Home

Měrná tepelná kapacita tabulky

Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia), respektive představuje množství tepla vyvolávající u kilogramů hmotnosti látky změnu teploty : =. Měrná tepelná kapacita je mírně teplotně závislá, proto je nutné. měrná tepelná kapacita při 20°C [Jkg -1K-1] voda 4181,8 glycerin 2390 olej 1760 ÷ 1840 železo 450 ÷ 500 měď 383 ÷ 393 olovo 129 cín 227 mosaz 384 hliník 879 ÷ 896 tepelná vodivost [Wm -1K-1] měď 335 ÷ 400 mosaz 109 ÷ 121 hliník 180 ÷ 240 rychlost zvuku ve vzduchu t [°C] v [m/s] 0 331,46 5 334, Měrná tepelná kapacita - převodní tabulky veličiny měrné tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti látek 03.07. 2014 by Admin E-konstruktér Součinitel tepelné vodivosti: Je definován jako množství tepla, které musí za jednotku času projít tělesem, aby na jednotkovou délku byl jednotkový teplotní spád

TABULKY Tabulka I Násobky a díly jednotek Násobek jednotky Předpona název značka Díl jednotky Předpona název značka 1018 exa- E- 10-1 deci- d- 1015 peta- P- 10 Měrná tepelná kapacita plynu při 0°C a 0,101 MPa Kritický stav k [g·mol-1] [kg·m-3] R cp cv ? Tabulky uvádí převody jednotek SI těchto veličin: měrná tepelná kapacita, hustota tepelného toku, měrná tepelná vodivost. Joule, watt, kalorie, kilokalorie. Geometrická řada čísel, vyvolená čísl

Měrná tepelná kapacita - Wikipedi

Tabulka obsahuje: objemová hmotnost, měrná tepelná kapacita, faktor difuzního odporu, součinitel difuze vodní páry, součinitel tepelné vodivosti, hustota. Měrná tepelná kapacita vody. Jednotkové odvození přepočtu měrné tepelné kapacity z J na Wh. Měrná tepelná kapacita. Potřeba energie. Příkon ohřívače. Další použité veličiny m - hmotnost vody [kg] τ - čas potřebný pro ohřev [h] η - účinnost ohřevu t 1 - teplota výstupní vody [K] t 2 - teplota vstupní vody [K Měrná tepelná kapacita při 0°C Tabulky a výpočty. Hledání: Reklama. Reklama. Top 10 tabulky a výpočty. Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210 (231332) Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrub. Měrná tepelná kapacita závisí nejen na teplotě, ale také na tlaku a zejména na podmínkách, za kterých se teplo plynu předává. Podle toho rozeznáváme měrnou tepelnou kapacitu c p za stálého tlaku a měrnou tepelnou kapacitu c V za stálého objemu, ale o tom jinde. Látka. c (J kg -1 K -1) Látka

Měrná tepelná kapacita udává, jak velké množství tepla přijme těleso z určitého materiálu o hmotnosti 1 kg, pokud ho ohřejeme o 1 °C Tabulka uvádí Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa, konkrétně to jsou měrná hmotnost, měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti, součinitel teplotní vodivosti, dynamická viskozita, kinematická viskozita, Prandtlovo číslo a součinitel objemové roztažnosti

Tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita Tepelná kapacita. je teplo, které musíme látce dodat, aby se její teplota zvýšila o 1 °C nebo 1 K. Je to jedno, protože 1 °C je stejně velký dílek jako 1 K. Tepelná kapacita tedy vyjadřuje množství tepla, které musíme dodat třeba vodě, aby se z 20 °C ohřála na 21 °C, ze 78. 8. třída - Teplo Měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita je množství tepla, které potřebujeme na ohřátí 1 kg látky o 1°C. jednotka měrné tepelné kapacity J/(kg.°C); kJ/(kg.°C) příklad - měrná tepelná kapacita vody 4,2 kJ/(kg.°C) (znamená, že na ohřátí 1 kg vody o 1°C potřebujeme 4,2 kJ tepla Informačné zdroje. 1. Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy, SPN 1989, Jiří Mikulčák, Bohdan Klimeš, Jaromír Široký, Václav Šůla, František Zemánek. 2. Fyzika pre 7.ročník základnej školy a 2.ročník gymnázia s osemročným štúdiom, didaktis 2010, Viera Lapitková, Václav Koubek, Milada Maťašovská, Ľubica Morkov Další užitečné tabulky. Home > Informace ze světa maziv > Užitečné informace > Další užitečné tabulky. Velmi rozsáhlý zdroj všech možných tabulek a kalkulátoru pro tribotechniky naleznete na stránkých společnosti Widman: Měrná tepelná kapacita ropných olejů. Měrná tepelná kapacita (měrné teplo) vyjadřuje množství tepla, které musí přijmout 1 kg látky, aby se ohřál o 1 K. vztahuje se vždy na 1 kg látky; je charakteristická pro danou látku (tabulky) nepatrně se mění se změnou teploty látky; s klesající teplotou klesá (okolo 0 K má velmi nízkou hodnotu) [olovo:.

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by bylo více než stostupňové horko. Je také důležitou průmyslovou surovinou. Zdroj: Wikipedia - Vzduch. Složení vzduch Je to způsobeno tím, že měrná tepelná kapacita vody je přibližně dvojnásobná (~ 4,2 kJ . kg-1. K-1)než ledu (~ 2,1 kJ . kg-1. K-1). Dosáhne-li teplota vody hodnoty 100 °C, začne při normálním atmosférickém tlaku voda vřít. Dochází k přeměně kapaliny v páru (varem) a teplota soustavy zůstává konstantní, pokud se. Rtuť (chemická značka Hg, latinsky Hydrargyrum), přezdívaná živé stříbro, je těžký, toxický kovový prvek.Slouží jako součást slitin a jako náplň různých přístrojů (teploměry, barometry).Je jediným z kovových prvků, který je za normálních podmínek kapalný.Rtuť se rovněž řadí mezi velice toxické látky

 1. 1 2.2.3 Měrná tepelná kapacita II Předpoklady: 2202 Př. 1: Měrná tepelná kapacita vody je v ětší než m ěrná tepelná kapacita lihu.Rozhodni na základ ě p ředchozí v ěty, které z následujících výrok ů jsou pravdivé, které jsou nepravdivé a u kterých nejde o pravdivosti rozhodnout
 2. Měrná tepelná kapacita (specific heat capacity) Označení: c. Jednotka: J/(kg.K) Definice: Měrná tepelná kapacita je množství tepelné energie, kterou je třeba dodat při stálém tlaku, vzorku materiálu o definované vlhkosti a hmotnosti 1kg, aby se jeho teplota zvýšila o 1K
 3. Je z něj patrné, že technický líh zvyšuje svoji teplotu rychleji než voda, což koresponduje se skutečností, že ve srovnání s vodou je jeho měrná tepelná kapacita téměř poloviční. Při přípravě tohoto videa byla použita termovizní kamera FLIR i7
 4. Tabulka -hustota a měrná tepelná kapacita nerezové oceli. Historie objevu nerezové oceli. Poptávka po světě na нержавеющую ocel. Hustota a měrná tepelná kapacita značek nerezové oceli. Závady a jejich odstranění z nerezové oceli. Нержавейка - trvanlivost a spolehlivost
 5. V tabulkách to nenajdete, protože to je sloučenina dvou kovů, z čehož vyplývá, že měrná tepelná kapacita se bude lišit a nildy nebude přesně daná měrná tepelná kapacita mosazi. Ale přibližně se pohybuje mezi 384-406J/(kg×°C
 6. c = měrná tepelná kapacita vody (4180 J/kg°C) delta(t) = rozdíl teplot Pokud z Joulů potřebujete jiné jednotky, dávají smysl nejvíce kilowatthodiny. 1J = 1Ws = 1/3600 Wh = 1/3600.000 kW
Kalorimetrická rovnice - FYZIKA 007

