Home

Oxidační číslo vodíku

Oxidační číslo - Wikipedi

Oxidační číslo - Masaryk Universit

Oxidační číslo určuje název sloučeniny. Záporné ox.číslo prvku vyjadřuje zakončení -id, připojené ke kmenu latinského názvu prvku (bez ohledu na velikost náboje).Například Br-I--> bromid , O-II--> oxid , N-III--> nitrid , C-IV--> karbid ).Tuto koncovku mají i některé anionty - hydroxid, peroxid, azid, kyanid apod Kyseliny - test. 1. Oxidační číslo vodíku v kyselinách je vždy:. I 0-I-II. 2. Oxidační číslo kyslíku v kyselinách je vždy:. I 0-I-I oxidační číslo kyslíku je -1/2 OF 2 - fluorid kyslíku oxidační číslo kyslíku je II 1. oxidy Podrobnější informace o konkrétních oxidech viz. jednotlivé stránky o chemických prvcích, dělení oxidů viz. oddíl Vlastnosti. 2. peroxidy a hydrogenperoxidy H 2 O 2 - peroxid vodíku bezbarvá sirupovitá kapalina, která má. Na atomu vodíku naopak vždy jeden elektron chybí, formální náboj každého z atomů vodíku je tedy 1+ a jeho oxidační číslo je I (znaménko + se v zápise oxidačního čísla neuvádí). Jak již bylo řečeno, oxidační číslo je formální pojem, jak naznačuje následují úvaha na příkladu molekuly methanu CH 4 Hydroxidy jsou sloučeniny mající ve své molekule skupinu -OH. Oxidační číslo této skupiny je (OH)-I, oxidační číslo kyslíku je -II, oxidační číslo vodíku je I. U hydroxidů prvků s oxidačním číslem větším než I je nutné uvádět skupinu OH v závorce

Názvosloví kyslíkatých kyselin - webzdarm

 1. Ahaaa, takže náboj aniontu peroxidu vodíku je O2(2-), ale oxidační čísla kyslíků v peroxidu vodíku jsou -I? To stejné H2SO4 - aniont je SO4(2-), avšak oxidační číslo kyslíku je zde -II a síry +VI, že
 2. Oxidační číslo Oxidační číslo prvku je zdánlivý náboj, který by měly jednotlivé atomy ve sloučenině, jestliže by vazebné elektrony patřily prvku s větší elektronegativitou. Oxidační čísla se značí římskými číslicemi a jejich hodnota se zapisuje vpravo nahoře za symbolem prvku
 3. 1. 2. Oxidační číslo Oxidační číslo prvku je základním pojmem, na němž je vybudováno názvosloví anorganické chemie. Oxidační číslo prvku v jakémkoliv chemickém stavu je elektrický náboj, který by byl přítomen na atomu prvku, kdyby elektrony v každé vazbě z tohoto atomu vycházející náležely elektronegativ
 4. Doplňte oxidační číslo ke kationtu vodíku, tedy H+I, a k aniontu kyslíku, tedy O-II. Ostatní atomy, které tvoří kyslíkaté kyseliny, mají oxidační čísla vycházející z tabulky koncovek, např. koncovce -itý tedy náleží oxidační číslo +III. V dalším kroku sečtěte hodnoty oxidačních čísel u kationtů

Oxidační číslo

Sloučeniny vodíku HYDRIDY. Vodík tvoří hydridy - dvouprvkové sloučeniny s nějakým prvkem. Iontové hydridy jsou sloučeniny vodíku s alkalickým kovem nebo kovem alkalických zemin. Vodík v nich má oxidační číslo -I. Jsou to pevné látky s vysokou teplotou tání, silná redukční činidla a když zreagují s vodou, vznikne. 3. Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách s kovy je -I;H-I (NaH, CaH 2) 4. Oxidační číslo kyslíku je ve většiněsloučenin -II; O-II (K 2O, NaOH, H 2SO 4) ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN Součet oxidačních čísel v molekule je roven nule. - např. H 2SO 4: 2 atomy vodíku HI 2 x 1 = 2 1 atom síry SVI 1 x 6 = - oxidačné číslo atómu kyslíka v ozonidoch je -I/3, celá skupina O 3-I má oxidačné číslo -I (K I O-I 3) - kladné oxidačné číslo ( I alebo II) má kyslík v zlúčeninách s fluórom- fluoridoch kyslíka (O 2 I F-I 2, O II F-I 2) f) Alkalické kovy (1.A podskupina PSP) majú v zlúčeninách oxidačné číslo I (Na I Cl I. sudé oxidační číslo prvku •Kyselina sírová. •Nutno určit počet jednotlivých prvků v molekule. •Určení oxidačních čísel H - ox.č.+I, S - ox. č. + VI, O - ox.č. -II. •Sečíst kladná oxidační čísla: I + VI = VII. Výsledek je lichý, není dělitelný dvěma, nutno zdvojnásobit počet atomů vodíku - H

