Home

Sestrojte čtverec abcd a e 10 cm

Čtyři vrcholy, čtyři stejně dlouhé strany, ale všechny úhly nejsou pravé, takže se nejedná o čtverec. Jak narýsovat čtverec # Čtverec se rýsuje snadno a přímočaře. Jediné, co potřebujete znát, je délka strany. Pokud je délka strany třeba tři centimetry, tak jako první narýsujete úsečku o délce tři centimetry Pokud by se délky všech stran rovnaly, tj. platilo by a = b, pak by se sice také jednalo o obdélník, ale častěji takovému obdélníku říkáme čtverec. Čtverec je tak pouze speciálním případem obdélníku. Úhlopříčky # Každý obdélník má dvě úhlopříčky, což jsou úsečky, který spojují nesousední vrcholy Sestrojte trojúhelník ABC, jsou-li dány délky stran c = 8 cm , a = 5 cm a délka výšky Vc = 3,5 cm. Provedte rozbor, zapište postup konstrukce, provedte ji a určete počet řešení. Úplná konstrukce Sestrojte trojúhelník ABC, přepona c = 7 cm, úhel ABC=30 stupňů. /Použijte Thaletovu kružnici/. Změřte a napište délku odvěsen

Čtverec — Matematika

Obdélník — Matematika

Kosočtverec řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 10 leží na přímce p a úhlopříčka A má velikost 6 cm. 10) Sestrojte rovnoramenný trojúhelník A se základnou , jestliže vrchol leží na přímce x, vrchol na přímce y a poloměr kružnice opsané tomuto trojúhelníku je 3 cm. p q A p A r A C p q A p r A r p x A

Je dána úsečka AS o velikosti 4,5 cm. Sestrojte všechny trojuh.ABC, které mají těžnici AS; γ = 30°, velikost AB = 4cm (Stará učebnice M1, str. 138/Př.3 e) Dvě tětivy kružnice k = ( S; r = 7 cm) se protínají kolmo v bodě X. Určete vzdálenost SX, je-li │AB│ = 6 cm a │CD│ = 10 cm. f) Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny mají délky a = 22 cm, c = 12 cm, je-li jeho výška je o 1 cm menší než délka ramene 1 MNOHOÚHELNÍKY Mnohoúhelník je část roviny, která je ohraničena uzavřenou lomenou čarou, která sama sebe neprotíná. Skládá-li se hranice mnohoúhelníku z n úseček, nazývá se mnohoúhelník n-úhelníkem.Každý n-úhelník má n vrcholů, n stran a n vnitřních úhlů. Každ Sestrojte rovnoběžník ABCD, pokud je dáno: a = 5 cm, e = 7 cm, β = 125 ° Objevujte materiály. Pracovní list - řez krychle - řez 6. Osa úsečky

e) Osa úsečky prochází středem úsečky a je na tuto úsečku kolmá. 4. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC, AC BC 4 cm , AB 3 cm. Sestrojte obraz trojúhelníku ABC v osové souměrnosti podle osy o, která prochází bodem C a je rovnoběžná s přímkou AB. 5 2.) Úhlopříčky kosočtverce se vzájemně půlí. 5 cm 5 cm 3 cm 3 cm Základem je, jak již bylo řečeno, kolmost úhlopříček a jejich vzájemné půlení. Začneme tedy dvěma na sebe kolmými přímkami, v jejichž průsečíku leží střed souměrnosti kosočtverce 4) Sestrojte ( ABC , je-li dáno: a = 9 cm, vb = 4,5 cm, ta = 2,5 cm. (při konstrukci trojúhelníků využijte Thaletovu kružnici tam, kde se pracuje s pravým úhlem - výška kolmá na stranu) Je dána kružnice k(S;2,5 cm) a bod P ve vzdálenosti 6 cmod bodu S. Bodem P veďte přímku p , která protne kružnici k v bodech A,B tak, že A je střed PB Osová souměrnost domácí příprava 1. Narýsuj čtverec ABCD se stranou a = 5 cm. Vyznač bod E, který je středem strany AB. Sestroj obraz čtverce v osové.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji 1) Sestrojte trojúhelník ABC, jehož vrchol C leží na polopřímce BX ve vzdálenosti 6 cm od bodu B. AB rovnoramenného A s rameny délky 5 cm. Sestrojte bod C a A narýsujte. 3) Sestrojte kružnice k 1 a k 2 s poloměrem 2,5 cm, které mají střed na přímce p a procházejí bodem Konstrukce čtverce. Postup konstrukce: Rozbor: Sestrojte čtverec . ABCD s . délkou strany 6 cm. 1. AB; |AB| = 6 cm. A. B. C. D. a. b. c. d. 2. ∢ ABX; | ∢ ABX.