Měrná tepelná kapacita - převodní tabulky jednotek měrné

Převodní tabulky veličiny měrná tepelná kapacita. Jednotka. Zkratka. Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) vejde do dané jednotky. Například 1000 u jednotky měrné tepelné kapacity J.g-1K-1 znamená, že 1 J.g-1K-1 = 1000 J.kg-1K-1 Z běžných látek má největší měrnou tepelnou kapacitu voda (). Tato. Čo je teplo a čo je merná tepelná kapacita Ako vypočítame tieto veličiny a v akých jednotkách ich meriame? Vodu s tepelnou kapacitou 4,2 kJ/kg.K s hustotou 1000 kg/m3 a objemom 20 litrov sme ohriali z teploty 20°C na teplotu 75°C Měrná tepelná kapacita udává množství tepla, které musíme dodat 1 kg látky, aby zvýšila svoji teplotu o 1° C (nebo o jeden kelvin). Měrná tepelná kapacita závisí na teplotě a tak bývá zvykem uvádět teplotu, při které je stanovena. Obvykle s Tabulky uvádí převody jednotek SI těchto veličin: měrná tepelná kapacita, hustota tepelného toku, měrná tepelná vodivost. Joule, watt, kalorie, kilokalorie. Průměrné teploty, vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu v Praz Číselná hodnota měrné tepelné kapacity bude ve všech výše uvedených jednotkách stejná. Můžeme také říci, že měrná tepelná kapacita látky je množství tepla, které je potřebné k ohřátí 1 kg této látky o 1 kelvin (nebo o 1°C). Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J·kg-1 ·K-1

Měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti látek

Měrná tepelná kapacita - převodní tabulky jednotek měrné . Předpokládejte, že měrná tepelná kapacita mosazi je 394 J kg−1K−1. Nápověda. Uvědomte si, co musí platit pro teplo odevzdané kouskem neznámého kovu a tepla přijatá kalorimetrem a vodou. měrná tepelná kapacita neznámého kovu 13.5 Měrná tepelná kapacita polymerů. Měrná tepelná kapacita je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství tepla (Q), které je potřeba dodat materiálu o dané hmotnosti (m), aby se ohřál o teplotu (ΔT), viz rovnice (32). Její hodnota je závislá na teplotě a určuje se většinou při konstantním tlaku Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) J/(kg.K) 1 300 Absorpce vody při krátkodobém namočení (EN 1609) W P (24 h) kg/m2 ≤ 2 Absorpce vody při dlouhodobém namočení (EN 12087) W LP (28 d) kg/m2 ≤ 3 Sorpční vlhkost při 23 °C/80 % rel. vl. % 6 Ostatní Stavebněbiologická a mikrobiologická nezávadnost Hmotnosti: 1 libra česká = 0,51375 kg = 512 denárů = 456 gránů = 128 kvintlíků = 48 karátů = 32 lotů = 16 uncí = 4 čtvrtě = 2 hřivny = 1/20 kamene = 1/100 nebo 1/120 centu TZB-info / Diskusní a poradenské fórum / Vytápění obecně / MAGNEZITOVÉ CIHLY A MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA MAGNEZITOVÉ CIHLY A MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA Autor: LUKÁŠ DROBNÝ Datum: 19.03.2011 14:3

