeno v normě ČSN ISO 690, citace jsou data popisující informační zdroj nebo jeho část, dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci, a umožnění jeho vyhledávání.. Citačních stylů je celá řada Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 40 s. Třídící znak 01 0197. BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Součástí normy není přesné stanovení jakým interpunkč-ním znaménkem je ten který prvek citace (např. autor, ná-zev ad.) oddělen od ostatních. Protože se však většina au-torů otrocky drží interpunkce použité v příkladech uvede-ných v normě, bude zřejmě nejlepší se této praxi přizpůso Bibliografické citace Obecná pravidla pro bibliografickou citaci stanovuje norma ISO 690:1987: Bibliographic references . Jejím autorem je organizace ISO, technická komise (TC) 46, podkomise (SC) 9, která zodpovídá za Mezinárodní normy pro identifikaci a popis informačních zdrojů ( ISO International standards for the identification.

citace podle normy ýSN ISO 690 Poznámka: Publikace byla vytvořena z webového kurzu Ústřední knihovny VŠB-TUO Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690. V publikaci nebyla provedena aktualizace hypertextových odkazů, z nichž některé již nejsou platné, obsahová revize proběhla k datu 2014-09-02 Citování elektronických zdrojů je kapitola sama pro sebe a upravuje ho druhá část normy ISO 690, tedy ISO 690-2 (ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části)

Celou citaci dle normy na tuto knihu pak nutno uvést v kapitole Zdroje na konci práce. Příklad citace zdrojů z předcházejícího obrázku, jak budou plně citované v kapitole Zdroje. Takto třeba postupovat odstavec za odstavcem. Jde o zdlouhavou práci. Vhodné si při psaní vždy poznamenat, odkud který text byl použit Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz Obecné zásady formální úpravy ⚫ Zvyklost bílý papír A4text tištěn oboustranně ⚫ Řádkování 1,5 (citace obvykle 1) ⚫ Poet znaků - Bakalářka: min. 40 normostran, (cca 72.000-90 000 znaků s mezerami) - Diplomka: min. 60 normostran, (cca 126 000 - 162 000 znaků s mezerami ⚫ Normostrana - 1800 znaků s mezeram Nová citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady. Bratková, Eva. Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010. (Vyžaduje registraci.) Biernátová, Olga a Jan Skůpa Vytvoření citace s uložením pro další použití. Pokud víte, že s citací budete dále pracovat, doporučujeme využít některý nástroj pro správu citací, např. např. generátor citací Citace Pro, což je je online citační software (webová stránka), který umožňuje tvorbu a správu citací. Software Citace PRO má dvě verze Citace z internetu či webových stránek. Ideální je se držet ČSN ISO 690:2011 | Bibliografické citace, které nejlépe odpovídají všem možným požadavkům pro citování v odborných pracech. Webové stránky a informační portály. Na webových stránkách je dnes téměř vše. Jak z nich citovat správně

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatel

Bibliografické citace podle normy ISO 690 a ISO 690-2. Údaje se z dokumentů přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu. Vytvářejte citaci vždy podle dokumentu, který máte k dispozici. Nedohledávejte chybějící údaje jako např. ISBN. U online zdrojů uvádějte URL přímo daného textu, ne jen adresu webového sídla. Na portálu máme u záznamů citace dle normy ČSN ISO 690 a přepnout si je můžete i do dalších stylů. Samozřejmostí je pak export do jiných citačních manažerů. Najít citaci Více o citacích. Kde najdu citace? V detailu záznamu se v pravém sloupci nachází odkaz Zobrazit citace citace musí být jednotná a přehledná - normy nabízejí více možností citace, měli bychom dodržet jednu variantu citace; citace by měla být úplná - čím více údajů o zdroji uvedeme, tím lépe; výhradně se cituje z původních pramenů Osobní komunikaci není možné ověřit třetí osobou, proto je dobré ji využívat jen, je-li to nutné. Norma ČSN ISO 690 neřeší formu citace v případě e-mailu. V praxi je možné použít následující způsoby citování. Příklad citace v textu. Jak píše Jan Novák ve svém e-mailu z 20. 2 Normy.cz zajišťuje dodávky tištěných českých technických norem ČSN, včetně trvalých objednávek