Jaké oxidační číslo vodíku je v této sloučenině? NH3-I +I. Jaká sloučenina se nachází na obrázku? Hydrid vodný. Voda. Peroxid vodíku. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu peroxid vodíku: ox. číslo (O2)-II peroxovazba; vlastnosti: bezbarvá kapalina, za normální teploty se velmi pomalu rozkládá, působením někt. látek (e.g. burel MnO2, Pt, krev) se rozkládá až explozivně (H2O2 › H2O + O), rozklad zpomalují, tzv. inhibitory (e.g. H2SO4, močovina), chová se jako velmi slabá kyselina (lze od ní. Oxidační procesy; Kapalný kyslík využíván jako raketové palivo. Sloučeniny kyslíku a vodíku . Oxidy. Charakteristika Kyslík v oxidech má oxidační číslo -II; Pouze v difluoridu kyslíku OF 2 má oxidační číslo II; Dvouprvkové sloučeniny kyslíku s elektropozitivnějším prvkem. Oxidy přechodných prvků jsou barevné.

Hydridy - Názvosloví

 1. Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H+I). Každému kladnému oxidačnímu číslu I - VIII náleží příslušná koncovka. 5. Oxidační čísla a koncovky I II III IV V VI VII VIII -ný -natý -itý -ičitý -ečný, -ičný -ový -istý -ičelý 6. Oxidační číslo - úvod 1. Volné atomy mají oxidační číslo 0
 2. erály. Průmyslová výroba, alternativní výrobní postupy, metody rafinace, laboratorní příprava a praktické využití vodíku
 3. Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je vždy -II (O-II). Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H+I). Každému kladnému oxidačnímu číslu I - VIII náleží příslušná koncovka. Oxidační čísla a koncovky. oxidační číslo prvku Poměr počtu atomů prvků přípona pro ox.č. I 1:1 -ný. II 1:2 -nat
 4. •Oxidační číslo této skupiny je (OH)-I, oxidační číslo kyslíku je -II, oxidační číslo vodíku je I •U hydroxidů prvků s oxidačním číslem větším než I je nutné uvádět skupinu OH v závorce •Název je tvořen z podstatného jména hydroxid a přídavného jména odvozeného jako u oxid

Kyslíkaté kyseliny - Názvosloví

 1. Peroxid vodíku je velice slabá dvojsytná kyselina (disociační konstanta p K A =11,62), která se samovolně rozkládá na vodu a volný kyslík. Vůči většině látek se peroxid vodíku chová jako silné oxidační činidlo, ale v přítomnosti některých extrémně silných oxidačních látek (např
 2. - 5 - Názvosloví hydroxid Hydroxidy jsou sloueniny mající ve své molekule skupinu -OH. Oxidaní íslo této skupiny je -I, tedy (OH)-I, nebo oxidaní íslo kyslíku je -II a oxidaní íslo vodíku je I. Pi tvoení píslušného vzorce, pop. názvu opt vycházíme z kížového pravidla
 3. oxidační číslo žádného prvku. Tyto reakce vedou zpravidla ke vzniku látek málo disociovaných (např. neutralizace, vytěsňování slabých kyselin a zásad z jejich solí, tvorba komplexních sloučenin apod.), málo rozpustných (srážecí reakce) nebo těkavých (rozklad karbidů, silicidů, fos dů apod. vodou neb
 4. Oxidační číslo vodíku: je I kromě hydridů, kde je -I. H 2 (0) 3. Dopočet oxidačních čísel: + 2. (0) = 0. H 2 (0) 4. Typ sloučeniny: A, event. A n - prvek Výsledek: H 2 (0) vodík: Název podle pedagoga: vodík: Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu Jiri.Jirat zavináč vscht.cz..