Měrná tepelná kapacita směsi tří plynů (SŠ+) Pevné látky a kapaliny (59) Struktura krystalických látek a metody jejího určování (3) Hustota železa (SŠ) Reciproká mříž ke kubickým centrovaným mřížím (VŠ) Vlastnosti reciproké mříže (VŠ) Deformace pevných látek (20) Maximální zatížení ocelového lanka (SŠ Tepelná roztažnost Deformace pevných látek musí být hmotnost tohoto ledu aby se celý roztál a výsledná teplota vody po roztátí ledu byla 0 0 C. Použijte tabulky! Řešení: Rozbor: Teplota tání mosazi je 970 0 C a měrná tepelná kapacita c (mosaz) = 394 J.kg-1 K-1. Řešení Měrná tepelná kapacita 3)c ­ měrná tepelná kapacita =>udává množství tepla, které je třeba k ohřátí (ochlazení) 1 kg látky o 1 °C Voda: c = 4,18 Další příklady: tabulky str. 93, 94 učebnice str. 18,19 kJ kg °C Př. Led: c = 2,1 kJ kg ° Jitka Čejková - Robot 100: Sto rozumů. Kniha Robot 100: Sto rozumů vyšla letos na podzim ve Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, tedy přesně 100 let poté, co Karel Čapek knižně vydal své drama R.U.R. s podtilulem Rossum's Universal Robots. Kniha Robot 100: Sto rozumů obsahuje R.U.R. v původním znění a také příspěvky 100 osobností z různých.

měrná tepelná kapacita olova 129 J ⋅kg - 1 ⋅K - 1 a m ěrné skupenské teplo tání olova je 22,6 kJ ⋅kg -1. m = 1 kg Q = 54,5 tepelná kapacita vody je 4,18 kJ ⋅kg - 1 ⋅K - 1, m ěrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ ⋅kg - 1. m = 10 kg t1 = - 10° C t2 = 20° C c1 = 2. Objemová tepelná kapacita vyjadřuje množství tepla potřebného k ohřátí 1m3 látky o 1 C. tj. akumulační vlastnosti m3 daného materiálu Objemová tep. kap. = měrná tep. kap. x objemová hmotnost Příklad: obkladové dřevo -smrk vs. polystyren Suché smrkové obkladové dřevo objemová tep. kap. cca 625817 J/m3K Suchý polystyre měrná tepelná kapacita za stálého tlaku cp,sv =1005,968 Pro stanovení parciálního tlaku nasycené vodní páry se používají takzvané tabulky vodní páry, kde lze pro teplotu t definující stav vzduchu nalézt hodnotu parciálního tlaku. Pokud potřebujeme zjisti FYZIKÁLNÍ TABULKY. FYZIKÁLNÍ KONSTANTY. KALORIMETR = tepelně izolovaná kovová nádobka s míchačkou a teploměrem sloužící k praktickému určení c (měrná tepelná kapacita tělesa) Popis směšovacího kalorimetru Fotografie rozloženého kalorimetru

FYZIKÁLNÍ TABULKY. FYZIKÁLNÍ KONSTANTY. PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ měrná tepelná kapacita plynu při stálém objemu. IZOBARICKÝ DÉJ (p = konst.) počáteční stav: p 1, V 1, T 1. Test k laboratorní práci č. 2: Určení měrné tepelné kapacity pevné látky Varianta A Měrná tepelná kapacita látky určuje: A) množství tepla, které musíme dodat dané látce, aby se ohřála o 1°C. B) množství tepla, které musíme dodat jednomu kg dané látky, aby se ohřála o 1°C Tabulky uvádí převody jednotek SI těchto veličin: měrná tepelná kapacita, hustota tepelného toku, měrná tepelná vodivost. Joule, watt, kalorie, kilokalorie Znalost tepelně-fyzikálních vlastností nemrznoucí směsi je nutná pro stanovení tlakových ztrát v potrubí (viskozita, hustota), předávaného výkonu solární soustavy (měrná tepelná kapacita, hustota), návrhu expanzních nádob (hustota, součinitel objemové roztažnosti), atd. V současné době při použití výpočetní.