Jak psát citace, citační normy - Středisko vědeckých

 1. Citace PRO jsou českým zástupcem nástrojů pro správu a tvorbu citací. V neplacené verzi Citace PRO Free na stránkách citace.com, můžete zdarma generovat citace dle normy ČSN ISO 690.Placená verze Citace PRO Plus je plnohodnotným citačním manažerem, který podporuje více než 8000 citačních stylů
 2. Citace delší než tři řádky je psána písmem o velikosti 10 pt. a oddělena od ostatního textu jedním vloženým řádkem před a za textem vlastní citace. Další vysvětlení citační normy APA lze nalézt na stránkách Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy university
 3. Citace a recenze můžeme do záznamů zapisovat přímo (se znalostí normy ČSN ISO 690:2011) nebo vyplnit předdefinovaná pole v bázi ohlasů (cav_un_ohl_cat), citaci/recenzi zde uložit a systém vloží do záznamu zápis podle normy. 1. Zápis recenze/citace přímo do záznamu podle normy
 4. Představení projektu citace.com, který umožňuje pomocí přehledných formulářů generování citačních záznamů podle normy ISO 690. Klíčová slova. generátory - citace - citační softwary. O projekt
 5. 6 2 Citace a metody citování informačních zdrojů Citace2 byla výstižně definována již v předcházejícím 2. vydání normy ISO 690:1987 [čl. 9.1] jako krátká forma bibliografické reference3 umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího informačního zdroje, nebo připojená jako poznámka v textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu zdroje
 6. Způsob citování je na FSV doporučen dle normy ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (interpretace normy). Pokud publikujete v jiné instituci či periodiku, vždy se zeptejte, jakými citačními pravidly se řídí. Jak citova
 7. f) Příklad citace zákona v textu Teprve zákon č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních, zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, a vyhláška č. 40/1953 Sb., o odborné způsobilosti a odborné výchově středních a nižších zdravotnických pracovníků, stanovily, že ošetřovatelskou činnost.

S Citace PRO Plus můžete citovat nejen dle normy ČSN ISO 690, ale využít lze další známé citační styly jako APA, MLA, AMA, IEEE, CSE, Chicago, Turabian a mnoho dalších. Využívá se Citation Style Language (CSL) styly. Na vyžádání lze doplnit i další citační styly nebo si je můžete sami vytvořit přes CSL editor Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdroj ů (česká verze normy ISO 690:2010) Zde ňka Firstová Univerzitní knihovna Z ČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz verze 21.9.2011 14:24:0 Obsah normy je aktualizován s ohledem na změny souvisících předpisů, a to zejména se směrnicí Evroého parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Vypracování normy Zpracovatel: ČVUT, fakulta stavební, katedra hydrauliky a hydrologie, doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Citace legislativních dokumentů - Knihovna VŠE - Vysoká

Technická norma či standard je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu, který vede ke standardizaci.Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve. Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690. Citační etika vyžaduje, aby autor zveřejnil informační prameny, které při psaní své práce použil. Smyslem citování je poskytnout údaje nutné k jasné identifikaci dokumentu. Citace musí být přehledná a jednotná (existuje několik alternativ, je třeba zachovat jednotný styl. Jenže o kousek níž je odkaz na interpretace normy na citace.com, kde jsou citace v textu doporučovány jako Holá (2006) nebo (McQuail, 2002, s. 29) (tedy v kulatých závorkách, a pokud je to součástí textu, tak je v závorkách jen rok). V formátu přehledu biografie jsem zatím odlišnosti nenašel PRAVIDLA PRO BIBLIOGRAFICKÉ CITACE - aktualizace ŘÍJEN 2008. Jitka Bílková, Dagmar Soudská. Vážení autoři, Vydavatelství Pedagogické fakulty UK v Praze upravuje a doplňuje své vzory pro bibliografický záznam takto

Citace PRO. Citace PRO - Citační doplněk pro MS Word, vycházející z oblíbeného generátoru citací citace.com, přidává funkce referenčního manažeru. Systém se vyznačuje podporou více citačních stylů. K dispozici je úložiště dokumentů a funkce umožňující spolupráci při tvorbě citací Příloha - Normy ČSN a STN v softwaru EL-Revize. Obsažené citace z norem v softwaru EL-Revize jsou výběrem z norem potřebných pro práci revizního technika - elektrotechnika. V softwaru nejsou obsaženy normy v celém znění, jsou zde obsaženy citace z důležitých článků.. Vlastní databáze v plné verzi softwaru EL-Revize jsou průběžně aktualizované (přibližně 1x. Kontakt Katedra politologie a evroých studií Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 12 779 00 Olomouc tel./fax: (+420) 585 633 302 e-mail: politologie@upol.cz úřední hodiny: denně 9 - 1