2 3.26 Jsou dány tři různé body M, N, S, které neleží v přímce.Sestrojte čtverec ABCD se středem S tak, aby bod M ležel na p římce AB a bod N na. příklady a postup učiva v kvintě 2015-16 Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavo SHODNÁ ZOBRAZENÍ 1, Je dán trojúhelník ABC o stranách 5, 6 a 7 cm a jeho vnitřní bod M, MA 2cm. Sestrojte aspoň jednu úsečku XY se středem M a krajními body X, Y na hranici trojúhelníku

Příklad: Sestrojte 5 - slovní úloha z matematiky (10921

 1. 7) Sestrojte čtverec, který má plošný obsah jako součet plošných obsahů 2 rovnostranných trojúhelníků o stranách a , b . 8) Je dán obdélník o stranách a, b
 2. EUKLIDOVY VĚTY O ODVĚSNĚ (EVO) 1) a2=c⋅c a 2) b2=c⋅c b Obsah čtverce nad odvěsnou a je roven obsahu obdélníku o stranách c a ca. PŘÍKLADY Sestrojte čtverec, který má stejný obsah jako daný obdélník. Sestrojte čtverec, který má stejný obsah jako obdélník o stranách 3 cm a 5 cm. 7/
 3. . 3.70 Sestrojte Etverec, který má stejný obsah jako obdélník o stranách m = 5 cm, n = 3 cm. Použijte jednu z Euklidových vet. 3.71 Užitím Euklidovy vëty o odvësnè sestrojte úseŒku o délce a) = cm, b) v = cm, c) x = cm, d) y = 013 cm. 3.72 Sestrojte úseéky o velikosti r = 5, s = — 7 pii libovolnè zvolené jednotkové úseëce.
 4. 29. 10. 2006: 3. Shodná zobrazení. Jsou dány rovnoběžky p, q a přímka m a bod C ∈ m. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AB tak, aby bod A ∈ p, bod B ∈ q a výška na základnu byla částí přímky m
 5. Strana a Strana b Obvod o čtverec 12,3cm obdélník 25,6cm 56,4cm kosočtverec 5cm kosodélník 4cm 6c
 6. 7) Sestrojte ABC, je-li dáno a:b4:5, 60 o, v cm c 6,5. 8) Sestrojte , je-li dáno v j c 4, a : b : c 7 : 3 : 5. 9) Je dán a ABCa,a,t. Sestrojte jeho obraz A'B'C' ve stejnolehlosti 2 3 H T ,. 10) Obdélník má rozměry a, b. Sestrojte čtverec stejného obsahu. 11) K danému pravoúhlému trojúhelníku o odvěsnách a,b sestrojte.

7. Kružnici s poloměrem 5 cm je opsán čtverec. O kolik čtverečných centimetrů je obsah čtverce větší než obsah kruhu? 8. Vypočítej poloměr kružnice, jejíž délka se rovná součtu obvodů kruhů s poloměry 2 cm, 3 cm , 4 cm. 9. Vypočítej obvod kruhu, který má obsah 400 m2. 10. Obvod kruhové studny je 2,54 m A B D C D′ C′ a a a 45° 2 a 45° 2 A D C E F H G a 10 základy stereometrie základy stereometrie 11 • Dvě roviny jsou rovnoběžné, třetí je protíná ve dvou rovnoběžných přímkách 14.Sestrojte trojúhelník ABC , a = 6 cm , b = 7 cm , c = 5 cm. Mimo tento trojúhelník zvolte libovolně bod S a zobrazte tento trojúhelník ve stejnolehlosti určené středem S a koeficientem k = 0,5. 15.Sestrojte kružnici k se středem S a poloměrem r = 4 cm . Dále sestrojte úsečku SL velikosti 7 cm. Sestrojte