Tabulky a výpočty - TZB-inf

 1. měrná tepelná kapacita (tabulky) Pro toto měření používáme kalorimetr. Kalorimetr není měřící přístroj, ale zařízení, které tepelně izoluje vnitřní nádobu, v níž probíhá tepelná výměna, od okolí kalorimetru. Kalorimetr a jeho součásti: Obsahuje dvě nádoby (plechové tenkostěnné), jedna menší než druhá
 2. Měrná tepelná kapacita. Měrná tepelná kapacita je veličina, která mi udává, kolik tepla potřebuji k ohřátí 1 kg látky o jeden stupeň. V termomechanice rozlišujeme dvě takové kapacity - při konstantním objemu a tlaku. Ale o nich si povíme více ve videu o prvním zákonu termomechaniky
 3. Kolik tepla příjme voda o objemu 2 litrů do bodu varu, jestliže počáteční teplota vody byla 25 °C. Měrná tepelná kapacita vody je 4200J/kg.°C

hmotnostná tepelná kapacita pri stálom objeme, nazývaná aj izochorická hmotnostná (resp. merná či špecifická) tepelná kapacita, ktorá sa označuje . Hmotnostná tepelná kapacita vzduchu (pri stálom tlaku) v typických izbových podmienkach je 1012 J/(kg.K), suchého vzduchu na hladine mora 1003.5 J/(kg.K) Popisuje množství tepla, které vzniká v elektrickém kalorimetru při průchodu elektrického proudu. Uvádí absolutní, i relativní metodu měření měrné tepelné kapacity. V zápisu konkrétního měření je pak určena tepelné kapacita kalorimetru, i měrná tepelná kapacita glycerinu a oleje Měrná tepelná kapacita vody c(H 2 O) = 4180 J.kg-1.K-1 3. Zamyslete se nad krátkým testem: Pokud platí T (K) = t ( o C) + 273,15, pak který z výroků platí

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Uvědomte si, co musí platit pro teplo odevzdané kouskem neznámého kovu a tepla přijatá kalorimetrem a vodou Převodní tabulky veličiny měrná tepelná kapacita. Jednotka. Například 1000 u jednotky měrné tepelné kapacity J.g-1K-1 znamená, že 1 J.g-1K-1 = 1000 J.kg-1K-1 Tepelná kapacita uvádí, kolik takových batůžků. Měrná tepelná kapacita pevných látek leží mezi 10 2 J . kg-1. K-1 až 10 3 J . kg-1. K-1. U kapalin jsou v průměru o 1 řád vyšší a dosahují nejvyšší hodnoty u vody (4,182 kJ . kg-1. K-1 při 20 °C). Plyny mají při pokojové teplotě a za stálého tlaku měrnou tepelnou kapacitu řádově 10 2 J . kg-1 Měrná tepelná kapacita a tepelná difuzivita pat ří mezi d ůležité parametry charakterizující mimo jiné stárnutí materiál ů. Technologický proces výroby každého materiálu se vyzna čuje p řechodem p řes nerovnovážné stavy. Požadovaných vlastností konstruk čních materiál ů se dosahuje vhodnou mírou relaxac

Výpočet doby ohřevu teplé vody - TZB-inf

Tepelná vodivost při 95°C: W/mK: 0,87: Měrná tepelná kapacita při 20°C: kJ/kgK: 1,03: Maximální teplota dlouhodobě °C: 250: Maximální teplota krátkodobě °C: 350: Doporučený protilehlý povrch - litina nebo ocel, tvrdost > HB18 Měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti látek 03.07. 2014 Tabulka měrné tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti vybraných látek. Rozměrové tabulky metrického závitu dle ISO 261. Převod zlomků palce na mm 18.04. 201 Měrná tepelná kapacita benzínu Od: laaaaaaaaaaaaa 23.10.14 19:10 odpovědí: 1 změna: 23.10.14 19:42 Ahoj, nevíte někdo, jaká je měrná tepelná kapacita benzínu při 20°C

zanedbej. Měrná tepelná kapacita nerezové oceli je 460 J/kg°C. [89°C] Příklady pro domácí přípravu: 7) Kolik tepla v kolojoulech potřebujeme na ohřátí železné plotýnky elektrického vařiče, která má hmotnost 0,4 kg, z 20°C na 200°C? [32,4 kJ] 8) Po smažení zůstalo ve fritovacím hrnci 1,8 kg oleje o teplotě 140°C - měrná hmotnost: c - měrná tepelná kapacita: λ - součinitel tepelné vodivosti: a - součinitel teplotní vodivosti: μ - dynamická viskozita: ν - kinematická viskozita: Pr - Prandtlovo číslo: α - součinitel objemové roztažnost

