Home

Mluvnické kategorie přídavných jmen wikipedie

PRAVIDLA - Přídavná jmén

Mluvnické kategorie nižšího řádu: podst. jména - rod, životnost (u mužských), číslo, pád a vzor. příd. jména - totéž. zájmena - druh, příp. rod, číslo, pád, vzor. číslovky - druh, příp. rod, číslo, pád, vzor. slovesa - osoba, číslo, čas, způsob, slovesný rod, vid, třída, vzor. 4 rozliší stupně přídavných jmen a příslovcí; určí mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod a vid); vyhledá složené tvary slovesa; rozliší příslovečnou spřežku a správně ji napíše; správně užívá spojky souřadicí a podřadicí při tvorbě souvětí

- ve 4. p. neživotných jmen někdy užijeme životný tvar (tvar 2. p.) → vyjádření expresivity: - K svačině si koupím buřta. Střelil jsem pěkného góla. Našel velkého hřiba. - jmenné tvary přídavných jmen → knižní: - jsem toho dalek, buď pamětliv jeho napomenutí - běžné bos, jediné možné rá Mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod, vzor. info@icestina.cz. Prosím, použijte minimálně 3 znaky! Koncovky přídavných jmen; Čárka ve větě jednoduché a v souvětí.

Skloňování - Wikipedie

 1. Mluvnické kategorie podstatných jmen. U podstatných jmen určujeme následující kategorie: pád, číslo, rod a vzor. Pád (casus) Související informace naleznete také v článku Mluvnický pád. Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou flektivní jazyky obvykle vyjadřují vztah mluvnických jmen (podstatná, přídavná.
 2. Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen [online]. PravopisČeský.cz, 2016-01-26. Dostupné online. přidejte sem svůj koment.
 3. Kategorie podstatných jmen je učivo, se kterým se potkáte s největší pravděpodobností v 6. třídě na základní škole. U podstatných jmen určujema pád, číslo, rod a vzor. Minimálně už číslo a vzor znáte z nižších ročníků, takže to pro vás bude i částečné opakování
 4. Přídavná jména přivlastňovací - mluvnické kategorie. A 10 year-old autistic and blind boy singing. His voice shocked everyone

Kategorie:Mluvnické číslo - Wikipedie

Víš že kombinuješ mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves? Odpovědět. Unknown napsal: 6.11.2015 (15:44) S tou osobou to nemyslíte vážně pokud se toto děti naučily, tak ve škole budou mít problémy. Prosím předělejte to Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Mluvnické kategorie jmen - • pád (casus [kázus]) • vyjadřuje vztahy jména ve větě • pády jsou prosté (bezpředložkové) a předložkové 7 pádů Otázky. Mluvnické kategorie jmen - u jmen (podstatná, přídavná, zájmena, ohebné číslovky) určujeme pád, číslo, rod, popř. životnost - mluvnické kategorie přídavných jmen, zájmen, číslovek vyplývají ze shody s podstatným jménem 1) Jmenný rod - mluvnické rody jsou tři (přirozenými rody jsou pouze mužský a ženský Mluvnické kategorie přídavných jmen. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části Mluvnické kategorie podstatných jmen. Mluvnické kategorie podstatných jmen. Co musíte znát? Podstatná jména jsou názvy osob (muž), zvířat (pes), věcí (židle) a názvy dějů (plavání), vlastností (dobrota) a vztahů (láska). Jsou to slova ohebná (skloňují se). Určujeme u nich: pád, číslo, rod a vzor