Jak sestrojit obdélník, známe-li - e-Matematika

 1. (13) 1. Sestrojte čtverec ABCD, jestliže pro délku jeho úhlopříčky AC platí: |AC| = 8 cm. 2. Trojboký jehlan ABCV s hlavním vrcholem V a podstavou ABC.
 2. Čtverec je rozdělen čtyřmi svislými úsečkami a jednou vodorovnou úsečkou na 10 shodných malých obdélníků. Každý z malých obdélníků má obvod 42 cm
 3. Opakování učiva 6. a 7. ročníku e) 35°10', 84°20', 60°30' 86) Rozhodněte, zda-li dané úsečky mohou býti stranami trojúhelníka : a) 18 cm, 16 cm, 30 cm , c) 36 mm, 2,7 cm, 68 mm b) 4,2 m, 6,8 m, 2,6 m d) 0,42 m, 12 dm, 85 cm 87) Narýsujte rovnostranný trojúhelník, jestliţe jeho obvod je 14, 4 cm. Sestrojte jeho : a.
 4. ČTVEREC Čtverec je rovinný útvar, který má čtyři strany, čtyři vrcholy a čtyři vnitřní úhly. Všechny strany jsou stejně dlouhé; všechny úhly jsou mají totožnou velikost 90°. Při rýsování čtverce je nutno použít trojúhelník s ryskou!! Narýsuj čtverec
 5. 16. Planimetrie - konstrukční úlohy 1. Jsou dány úsečky a, b, c.Sestrojte úsečku velikosti (více učebnice, sešit, Odmaturuja) x = c ab. b) a = 4 3 a c) b = 3 2 b d) a = a 2 e) c = c 3 2. Sestrojte úsečku velikosti x = 13 pomocí B31.1Ř a) Pythagorovy věty b) Eukleidovy věty o výšce c) Eukleidovy věty o odvěsn

Sestrojte čtverec který má stejný obsah jako obdélník

 1. e) 2x cm a 3x cm. Řešení: Hledaný poloměr kružnice je polovinou úhlopříčky obdélníka, kterou vypočítáme pomocí Pythagorovy věty podle obrázku. Potom poloměr kružnice r = u : 2 9. Vypočítejte poloměr kružnice opsané čtverci se stranou délky: a) 10 cm. b) 0,04 m. c) 3,6 dm. d) 70 mm. e) x cm. f) 2x cm. Řešení
 2. Rovnoběžníky pracovní list. 1 12_ Shodná a podobná zobrazení - pracovní listSTUDENT Úloha 1.Sestrojte kosočtverec ABCD o délce strany a = 5 cm a velikostí.
 3. Sestrojte čtverec ABCD (a = 5 cm). Vyznačte bod E (který leží na úsečce AB a je vzdálen 2 cm od bodu B) a bod F (který leží na úsečce C
 4. Sestrojte konvexní čtyřúhelník ABCD, pokud je dáno: c = 7 cm, e = 6 cm, f = 10 cm, |∠DAC| = 35 °, |∠CAB| = 15

14. MNOHOÚHELNÍKY klasifikace čtyřúhelníků podle: počtu dvojic rovnoběžných stran, podle možnosti opsat, popř. vepsat jim kružnici, souvislost mnohoúhelníků s řešením binomických rovnic, které útvary lze pokládat z Konstrukce čtyřúhelníků. Pomocí tří prvků sestrojíme trojúhelník (tři vrcholy trojúhelníku) a pomocí zbývajících dvou jej doplníme n V pravoúhlém trojúhelníku známe odvěsnu b = 10 cm a výšku na přeponu vc = 8 cm. Vypočítejte délku odvěsny a a přepony c. (c =16 a 2/3cm , a = 13 a 1/3cm(Je dána kružnice k(S, r). Kružnici k opište a vepište čtverec 2A4C - Cvičné příklady na 3. čtvrtletní práci 1. Je dána úsečka AB = 6 cm. Na úsečce najdi bod R tak, aby úsečku rozdělil v poměru zlatého řezu. (nápověda: prezentace na matfyz.eu Matematika → Planimetrie Vypočítejte obsah rovnostranného trojúhelníku, který má výšku 10 cm. (57,7 cm2(Vypočtěte obsah rovnoramenného trojúhelníka, jehož základna má délku 10 cm a rameno je o 3 cm delší než základna. [60 cm2] Vypočítejte obsah pravoúhlého trojúhelníku ABC, je-li dána délka přepony c = 10 cm a velikost úhlu α = 30˚