oxidace - reaktant předává své elektrony, jeho oxidační číslo roste. redukce - reaktant přijímá elektrony, jeho oxidační číslo klesá. oba tyto děje probíhají současně, jsou na sobě závislé - při oxidaci jedné látky (atomu,) probíhá redukce jiné, tato dvojice tvoří redoxní systém : obecné schéma Oxidační číslo prvku je základním pojmem, na kterém je vybudováno názvosloví anorganické chemie. Oxidační číslo prvku můžeme ve většině anorganických sloučenin zjistit jednoduchým výpočtem podle následujících pravidel: Oxidační číslo atomu prvku v základním stavu je nulové a vazba mezi atomy téhož druhu. je redoxní reakce, protože se změnila oxidační čísla u zinku a vodíku. Konkrétně: Zinek zvýšil oxidační číslo: Zn 0 -----) Zn +II. Zvýšení oxidačního čísla nazýváme oxidace. Vodík své oxidační číslo snížil: H +I -----) H 0 Snížení oxidačního čísla je redukce Oxidační číslo atomu síry v kyselině siřičité je: VI. IV. O -II. Pro oxidační číslo III užíváme zakončení: - natý - itý - id - ičitý. Pro oxidační číslo II užíváme zakončení: - ový - itý - natý - ičitý. Molekula oxidu dusitého obsahuje: a) 3 atomy dusíku. b) 2 atomy dusíku a 1 atom kyslík Atomy vodíku mají v kyselinách oxidační číslo I, atomy kyslíku -II. Atom kyselinotvorného prvku může mít oxidační číslo I - VIII . I pro molekuly kyselin platí, že součet oxidačních čísel všech atomů prvků je roven nule

binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku s jiným prvkem . jejich vlastnosti určuje typ vazby mezi vodíkem a druhým prvkem. Iontové (solné) hydridy. sloučeniny vodíku s alkalickými kovy s1 a kovy alkalických zemin s2 (mimo Fr a Ra) oxidační číslo vodíku: -I obsahuji hybridový aniont H-obecné vzorce: XH-I (např O; výroba vodíku 2 H 2 O 2 H 2 + O 2 4. a) redukce, oxidační číslo železa se snižuje; b) není redoxní děj, nemění se oxidační čísla prvků; c) oxidace, oxidační číslo uhlíku se zvyšuje; d) není redoxní děj, nemění se oxidační čísla prvků; e) oxidace, oxidační číslo 2 30_Oxidační číslo vyjadřuje násobek elektrického náboje hodnoty - kladné (1-8), nula, záporné (-1 až -4) zapisuje se římskými číslicemi vpravo nahoru u značky prvku př. aII v názvu je vyjádřeno názvoslovnou koncovkou (viz tabulka Oxidační číslo vodíku: je I kromě hydridů, kde je -I. N H 3 (I) 3. Dopočet oxidačních čísel: + 1. (-III) + 3. (I) = 0. N (-III) H 3 (I) Výsledek: Triviální název: amoniak: Název podle pedagoga: amoniak: Elektronový.

Video: Vodík, kyslík, voda - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

 1. 3. Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je většinou rovno jedné HI, výjimkou jsou sloučeniny vodíku s alkalickými nebo jinými kovy, v těchto sloučeninách je oxidační číslo je mínus jedna H-I 4. Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je mínus dva O-II, v peroxosloučeninách je oxidační číslo mínus jeden O-I.
 2. )*.Jsou to reaktivní, termicky málo stabilní, bezbarvé krystalické látky, ve kterých má vodík oxidační číslo −I
 3. Zinek reaguje s většinou kyselin za vzniku vodíku. Výjimku tvoří kyselina dusičná (HNO 3) a koncentrovaná kyselina sírová (H 2 SO 4), kde dochází k redukci kyseliny a vzniku vody. Zn + 2H 2 SO 4 → ZnSO 4 + SO 2 + 2H 2 O 4Zn + 10HNO 3 → 4Zn(NO 3) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O Čistý zinek byl poprvé vyroben již ve středověké.