Přídavná jména - druhy, stupňování, mluvnické významy

 1. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen, jak na to. 19. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen - pracovní list s řešením. 20. Zájmena - druhy zájmen. 21. Vyhledám v textu zájmena a určím jejich druh - pracovní list s řešením. 22. Zájmeno JÁ - skloňování a pracovní list s řešením. 23. Formuluji pravidlo použití tvaru zájmena ONA (JI.
 2. Mluvnice. Zdravím všechny. Protože jsme začali se slovními druhy, zkuste si nejdřív, co si pamatujete ze ZŠ. Najděte si: Online procvičování - Škola s nadhledem, nakladatelství Fraus.Tam 2. stupeň ČJ a mezi desítkami cvičení udělejte třeba: Druhy přídavných jmen 1, 2, Druhy zájmen, číslovek a přídavných jmen, Koncovky přídavných jmen 3 a cokoli dalšího =)
 3. 2.2Mluvnické kategorie jmen Cíle: Osvojíte si jednoduchý metodický postup, kterým lze vést žáky ke správnému pochopení mluvnické kategorie čísla, jmenného rodu a životnosti v případech, kdy je rozpor mezi skutečností jazykovou a mimojazykovou

Kategorie podstatných jmen - test Podstatná jména jsou prvním slovním druhem, na kterém se dá určit několik důležitým mluvnických kategorií - pád, číslo, rod a vzor. Podstatná jména patří mezi slovní druhy, které učitelé považují za opravdu důležité, tudíž se jejich znalost opravdu vyplatí Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od učitele obdrží sadu k řešení určování mluvnických kategorií u podstatných jmen, ve které je pracovní list se zadanými větami jednoduchými a rozstříhané kartičky, které nabízí jednotlivá správná řešení žák si pečlivě přečte.

Přídavná jména, mluvnické kategorie přídavných jmen Procvičení základních znalostí o přídavných jménech - mluvnické kategorie, druhy, vzory přídavných jmen. Stupeň: Základní 1. stupe Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen, Podstatná jména, Přídavná jména, Pády, Test na určování vzorů přídavných jmen, Cvičení na přídavná jména, Pravopis y i, Věty obsahující všechny slovní druhy, Jak se ptáme na přídavná jména, Pravopisná cvičen Mluvnické kategorie jmen - s tvary podst.Jm. se ž. setkávají již ve 2. roč. = základní odlišení tvarů téhož slova od slov příbuzných = o prvotní poznání podstatných jm. přídavných jm., zájmen, číslovek i slove

 1. Mluvnické kategorie. U přídavných jmen se určuje druh, vzor, rod, číslo a pád. DRUH. Existují tři druhy přídavných jmen: tvrdá, měkká, přivlastňovací. Druh se určuje podle toho, jakou otázkou se na přídavné jméno ptáme, a podle toho, jaké má přídavné jméno koncovku. VZOR. Vzor se odvozuje podle druhu
 2. Mluvnické kategorie přídavných jmen; Mluvnické kategorie přídavných jmen. Pokud jsme si už přečetli základní informace o přídavných jménech, je čas na malé procvičení. 1. Projížděli jsme velkou bouří. a) tvrdé, 4. pád, množné číslo, vzor mladý.
 3. . Anotace: Výukový materiál je zaměřen na jména přídavná. Žáci se seznámí s definicí přídavných jmen, jejich druhy a vzory. Na závěr své poznatky zúročí v práci s textem, v němž určí druhy přídavných jmen
 4. Druhy přídavných jmen. 1. Tvrdá. vzor mladý (krásný muž, krásná žena, krásné dítě). 2. Měkká. vzor jarní (cizí muž, cizí žena, cizí dítě). 3. Přivlastňovací. vzor otcův, matčin (sousedův pes, královnin šperk). Přídavná jména v češtině. V českém jazyce se přídavná jména skloňují podle dvou základních vzorů

Jmenné tvary přídavných jmen - online cvičení. Některá přídavná jména jsou utvořena ze sloves (běžet - běžící), z přídavných jmen se mohou tvořit příslovce (chytrý - chytře) nebo podstatná jména (barevný - barevnost). Přídavná jména mohou být zpodstatnělá (ve větě mají funkci podstatných jmen) - např U vyznačených podstatných jmen v textu určete mluvnické kategorie. a) Doplňte dvojice slov, která mají v různých rodech jiný slovní vý-znam: krab - krabice kyt - had - - čepice - police - rýma svět - - kabelka řeč - b) Utvořte věty, aby byl odlišný význam zřejmý. mluvnický význa Přídavná jména - pravopiscesky. Přídavných jmen jsou tři druhy. Mohou být přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací. Ve větně skladbě mají přídavná jména nejčastěji funkci shodného přívlastku, případně mohou být i doplňkem, či jmennou částí přísudku