1) Citace ze zdroje 2) Citace zdroje Postup při rozhodování, jak citaci vložit a formálně upravit naznačuje schéma (Obrázek 3). Obrázek 3. Volba způsobu citování zdroje v textu. Citace ze zdroje V případě citace ze zdroje se doslovně přebírá část textu jiné práce (stejného nebo jiného autora) nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

 1. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady; JAK zpracovávat bibliografické citace podle ČSN ISO 690; které využíváte v průběhu vaší práce a jejich následný export podle vybrané normy např. během psaní diplomové práce
 2. Normu nelze použít na počítačově generované citace. Rovněž ji také nelze použít na právní citace, které mají své vlastní normy. Tato mezinárodní norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady použité v této mezinárodní normě nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci
 3. Zjednodušte si citování s Citace.com - videokurz (YouTube). Úvod je obecný o citování, další videa jsou zaměřena na jednotlivé funkce manažeru Citace PRO.; Metodika tvorby bibliografických citací - elektronická příručka objasňující pravidla a zásady citování s množstvím příkladů pro různé citační styly; Jak citovat (PDF) - materiál navazující na metodickou.
 4. Konkrétní způsob odkazování na literaturu upravují jednotlivé citační normy, kterých existuje velké množství. Pokud vám vyučující přesně normu nezadá, výběr je na vás . Jen pamatujte, abyste jednu normu dodržovali v celém textu
 5. V českém prostředí se citace upravují podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Pochybuji, že by se někomu chtělo tyto normy studovat (pokud ano, tak je naleznete zde). Právě proto vznikl server citace.com, který vám vygeneruje všechny možné typy citací
 6. Citační normy. Citace ISO 690 jsou standardním způsobem uvádění zdrojů v českém prostředí. Většina publikací používá ISO 690 a většina univerzit vyžaduje dodržení tohoto formátu v diplomových pracích. V zahraničí se ale tato citační norma běžně nepoužívá

Jak citovat v textu - poradíme přehledně a srozumiteln

 1. citační normy, přičemž nejznámější je ČSN ISO 609 (analogicky na Slovenku STN ISO 690). Ovšem velmi často v praxi tyto citační normy nastavují pouze hlavní a nejdůležitější prvky citací a jednotlivé dílčí (drobné) aspekty citací řeš
 2. Bibliografické citace Obecná pravidla pro bibliografickou citaci stanovuje norma ISO 690:1987: Bibliographic references.Jejím autorem je organizace ISO, technická komise (TC) 46, podkomise (SC) 9, která zodpovídá za Mezinárodní normy pro identifikaci a popis informačních zdrojů (ISO International standards for the identification and description of information resources)
 3. Pokud používáme zkratky názvu dokumentu/normy, pak vypadá zkrácená citace takto: GS č. 26 [Někdy se užívá ještě radikálnějšího zkrácení, které není pro češtinu zcela korektní: GS 26] CIC kán. 1326 § 1 odst. 2 § 265 OSŘ. Použité zkratky je třeba v práci zahrnout do seznamu zkratek
 4. nezměnil. Takže citace sestavené podle nové normy budou téměř identické s citacemi 1 Tento text je určen především studentům naší fakulty, kteří se o sestavování bibliografických citací elektronických dokumentů učili před vydáním nové normy ČSN ISO 690. 2 ČSN ISO 690
 5. árních pracích. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Velmi zasvěcený zdroj, kde najdete mimo jiné i normu ISO 690, naleznete zde. Patička

Video: Manuál pro citační normu APA - 7

PPT - Norma ČSN ISO 690 a 690-2 PowerPoint PresentationLinda Skolková: Citování on-line informačních zdrojů v praxi

Šablona:Citace normy - Wikipedi

Dobrý den, Prosím, jak ve Wordu změnit nastavení označení stránky str. na s. dle citační normy. V textu se jedná o referenci vkládáním citace do textu (Pavelka, 2011, str. 20). Word sice umožňuje doplnit přesnou stranu, ale podle citační normy musí v bakalářské práci mít zkratka slova strana tvar s. nikoli str. Jak lze předdefinovaný tvar v programu změnit Ve snaze dosáhnout standardní úpravy textů publikovaných v časopise Uměni prosíme autory o dodržování následujících zásad. Zásady úpravy textů v časopise Uměn Jestliže stejnou informaci přináší více publikací, tak se vypíší do jedné závorky. Jednotlivé citace se pak oddělují středníkem. Pořadí citací v závorce je určeno chronologicky a řadí se tedy od nejstarší po nejnovější publikaci. Citaci lze také použít přímo v textu, kdy příjmení autorů jsou součástí věty