Video: Matematické Fórum / Geometrie - konstrukční úlohy řešené

Konstrukční úlohy - Řešené úloh

 1. 2.32 Sestrojte čtyřúhelník ABCD, pro který platí a) 5a =6, cm, α=600, γ=900, δ=1050 e=8cm; b) a =5cm, c =3cm, α=750, 5e =4, cm, 5f =5, cm. 2.33 Sestrojte.
 2. 5 Růžena Blažková, Irena Budínová: Konstruk ční úlohy Zadání č. 19 1. Je dána úse čka BP, její délka je 4 cm. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, ve kterých je BP výškou ke stran ě b a dále je dáno: a = 5,5 cm , c = 7 cm
 3. Shodné zobrazení. Shodnost. Dva rovinné útvary jsou shodné, můžeme-li je přemístit tak, že se kryjí. Shodné útvary mají stejný tvar a stejnou velikost
 4. a) čtverec b) obdélník c) kružnice 3. Rozhodněte, která z následujících tvrzení, jsou pravdivá: a) Rovnostranný trojúhelník má tři osy souměrnosti. b) Rovnoramenný trojúhelník má dvě osy souměrnosti. c) Kruh má osm os souměrnosti. d) Rovnoramenný trojúhelník má střed souměrnosti
 5. Sestrojte trojúhelník A BC, je -li dáno: c = 7 cm, v a = 6,5cm, a + b = 12,5 cm Rozbor: Jako první najdeme bod A 0, který je průsečíkem kružnic k (S AB; r = ½* c) a l (A; r = v a). Následně najdeme bod X ležící na přímce A 0 ve vzdálenosti a+b od bodu B . Hledaný bod C bude ležet n
 6. 16. Je dána přímka p, kružnice k a bod Q.Sestrojte všechny úsečky, jež mají střed Q, jeden krajní bod na přímce p a druhý na kružnici k. 17. Jsou dány dvě kružnice a bod A.Sestrojte všechny rovnoramenné trojúhelníky ABC, jež mají ∣∢BAC∣=75°, základnu BC, vrchol B na jedné kružnici a vrchol C na druhé kružnici

Kosočtverec - slovní úlohy z matematik

2 Příklady Zadání: Je dána kružnice k, její vnější přímka p, bod A, který leží na kružnici k, a bod B, který leží na přímce p.Sestrojte kružnici l, která se dotýká kružnice k v bodě A a prochází bodem B. Rozbor: Známe kružnici k a bod A ležící na ní. Známe přímku p a bod B ležící na ní. Pokud máme sestrojit kružnici, která prochází oběma body. 1) Užitím Pythagorovy v ěty sestrojte úse čku délky 8, 10, 12 , 20 2) Užitím Euklidových v ět sestrojte úse čky délky: 3 , 6 , 10 , 12 , 13 , 19 3) Ur čete zbývající prvky ( a, b, c, v c, c a , c b , α , β ) v pravoúhlém trojúhelníku ABC, ve kterém j 10) Jsou dány přímky p a q a jejich vzájemná poloha. V úlohách A až D sestrojte množinu všech bodů, které mají od přímky p vzdálenost 5 cm a od přímky q vzdálenost 3 cm. Přímky p a q jsou různoběžné; Přímky p a q jsou totožné; Přímky p a q jsou rovnoběžné, jejich vzdálenost je 2 cm Sestrojte libovolnou úsečku As,pak sestrojte kružnici k se středem v bodě S,která prochází bodem A. ( tak sem bych to zvládla ). 1. Sestrojte na kružnici k body E,F,G, tak, aby spolu s bodem A tvořily obdélník AEFG.najděte dvě řešení

Příklad 60 : Sestrojte trojúhelník ABC a = 4 cm, b = 3,7 cm, c = 5 cm a kružnici k ( K; 1,7 cm ) tak, aby bod A byl středem úsečky CK. Dále sestrojte obraz k 1 kružnice k v posunut 1. příklad. 1) Bod M ' souměrný podle středu S s bodem M.. 2) Rovnoběžku s přímkou M 'N procházející středem S.. 3) Bod E vzdálený od středu S 2,5 cm; |ES| = 2,5 cm. 4) Kružnici k 1 = (E; r = 2,5 cm). 5) Bod D _ vrchol kosočtverce; D = průsečík k 1 s přímkou M'N.. Zbývající konstrukce je snad zřejmá. Je možno sestrojit dva kosočtverce požadovaných vlastností Délky stran obdélníku jsou v poměru \( 1:2 \). Vypočtěte velikost ostrého úhlu, který svírají úhlopříčky obdélníku. Výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa

Do dané kružnice o poloměru r=6 cm je vepsán (ABC tak, že jeho vrcholy dělí kružnici v poměru 2:3:7. Vypočítejte jeho vnitřní úhly. (30o,105o,45o Osová souměrnost je vlastně zobrazení nějakého bodu podle osy.Původní bod (vzor) má od osy stejnou vzdálenost jako jeho obraz. Oba tyto body leží na přímce, která je kolmá na osu. Při operaci osové souměrnosti zachováváme velikosti úhlů a délky úseček Matematika- opakování (2009) 1.Základní poznatky z logiky a teorie množin, důkazy vět. 1) Určete, které zápisy jsou výroky a určete jejich pravdivostní hodnotu Sestrojte kosočtverec AD, je -li AC =10 cm, BD =6 cm. Lichoběžník je čtyřúhelník, který má právě jednu dvojici rovnoběžných stran. Lichoběžníky se dělí na: obecný: ramena mají různé délky rovnoramenný: ramena mají stejné délky pravoúhlý: jedno rameno svírá se základnou pravý úhe