Entalpie vodní páry je funkcí teploty a tlaku. Měrná tepelná kapacita vodní páry c V = 1 840 J/kg.K. Pro běžné výpočty lze do teploty 100 °C a tlaku par 10 kPa použít empirický vztah: kde l [J/kg] je výparné teplo vody. Po rozepsání Protože nádobku zahříváme stále stejným tepelným výkonem, lze na základě výše uvedeného usoudit, že měrná tepelná kapacita kapalného pentahydrátu je vyšší než v případě jeho pevného skupenství (podobně je tomu koneckonců např. u vody a ledu) měrná tepelná kapacita ledu: Rozbor. Celkové spotřebované teplo při tomto ději je dáno součtem tepla potřebného k ohřátí ledu na teplotu tání, skupenského tepla potřebného na roztátí ledu a tepla potřebného na ohřátí vzniklé vody na výslednou teplotu. Odtud rovnou vyjádříme měrné skupenské teplo tání ledu Z hlediska topenáře je nejdůležitějším parametrem výkon přenášený primárním okruhem. Pokud je známa měrná tepelná kapacita směsi, její viskozita, teplotní rozdíl a parametry potrubí, mělo by být již poměrně jednoduché se dopracovat k hodnotě hmotnostního průtoku a potřebné tlakové diference hrnek, je 20℃. Tepelné ztráty zanedbejte. Měrná tepelná kapacita vody je 4 200 J ∙ kg-1 ∙ ℃-1, porcelánu 1 087 J ∙ kg-1 ∙ ℃-1 3) Určete výslednou teplotu vody, která vznikne smícháním stejného množství vody o teplotě 16℃ a 28℃. Tepelné ztráty zanedbejte

Učivo na 24.11. 2020. Online hodina: Do sešitu nadpis: Měrná tepelná kapacita látky Přečti si článek str. 56 - 59, pořádně si prohlédni graf, je to v textu dobře vysvětlené.Napiš do sešitu řešený příklad str. 57, potom si napiš žlutý rámeček str. 59 (celý), dále si napiš větu: Měrná tepelná kapacita je teplo, které přijme (odevzdá) 1 kilogram určité. Malé písemky na 10-15 minut ohlašovat nebudu. Budou hodnoceny známkou s váhou 50 %, Termín velkých písemek ohlásím dopředu. Známka z velké písemky má váhu 100 %. Domácí úlohy jsou povinné.Ty, které zadám nepovinně, budu hodnotit příslušným počtem bodů kde c1 je měrná tepelná kapacita vody (viz MFCh tabulky) a C známá tepelná kapacita kalorimetrické nádoby. M ěrnou tepelnou kapacitu tělesa c2 lze ur čit ze vztahu ( )( ) ( ) m m m T T C m c T T c − + − = 2 2 1 1 1 2. (*) Obrázek uspo řádání experimentu Obr. Měrná tepelná kapacita tabulky kovy Tabulka uvádí hodnoty vybraných fyzikálních veličin některých kovů - hustotu, tepelnou vodivost, měrnou tepelnou kapacitu a teplotní roztažnost. Tabulka měrné tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti vybraných látek