Mluvnické kategorie podstatných jmen - erikahanackova

Mluvnické kategorie podstatných jmen. Druhy přídavných jmen. Slovesa - mluvnické kategorie. Podmiňovací způsob. Zájmena - seznámení s jejich druhy. Zájmena osobní. Číslovky. Druhy číslovek. Skladba - základní větné členy. Podmět vyjádřený i nevyjádřený. Podmět několikanásobný. Přísudek slovesný 2/5 U přídavných jmen přivlastňovacích píšeme všude -y, vyjma 1. a 5.p. č. mn. rodu mužského životného - bratrovi, matčini psi x bratrovy, matčiny dopisy (muž. neživ.).4. p. č. mn. : Potkal otcovy, matčiny přátele. X 3.p. podst. jmen zakončený na -ovi - vždy -i (Petrovi - vzor pánovi) Ve spojení s duálovými tvary podstatných jmen je u přídavných jmen. Materiál slouží k zopakování mluvnických kategorií přídavných jmen a jejich následnému procvičení. Je zde spojena teorie s praktickým procvičením - vhodné pro skupinovou i samostatnou práci. mluvnické kategorie, druh, pád, číslo: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie.

Druhy přídavných jmen: Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen: tvrdá - mají v 1.p.č.j. tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: - ý, -á, -é ( mladý, mladá, mladé) měkká - mají v 1.p. č.j. ve všech rodech stejnou koncovku: -í ( jarní, jarní, jarní)- jarní vánek, jarní bouře, jarní počas Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem ve 4. a 5. ročník Mohlo by tě zajímat: Skupina předmětu CJ - Český jazyk. Podobné materiály. CJ - Český jazyk - Mluvnické kategorie sloves; CJ - Český jazyk - Mluvnické kategorie jmen

Určování podstatných jmen: znovu: Urči u podst. jmen mluvnické kategorie. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : ROD: ŽIVOTNOST: ČÍSLO: PÁD : za myší. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. Objednávejte knihu Přídavná jména v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Pracovní list č. 17 - český jazyk 4. ročník Jméno:_____ Tvarosloví - Mluvnické kategorie podstatných jmen souhrn 1. Z textu vypiš podstatná jména do tabulky a urči u nich rod, životnost, číslo a pád. Do naší třídy zaal chodit nový žák. Přisthoval se z Ostravy MLUVNICE - procvičujte všechno o přídavných jménech, pravopis i stupňování, až přijdete bude test na přídavná jména Pracovní listy - 1. dodělejte list za sešitu 2. odvozování přídavných jmen - PŘÍDAVNÁ JMÉNA prac.list 3. procvičování odvozování - PŘÍDAVNÁ JMÉNA PROCVIČOVÁNÍ 4. procvičování.

Mluvnické kategorie u sloves - Rodicka

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon vlastnosti podstatných jmen. Mluvnické kategorie podstatných jmen: a) rod - mužský - maskulinum - ženský - femininum - střední - neutrum. b) číslo - jednotné. podstatná jména . hromadná (dříví, kamení) - mají tvar jednotného čísla, ale znamenají více věcí téhož druhu . podstatná jména . látkov Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen. Přídavná jména jakostní jsou přídavná jména, která označují kvalitu předmětu, tj. takovou vlastnost, která se může u předmětu vyskytovat ve větší nebo menší míře: Spustit Vkládání skloňování nestupňovatelných přídavných jmen[editovat].. 8.1 Přídavná jména (mluvnické kategorie, pravopis) Elektronická učebnice - II. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace . Český jazyk a literatura Pro výstižnost užíváme velkého množství přídavných jmen. Přídavná jména

Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně. Ukážeme si, jak se sloveso pozná v textu a jaké mluvnické (gramatické) kategorie vyjadřuje. Co jsou slovesa. Slovesa jsou plnovýznamový ohebný slovní druh, časují se. Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají, co se s nimi děje nebo jaké jsou. Mezi slovními druhy označujeme slovesa číslem 5 Mluvnické kategorie sloves: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : osoba: číslo: čas: bruslili jsme dribluje: budeš jezdit: koupíte si: chybně :.