Narýsujte trojúhelník KLM: k = 6 cm , l = 7 cm , m = 8 cm , poté sestrojte kružnici zadanému trojúhelníků opsanou. 3. Narýsujte výšky v trojúhelníku XYZ : x = 10 cm , y = 8 cm , z = 9 cm 8) Sestrojte pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou c, je-li dáno: c = 5 cm, vc = 2 cm. 9) AB je menší oblouk kružnice, obvodový úhel k němu příslušný má velikost 65°. V bodech A, B jsou sestrojeny tečny kružnice, bod X je jejich průsečík. Vypočtěte velikost úhlu AXB Příklad 10 : Sestrojte trojúhelník ABC, je-li α = 75° , γ = 45° , r = 6 cm. Návod : Sestrojte pomocný trojúhelník A´B´C´ s úhly α = 75° , γ = 45°, b má libovolnou délku. Sestrojte kružnici opsanou trojúhelníku A´B´C´ (nebo jen st řed S a polom ěr r´). Polom ěr r

Konstrukční úlohy - GV

a) 5 cm, 7 cm, 8 cm b) 20 cm, 4,8 dm, 0,52 m Řešení: Aby byl trojúhelník pravoúhlý, musí pro délky jeho stran platit Pythagorova věta. Přeponou je nejdelší strana. a) a = 5 cm, b = 7 cm, c = 8 cm 2 2 2 8 5 72 2 2 64 25 49 64 74 c a b z Trojúhelník není pravoúhlý, neplatí Pythagorova věta. b) a = 20 cm, b = 4,8 dm = 48 cm, c. Třetí cvičení je dobrovolné - doporučuji vyzkoušet Ať se daří Úkol 1: Sestrojte úsečku |KL|=10 cm. Na úsečce zvolte body M tak, že |KM|= 2 cm, bod N tak, že |KN|= 8 cm a O tak, že |KO|= 7 cm. Na úsečce sestrojte tři kružnice. m(M; 2 cm), n(N; 3 cm), o(O; 1 cm) OBSAHY A OBVODY ROVINNÝCH OBRAZCŮ 1. Vypočtěte obvod a obsah a) rovnoramenného trojúhelníku o základně délky a = 5 cm a rameni délky b = 4 cm. b) rovnostranného trojúhelníku o straně délky a = 5 cm. 2. V pravoúhlém trojúhelníku ABC jsou dány délky odvěsen a = 10,2 cm, b = 28 cm. Vypočtěte jeho obvod, obsah,.. Kupka

3. Sestrojte kosočtverec OPRT, je-li dáno: I0RI = 4 cm, IPTI = 5 cm. 4. Sestrojte rovnoběžník A D, je-li dáno: a = cm, = 1150, v a = 3 cm. 5. Sestrojte lichoběžník A D ~A∥CD), je-li dáno: a = ñ cm, b = cm, c = , ñ cm, I∢BACI = 300. 6. Sestrojte lichoběžník A D ~A∥CD), je-li dáno: a = ð cm, c = cm, v = ï cm Sestrojte kosočtverec, je-li dáno a = 5 cm a e : f = 3 : 4. 17. Jsou dány dvě kolmé přímky a, b a uvnitř jednoho jejich úhlu bod M. Sestrojte všechny kružnice, které procházejí bodem M a dotýkají se přímek a, b. 18. V soustavě souřadné je dána kružnice k 1, jejíž střed S[5, 3] a poloměr r 1 = 1,5