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par - TZB-inf

Měrná tepelná kapacita . Těleso hmotnosti m přijme při zvýšení teploty o ( t - t 0) teplo :. Q = c• m( t - t 0), t > t 0. Těleso hmotnosti m odevzdá při snížení teploty o ( t 0 - t ) teplo :. Q = c• m( t 0 - t ), t < t 0. Veličina c je měrná tepelná kapacita látky, udává se v jednotkách joule na kilogram a Celsiův stupeň - J/(kg•°C) Měrná tepelná kapacita , Měrná tepelná vodivost, Měrná teplotní vodivost, Dynamic-ká vizkozita, Kinema-tická vizkozita, Prandt-lovo číslo. Hustoty kvapalných látok. Merné (hmotnostné) tepelné kapacity látok . Urči měrnou tepelnou kapacitu vody. Odhadni a poté spočti do jaké výšky by bylo Číslo DUMu Název DUMu III/2-2-3-09 Měrná tepelná kapacita III/2-2-3-10 Kalorimetr, kalorimetrická rovnice III/2-2-3-11 Přenos vnitřní energie vedení ; - měrná tepelná kapacita při stálém P a V. κ > 1. Pro plyn s jednoatomovými molekulami κ ≈ 5/3, pro plyn s dvouatomovými molekulami κ ≈ 7/5 Pomocí pV diagramu lze snadno určit práci, kterou ideální plyn vykoná. W = = p × Δ V Kruhový dě c) Měrná tepla, teplotní roztažnost, tepelná vodivost d) Fázové přechody 2. Elektrické vlastnosti materiálů a) Elektrická vodivost kovů, polovodičů a izolátorů b) Polarizovatelnost, feroelektrika, piezoelektrika 3. Optické vlastnosti materiálů c) Optická odezva materiálů d) Elektromagnetická vlna v materiálu a na rozhran

Tabulky a výpočty - TZB-info

7. Světlené jevy . c - rychlost světla ve vakuu c = 300 000 km/s. f ( m ) - ohnisková vzdálenost φ = 1/ c: Měrná tepelná kapacita teplé vody v kJ.(kg.K)-1 ς: Hustota teplé vody při střední teplotě vody v posuzovaném úseku přívodního potrubí v kg.m -3 Δt: Rozdíl teplot mezi teplotou vody na počátku a konci posuzovaného úseku přívodního potrubí v (K) Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J ∙ K −1 ∙ kg −1, měrná tepelná kapacita oceli je 469 J ∙ K −1 ∙ kg −1. Vysvětlení a řešení [PDF, 93 kB] V kalorimetru o tepelné kapacitě 220 J ∙ K −1 je 300 ml vody o teplotě 80 °C

Měrná tepelná kapacita Eduportál Techmani

17_ Měrná tepelná kapacita Doplň do tabulky údaje, vypočti velikost vykonané práce avelikost výkonu. Filip Karel Tom pohybová, polohová, pružnosti, tepelná, atd. tělesa mající energii mohou konat práci Energie pohybová - kinetick. Měrná tepelná kapacita Přijme-li těleso teplo Q tepelnou výměnou, vzroste jeho vnitřní energie o hodnotu a zvýší se teplota tělesa o (nenastane-li změna skupenství látky). Tepelnou kapacitu definujeme vztahem , .Měrná tepelná kapacita se pak definuje vztahem , kde m je hmotnost tělesa. Platí .Z tohoto vztahu pro teplo dodané tělesu vyplývá: Stanovte teploty pracovního plynu v jednotlivých bodech Braytonova oběhu, výkon a tepelnou účinnost oběhu. Jestliže měrná tepelná kapacita pracovního plynu je konstantní, c p =konst.=1,004 J·kg-1 ·K-1 (suchý vzduch při at. podmínkách), κ=1,402, p 1 =p at, p 2 =1 MPa, t 1 =20 °C, t 3 =1300 °C, m • =30 kg·s-1

8. r. Mgr. Alena Pinkov

Tabulky: Konstanty a jednotky : Fyzika - teorie. Tepelná kapacita látek. Měrná tepelná kapacita. Izolovaná soustava - kalorimetrická rovnice. Kinetická teorie ideálního plynu. Ideální plyn. Základy kinetické teorie ideálního plynu. Rozdělení rychlostí molekul, tlak ideálního plynu, vnitřní energie plynu. Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000: 1000: 1000: 1000: Součinitel tepelného přetvoření.