Jaké mluvnické kategorie? Odpovědi

Mluvnické kategorie worksheets and online activities. Free interactive exercises to practice online or download as pdf to print Jak určitě víte, gramatické kategorie vyššího řádu = slovní druhy, takže všechna slova. U některých slovních druhů pak určíte gramatické kategorie nižšího řádu - např. u jmen - rod, životnost (mužský rok), číslo, pád a vzor. U slovee - osoba, číslo, čas atd Mluvnické kategorie přídavných jmen; Kafka Franz Proměna; BALADICKÁ EPIKA V ČESKÉ LITERATUŘE; Mluvnické kategorie podstatných jmen; Česká literatura ve 2. polovině 19. století; Franz Kafka - Proměna; ŽENY SPISOVATELKY V ČESKÉ LITERATUŘE 2 (12) 16 (16) Zář (1) 30 (1) Led (15

Mluvnické kategorie přídavných jmen. Pokud jsme si už přečetli základní informace o přídavných jménech, je čas na malé procvičení ; Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou flektivní jazyky obvykle vyjadřují vztah mluvnických jmen (podstatná, přídavná jména, zájmena, číslovky) k přísudku či jiným větným. Vy se můžete plně soustředit na dokonalý hod. Nic není zábavnější než povedený večer při šipkách s Vašimi nejlepšími přáteli. O to lepší, pokud si při tom netřeba dělat starosti o oblíbený nábytek. Dodávané plastové šipky mají měkkou, ohebnou špičku Urči správně mluvnické významy přídavných jmen - 1. =0= pád: rod: vzor: 1. závodní vozy stoj Podstatná jména: Určování vzoru. Vydáno dne 10.09.2018 od Jana Skřivánková. V tomto článku se podíváme na to, jaké vzory podstatných jmen v češtině máme a podle čeho takový vzor správně určit Skloňování přídavných jmen. Skloňování podstatných jmen. Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis) Mluvnické kategorie. Vzory podstatných jmen A. Kategorie sloves A. Vzory podstatných jmen B. Druhy zájmen, číslovek a příslovcí A

13. Mluvnické kategorie jmen a sloves - Český jazy

Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jmen

 • Travin 4 kg.
 • Chudenice hospoda.
 • Fifa 15 ovládání.
 • Anglické skupiny.
 • Šestinedělí po císařském řezu.
 • Border kolie prodej jihočeský kraj.
 • Luxor chodov.
 • Utok žraloka egypt.
 • Měřící transformátor napětí zapojení.
 • Planeo elektro ostrava.
 • Bolest břicha na levé straně v těhotenství.
 • Myxomatóza očkování.
 • Academic presenter.
 • Dpkv karlovy vary.
 • Instagram blokace.
 • Rachel bilson instagram.
 • Pristresek camping.
 • Trhani nervu.
 • Výroba letadel.
 • Messenger fake conversation generator.
 • Detektivky filmy.
 • Roubovaný meloun brno.
 • Povedou synonymum.
 • Jak nabrousit nůž ocílkou.
 • Kocour napada kocku.
 • Perovec velkoklasý.
 • Mafia 1 vydání.
 • Pupinek naplneny vodou.
 • Písková 830/25.
 • Vousy diskuze.
 • Hypoteční kalkulačka moneta.
 • Vegas golden knights william p foley ii.
 • Ministerstvo životního prostředí modrá úsporám.
 • Eminem lose myself.
 • Lara croft tomb raider csfd.
 • Chovatelské potřeby mohelnice.
 • Diskuze csfd.
 • Vikingové v anglii.
 • Get your guide prague.
 • Jersey gardens new york.
 • Msqrd pro android.