19. Planimetrie - Absolventi A Sraz

11 max. 3 body Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1-11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N). A N 11.1 Objem 200 cm3 je pětkrátkrát menší než objem 1 dm3. 11.2 20 dm2 + 40 cm2 = 20 040 cm2. 11.3 Délka 15 cm je dvacetkrát menší než délka 30 d 1. Osová souměrnost Doplň rámečky a načrtni druhy čar. Druhy čar podle podle tenké 2 a) Narýsuj kružnici k (S; r = 1,5 cm). b) Zvol libovolný bod A, který leží na kružnici k. c) Narýsuj polopřímku AS. d) Průsečík kružnice k a polopřímky AS označ B. e) Narýsuj přímku XY, která je kolmá na polopřímku AB. f) Narýsuj přímku OP, která je kolmá na úsečku AB a. 1. Sestrojte úsečku délky 21. 2. Je dána úsečka délky a. Sestrojte úsečku, která má délku3 a. 3. Jsou dány úsečky délek a, b ab. Sestrojte úsečku, která má délkuab ab 2 2. 4. Jsou dány úsečky délek a, b . Sestrojte úsečku, která má délku a2 b2 ab 19) V pravoúhlém lichoběžníku mají základny délky 9 cm a 5 cm. Délka kratšího ramene je 3 cm. Vypočítejte jeho obsah a obvod. 20) Kolo těžní věže má průměr 1,5 m. O kolik metrů se spustí klec výtahu, když se kolo otočí 25krát? 21) V obdélníku je průsečík úhlopříček vzdálen o 4 cm více od kratší strany než od delší 865 866 867 868 869 - 256 - Sestrojte trodúhelník ABC, jsou—li dény strany c = — 6 cm, ne strenu AB, td,' v cm, a polomär r = 4 cm opsané kružnice.

Sestrojte kru nici proch zej c bodem M a dot kaj c se obou p mek a, b Sestrojte troj heln k ABC, je-li d no a) ta = 7, t b = 8, t c = 9 b) c = 90 , a = 6, V = 1 cm Sestrojte lichob n k, je-li d no a = 9, c = 6, e = 10, w = 120 ( hel mezi hlop kami Je dána přímka p, kružnice k a bod S., ležící mimo tyto útvary. sestrojte všechny úsečky XY tak, aby bod X ležel na přímce p . bod Y na kružnici k a bod S byl středem úsečky XY V pravoúhlém trojúhelníku ABC jsou dány délky odvěsen a = 10,2 cm, b = 28 cm. Vypočtěte jeho obvod, obsah, poloměr r kružnice opsané a poloměr q kružnice vepsané. 3 Sestrojte všechny kružnice se středem na přímce a, poloměrem r, které na přímce b vytínají tětivu délky r. 10. Jsou dány dvě rovnoběžky a, b a bod M. Sestrojte kružnici, která se dotýká přímek a, b a prochází bodem M. 11. Jsou dány dvě rovnoběžky a, b a mimo ně bod C. Sestrojte rovnostranný trojúhelní

b) Sestrojte úsečku a a a x 2 3 2 4, když víme, že a = 2,8 cm. VI. a) Vypočtěte strany pravoúhlého trojúhelníka ABC, je-li dáno v = 6 cm, a = 8 cm. b) Jsou dány úsečky o velikosti a, b. Sestrojte úsečku o velikosti x tak, aby platilo: ab a a b x 2 2 VII. a) Vypočtěte výšku pravoúhlého trojúhelníka ABC, je-li c = 8 cm a. Kolmé hranoly a jejich vlastnosti horní podstava dolní podstava Kolmé hranoly mají dvě rovnoběžné podstavy tvaru mnohoúhelníku Úlohy na procvičení Sestrojte síť krychle s hranou délky 3 cm. Sestrojte síť kvádru o délkách hran 3 cm; 4 cm a 5 cm. Sestrojte síť pravidelného čtyřbokého hranolu, je-li podstavou čtverec o.

Rovnoběžník ABCD (a, e, β) - GeoGebr

Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, v nichž vb=4,5 cm, tc = 5,5 cm. 2) Sestrojte trojúhelník ABC, pro který platí vc = 3cm, b = 4cm, poloměr kružnice vepsané je ρ = 1 cm.. 3) Je dána kružnice l(O;3cm) a její tečna t CVIČENÍ 1 (Geometrické zobrazení) . Zaregistrujte se na stránce geogebra.org.Vstupte do skupiny PLA 2020! Příklad 1: Sestrojte libovolný trojúhelník ABC a jeho střední příčky. Věta o středních příčkách trojúhelníku říká, že střední příčka trojúhelníku je rovnoběžná s protilehlou stranou a její délka je vzhledem k této straně poloviční KRUŽNICE 1, Jsou dány dv soustředné kružnice l cmO,r1 cm a m O ,r 4 a bod A, OA 3cm. Sestrojte všechny kružnice, které se dotýkají kružnic l a m a procházejí bodem A. 2, Je dána kružnic V Kocourkově postavili schodiště na Kocouří vyhlídku. Všechny schody mají šířku 45 cm .Nejvyšší je první schod, každý následující schod je o 0,5 cm nižší. První schod má výšku 42 cm , poslední jen 0,5 cm Zde najdete další příklady na procvičení z tématického okruhu analytická geometrie. Chcete-li uplatnit naši garanci, ofoťte vaše řešení alespoň pěti dolních příkladů (stačí mobilem) a pošlete na team.drmatika@gmail.com (předmět: Příklady - analytická geometrie - vaše jméno) nebo použijte náš formulář dole