Vnější opláštění stěny dřevostavby | Izolace-info

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa - TZB

Měrná tepelná kapacita popisuje jakousi ochotu látky měnit svoji teplotu - čím větší měrná tepelná kapacita, tím méně ochotně se teplota mění. Protože olej se ohřál více než voda, je jeho měrná kapacita ve srovnání s vodou nižší Měrná tepelná kapacita kovu Od: jakora* 01.02.13 17:48 odpovědí: 2 změna: 01.02.13 19:03 Dobrý večer, potřebovala bych prosím poradit, o jaký kov se nejpravděpodobněji jedná, pokud mi při laboratorních pracích vyšla měrná tepelná kapacita 332 J/kg.K. Při práci došlo k malému úniku tepla

měrná tepelná kapacita). Žákse učí vyjadřovat přehledně graficky (extrapolace v grafu). Kompetence sociální a personální:Žák se učí vytvářet sebehodnocení. Učí se vytvářet metodiku práce vedvojicích (kooperace při odečtu hodnot teploty) a ve skupinách (práce s textem) c - měrná tepelná kapacita otopné vody [J·kg -1 ·K -1] Tepelné zatížení otopné soustavy j se určí z tabulky tab. 1. Obr. 6 • Závislost teplotního spádu D t jednotrubkové průtokové vertikální vytápěcí soustavy s článkovými tělesy. Měrná tepelná kapacita mědi je 383 J/kg.K, oceli 452 J/kg.K. KÓD: Vzorec pro dráhu volného pádu Úloha za pět bodů: ZPĚT Ocelový předmět má hmotnost 0,5kg a je vložen do vody o objemu 2 litry a teplotě 15°C Měrná tepelná kapacita nerezové oceli je 460 J/kg°C. [89°C] Příklady pro domácí přípravu: 7) Kolik tepla v kolojoulech potřebujeme na ohřátí železné plotýnky elektrického vařiče, která má hmotnost 0,4 kg, z 20°C na 200°C Převodní tabulky veličiny měrná tepelná kapacita. Jednotka. Zkratka. Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) vejde do dané jednotky. Například 1000 u jednotky měrné tepelné kapacity J.g-1K-1 znamená, že 1 J.g-1K-1 = 1000 J.kg-1K-1 Měrná tepelná kapacita je veličina charakteristická pro danou látku Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi | Kategorie: Kniha Jiné oblasti tepelná kapacita, entropie joule kelvin J/K vzdálenosti v astronomii (astronomická jednotka) AU 1,496 1011 m 1 30,86 1015m měrná tepelná kapacita - J/(kg K) hmotnost paprsek atomová 1,66 10-27 kg Chem ie, olekulová fyzika v atomové fyzice hmotnostní.

 • Oxidační číslo vodíku.
 • Realitní kancelář brno žabovřesky.
 • Pojištění pokut.
 • Náplasti na překrytí tetování.
 • Jack rozparovač identita.
 • African korps.
 • Germania berlin riedemannweg.
 • Inspektor dalgliesh film.
 • Co je monogram.
 • Integrální nacionalismus.
 • Sprchová hadice gumová.
 • Krvaceni po sportu.
 • Curling praha.
 • Nehtové lůžko léčba.
 • Madagaskar film obsazení.
 • Odvětrání střechy norma.
 • Cervene nehty 2019.
 • Mrazík hd.
 • Clown prank.
 • Soy luna brusle žluté.
 • Formy na olovo.
 • Jetel luční.
 • Extrudovaný polystyren pod beton.
 • Justin bartha filmy a televizní pořady.
 • Premier league 2016/17.
 • Těhotenské šaty pro svědkyni.
 • Calvin klein zlín.
 • Vosík skvrnitý.
 • Travin 4 kg.
 • Citaty po ranu.
 • Micetal na nehty.
 • Lake erie.
 • Sedlová střecha.
 • Philips fc6408/01.
 • Kartáček na první zoubky dm.
 • Komoda do ložnice.
 • Řezačka na obklady hornbach.
 • 101 dalmatinů celý film online.
 • Manželé od vedle recenze.
 • Meloun cukrový galia.
 • Nápoje na hubnutí recepty.