Citační norma APA Ústav pedagogických vě

Nevíte, jak správně citovat dle normy ISO 690? Zdali zvolit harvardský styl, metodu číselných odkazů nebo metodu poznámek pod čarou? Pak jste tady správně! Vše ohledně citací a tvorby zdrojů můžete nechat na nás. Pokud již máte citace a zdroje hotové, rádi zkontrolujeme, zdali je vše podle norem a požadavků školy ISO 690-2 (1997) doplňovala do citační normy elektronické dokumenty. ISO 690 (2010) spojila obě předchozí varianty do jediné normy a opět rozšířila působnost citační normy na nové oblasti. Předmět normy ISO 690 (2010) (přesná citace z normy) Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro úpravu bibliografických citací

ČSN ISO 690 (010197) - Informace a dokumentace - Pravidla

Citace / Univerzitní knihovna O

normy ČSN ISO 69 povinné, stejně tak psaní názvů kurzivou. Pokud nejsou povinné údaje v dokumentu či jeho záznamu uvedeny, v citaci se mohou vynechat. grafické odkazy a citace informačních zdrojů. Primární odpovědnost. Název: podnázev. Sekundární odpo-vědnost. Vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání, po-čet stran Citace zdrojů je nezbytnou součástí každé odborné práce. Autor uvádí zdroje v takovém formátu, aby se dal citovaný dokument dohledat. Existují různé citační styly, které se liší dle typu dokumentu. normy - platí pro VŠKP. ČSN ISO 690:2011 (Bibliografická citace).

Český refereční manažer Citace PRO Plus | Moravská zemskáCitace v kataloguBibliografie a citování pramenů v programu MS Word | POVEZ IIJak citovat podle APA – Informační výchova KZačínáte psát bakalářskou práci? Poradíme vám, jak na to

V následujících bodech je jednoduše shrnuto, jak by měl autor práce vypracovat citace na zdroje literatury, které použil při tvorbě práce. Literatura, na níž je v textu odkazováno, by měla být citována podle normy ČSN ISO 690 a normy ČSN ISO 690-2. Souhr Způsob citací se liší obor od oboru, dokonce i časopis od časopisu, přestože na citace existují obecné normy (u nás platná ČSN ISO 690).Jasné oddělení vlastních myšlenek od převzatých je záležitostí etiky, dodržení autorských práv a odborné úrovně autora Jak psát citace, citační normy Compiled Nov 22, 2019 10:36:35 PM by Document Globe ® 1 Jak citovat literaturu Citování dokumentů podle normy ČSN ISO 690 - Bibliografické citace dokumentů Bibliografické citace jsou součástí každé odborné literatury. Smyslem citací je podat dostatek údajů, aby bylo možn Bibliografické citace jsou zdrojem informací pro čtenáře. Autor tím dokazuje, že o daném tématu ví více informací. Je možnost zpětně dohledat daný dokument a ověřit si tyto informace. Citování je neporušení autorského práva. Citační normy. Existují dvě citační normy, podle kterých se tvoří citace. Je t

 • Bazar terezín tyršova ulice.
 • Luxusní míša řezy s mascarpone.
 • Apple iphone emojis 10.2 for android download.
 • Laserová tiskárna referát.
 • Ústecký deník sport.
 • S ckmb.
 • Značka průměru ve wordu.
 • Dětský fotbalový dres juventus.
 • Občanská výchova 6. ročník prezentace.
 • Ordinace v růžové zahradě 2 787.
 • Bodový systém pasy.
 • Prokrvení achilovky.
 • Svatební dort pro rodiče.
 • Jak odstranit z kloubů krystalky kyseliny močové.
 • Macron emmanuel wikipedia.
 • Krajské ředitelství policie hlavního města prahy.
 • Jak bezbolestně vytrhat knírek.
 • Cukrárna frýdek místek.
 • Klimatizace do stanu.
 • Vizualizace 3d.
 • Holocaust kniha.
 • Opičí láska příklady.
 • Zš stará ves nad ondřejnicí.
 • Ivan olbracht prezentace.
 • Jak sehnat práci na novém zélandu.
 • Ocr online.
 • Údolí soči.
 • Gdpr otisk prstů docházka.
 • Symbol býka.
 • Cestování obytným autem po itálii.
 • Jak se pozná alergie.
 • Ústřední synonymum.
 • Klauni utoci.
 • Hettich posuvné dveře.
 • České podcasty spotify.
 • Boj s celulitidou v tehotenstvi.
 • Nízkosacharidové stravování recepty.
 • Jack rozparovač identita.
 • Rohatka ozdobná prodej.
 • Zápal mozgových blán.
 • Kids pages com flashcards htm.