procvičování učiva matematiky 6

 1. Obdélník má strany a=18 cm, b= 0,06m. Spočítej jeho obvod a obsah. Příklad: a=18 cm, b= 0,06m=6cm nejdříve uvedeme rozměry ve stejných jednotkách, v našem případě cm. Příklad: Varianta A Varianta B Varianta C Příklady k procvičení: 1) Čtverec o straně a=20 cm. Urči jeho a v jednotkách uvedených v závorce
 2. Z6-II-3 Sestrojte čtverec ABCD se stranou délky 6cm.Sestrojte přímku p rovnoběžnou s úhlo-příčkou AC a procházející bodem D. Sestrojte obdélník.
 3. vepište čtverec XYUV tak, aby jeho strana XY. ležela na průměru AB. Jsou dány tři různé rovnoběžky a, b, c a bod C(c. Sestrojte všechny rovnostranné trojúhelníky ABC tak, aby A(a, B(b. Je dán bod C, přímka p a kružnice k(S;3cm); |Sp| = 4 cm, |Cp| = 2 cm, |CS| = 5 cm. Body C, S leží v téže polorovině s hraniční přímkou p
 4. V pátek 12. 6. v 10:00 online hodina přes Webex. 8.6. 2020. Konstrukce lichoběžníků. Sestrojte úlohy 23, 32 podle zadání ve fotoalbu soubor - lichoběžník_konstrukce. Vše v rozsahu náčrt, popis konstrukce, konstrukce. (e je úhlopříčka AC, f je úhlopříčka BD). Termín středa 10. 6. 9:00
 5. Čtverec s obvodem o 20 cm je úhlopříčkou rozdělen na dva trojúhelníky. Oddálením obou trojúhelníků vznikl obdélník s obvodem 24 cm. (CZVV) max. 3 body 8 8.1 Vypočtěte, kolik centimetrů měří delší strana obdélníku. 8.2 Vypočtěte v cm 2 obsah tmavého rovnoběžníku

Konstrukce kosočtverce

5.2.1 Osovásouměrnost-Úlohy 1.Napišterovnicesouměrnostipodlepřímkyo:2x−3y+1=0. 2.Napišterovniceosovésouměrnosti,zobrazujícípočáteknabod[1,5]. 3. 2) Sestrojte kružnice k (K, 2,5 cm) a l (L, 1,5 cm), vzdálenost KL = 6 cm. Určete všechny středy stejnolehlosti daných kružnic a jejich společné tečny procházející . vnějším středem stejnolehlosti. 3) Sestrojte kružnice k (K, 2,7 cm) a l(L, 1,7 cm), vzdálenost KL = 7 cm

Konstrukce čtverce 2 - RV

10 d) 1200 12 11 10 b) e) 430 10 1000 10 12 11 10 et/o 1530 12 11 10 úhly, jejichž velikostje vétší než 1800. Úhly oznaéte oblouëkem a sestrojte jejich B-15. Narýsujte osu. a) , p = 3000 b) 2700 245 10. Komplexní čísla 10.1 Komplexní čísla jako body Gaussovy roviny 10.2 Rovnice v oboru C 11. Analytická geometrie 11.1 Vektory: lineární kombinace vektorů, vektorový a smíšený součin 11.2 Vyšetřování množin bodů metodou souřadnic 11.3 Kuželosečky (tečna kuželosečky) 11.4 Koule, kulová plocha 12. Literatur Do sešitu narýsuj jakýkoliv čtverec a obdélník a vyznač u nich úhlopříčky ( pokud si nevíš rady, pomůže Ti učebnice na straně 22) Středa 18.11.2020 - on line hodina 1. dodělej sloupeček 119 a celý sloupeček 12 Počasí dnes: 17. 10. 2020. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 6 až 2°C

Matematické Fórum / konstrukce obdelníku znáte-li e , a-b=

3. Sestrojte pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C: b=75 mm, β=75°. (náčrt, konstrukce) 4. Rozhodněte, je-li možné, aby strany a, b, c a obvod o trojúhelníku ABC měly tyto délky: a) b=74 mm, c=3,3 cm, o=14,5 cm b) α=48°, c=12,5 cm, β=131° 5. Trojúhelníky ABC a RST jsou shodné. Zapiš a) příslušné. Sestrojte množinu všech bodů, které mají od dané přímky . a. vzdálenost 2,5cm. b) Napište,co je toutomnožinou. 3) a) Sestrojte množinu všech bodů, které mají od kružnice . k s poloměrem 4cm vzdálenost 1cm. b) Napište, co jetouto množinou. 4) a) Sestrojte množinu všech bodů, které mají od dvou bodů A a B stejnou. (cm3) kujte správ = 56000 g 0,56 t 5628 m 1 cm3 stav atra. Vyplň em. 1 1 nou odpov = íme pyrami te tabulku, j 2 10 ěď ano/ne: ano/ne ano/ne 562,8 dm 5628000 m 56280 cm 5,628 km du podle ob ak se bude 3 (Danému z b) 186 m m rázku. Pyr zvětšovat o 4 5 adání může in = 3,6 h 11160 3,1 h 3 h 6 ano/n ano/n ano/n ano/n amida roste bjem. 10. - do sešitu zapiš téma Obvod a obsah čtverce a obdélníku - vypracuj do sešitu úlohy z uč. (řeš samostatně a zkontroluj dle učebnice) 18/příklad 2 19/příklad 4 19/příklad 5 20/příklad 2 - vypracuj do PS - 17/6, 18/7,8,9,10, 19/11(nápověda - pozemek rozděl na 2 obdélníky) - úlohu 18/9 vyfoť a pošli na můj e-mai JedánaúsečkaOP,|OP|= 4 cm.Sestrojtekružnicik(O;2,5 cm) apřímkup,p⊥OP,P∈p.Dálesestrojte jedenbodM,prokterýplatí|OM|= 3 cma|\POM|= 30 . Sestrojte všechny rovnoramenné trojúhelníky ABM se základnou AB tak, aby platilo: B ∈k, A ∈p, v c ⊂↔PM 23. SestrojtetrojúhelníkABC,je-lidáno a)a= 5 cm,v b = 4 cm,b+ c= 10 cm, b)c= 3.

Úlohy - konstrukce - Matika pro kvintu :-

Závr: lichobžník vyhovuje, jedno ešení v polorovin Píklad 3: Sestroj lichobžník ABCD, je-li dáno: a AB 8cm; DAB 60; ABC 70;v 3cm Nárt a rozbor. Dvě rovnoběžné tětivy v kružnici o poloměru 6 cm mají délky 6 cm a 10 cm. Určete jejich vzdálenost. Je dána kružnice k(S, 4 cm) a bod A, pro který platí d(AS) = 10 cm. Vypočítejte vzdálenost bodu A od spojnice bodů dotyku tečen vedených z bodu A ke kružnici

Příklady - osová a středová souměrnost - Matika pro kvintu :-

E) menší než 20° VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14 Válec s podstavou o obsahu 8 dm2 má objem 120 litrů. Z válce zcela naplněného vodou se 40 litrů vody odebralo. (CZVV) 2 body 14 V jaké výšce ode dna (s přesností na dm) je vodní hladina? A) 10 dm B) 15 dm C) 44 dm D) 64 dm E) v jiné výšce A C α 60° 2 str. 192, cv. B-9 Lichobëžník ABCD má základny a, c, výšku v, a = 7 cm, c = 5 cm, S = 30 cm2 (90 obsah S. Vypoéítgte výšku v, je-li dáno

 • Tahač scania cena.
 • Transpirace.
 • Počítadlo zpráv na fb.
 • Přebíjení střeliva.
 • Zánět srdečního obalu.
 • Svatá andrea.
 • Spalničky očkování brno.
 • Oko horor online.
 • Neocaridina davidi var. topaz blue.
 • Bazar nábytku havířov.
 • Podložka na focení jídla.
 • Virus vztekliny.
 • Nosové e.
 • Program ppt.
 • Upíří deníky 5x17.
 • Dpkv otevírací doba.
 • Autobus sebevrahů.
 • Citace normy.
 • Jak doplnit ztrátu krve.
 • Odpadkový koš do skříňky 40 cm.
 • Triple threat.
 • Album na 2 eurové mince.
 • Meruňka.
 • Stop křečím tablety.
 • Phoenix force postavy.
 • Cestovní kancelář český krumlov.
 • Prodám flašinet kolovrátek.
 • Ocet 20 procent.
 • Zuzana stavna.
 • Obsah draslíku v potravinách.
 • Obrázky animace.
 • Pc suite nokia download windows 10.
 • Znaky náboženství.
 • Nejmensi psy na svete.
 • Kozlovna alfa třebíč.
 • Visací zámek hardened.
 • Hloubka piskoviste.
 • Sony nw ws413 recenze.
 • Snář ztracený pes.
 • Star wars battlefront 2 pribeh.
 • Recept na pudinkovou buchtu.