při jednoduchost budeme ve sloučeninách vždy udávat oxidační číslo kyslíku -II (O-II) a oxidační číslo vodíku I (HI ) např. Fe0 Na0 O20 N20 Zn0. Fe2III O3-II NaI Cl-I KI O-II HI. H2 IS VIO4-II CaII O-II. Doplň v následujících zápisech oxidační čísla: H2 Cl2 O7 Na O H P F5. H N O3 Cu S O3 Al I redoxní účinky, reaktivnost - H a H 2 , laboratorní a průmyslová výroba vodíku, uveď rovnice)Popiš . významné syntézy: H 2 O , HX , N H 3 , hydrogenaci. a. ztužování. olejů. Popiš . hydridy. (dělení, oxidační číslo vodíku v iontových hydridech, v HX, N H 3 , C H 4 )Jak je to se skupenstvím kovalentní a iontových. Krok 2: Doplním oxidační číslo +I k vodíku a -II ke kyslíku. Krok 3: Tři kyslíky mi dávají v oxidačních číslech -6. Dva vodíky mi dávají +2. Aby součet oxidačních čísel všech atomů byl nulový, musí mít atom titanu oxidační číslo IV = látky, které ve vodě uvolňují kationty vodíku H+ - vzoreček začíná vodíkem - vodík má oxidační číslo +I Bezkyslíkaté kyseliny = dvouprvkové sloučeniny tvořené pouze vodíkem a dalším nekovovým prvek (např. halogen nebo síra) příklady: kyselina fluorovodíková HF kyselina jodovodíková H Výrobek obsahuje peroxid vodíku, indexové číslo 008-003-00-9 Pořízení, držení nebo použití osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení. 2.3. Další nebezpečnost Dráždění a leptavé působení. Produkt má oxidační účinky. Reakcí s jinými látkami může dojít ke vzniku požáru nebo výbuchu

Oxidační číslo - úvodOxidační krém Loréal 40 VOL 12% - 1000 ml - Loréal

Fosfan PH3 oxidacne cisla - Ontol

je oxidační číslo prvku definováno jako elektrický náboj, který by byl na atomu prvku přítomen, kdyby elektrony každé vazby z prvku vycházející byly přiděleny elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů. !!! Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule (vzorci) je roven nule. !! Peroxid vodíku má oxidační účinky: 2 KI + H 2 O 2 + H 2 SO 4 → I 2 + K 2 SO 4 + 2 H 2 O. Má však i redukční účinky: 2 KMnO 4 + 5 H 2 O 2 + 3 H 2 SO 4 → 5 O 2 + K 2 SO 4 + 2 MnSO 4 + 8 H 2 O. Používá se jako dezinfekční prostředek při poranění, bělící prostředek (na textil, papír, odbarvování vlasů), k.

Atomy vodíku jsou složeny z jednoho protonu a jednoho elektronu. Atomy se sdružují do dvojic, vytvářejí dvouatomové molekuly H 2 . Molekuly vodíku jsou tak nepatrné, že procházejí pórovitými látkami, např. neglazovanými střepy, blánami a stěnami gumových hadic a) Oxidační číslo prvku v základním stavu je 0 (např. Al0, 0 O, 2 0 P, 4 0 S 8 ) b) Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách s nekovy je +I (např. HI 2O, NHI 3, HIF) c) Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách s kovy je -I (např. LiH-I, I BeH 2 −) d) Oxidační číslo kyslíku ve většině sloučenin je -II (např. NaO. Oxidační čísla VODÍKU a KYSLÍKU známe, pokus známe název kyseliny, tak z koncovky odhalíte také oxidační číslo kationtu. Stačí dopočítat Oxidační číslo aniontu soli je potřeba psát nad závorku, aby bylo jasné, že nepatří žádnému prvku, ale celé skupině Dále přidáme oxidační čísla. Víme, že kyslík má vždy -II, vodík I a z názvu plyne, že síra má VI (koncovka -ová): H I S VI O-II. Součet kladných oxidačních čísel u vodíku a síry je: I + VI = 7. Sedm je liché číslo, aby byla molekula kyseliny elektroneutrální, museli bychom ke kyslíku připsat 3,5 oxidační číslo -ox. číslo atomu prvku ve sloučenině se rovná jeho nábojovému číslu = = počet elementárních nábojů skutečných nebo pomyslných, pro většinu prvků platí, vodíku v molekule kyseliny, rozlišujeme je předponou hydrogen

oxidační číslo IV.: stálost klesá ve skupině oxidační činidlo: sám se redukuje; v základní stavu dvouvazný (Atomy kyslíku mohou být ve sloučeninách buď v hybridním stavu rozklad peroxidu vodíku: 2 H 2 O 2 -> 2H 2 O + O 2. Kyseliny se skládají z vodíku, nekovu a kyslíku v tomto pořadí. Vodík má v kyselinách vždy oxidační číslo +I. Kyslík má vždy oxidační číslo -II. Podstatným jménem je kyselina, k přídavnému jménu se přidává koncovka podle oxidačního stupně nekovu. Dále rozlišujeme počet atomů vodíku, nekovu nebo kyslíku pomoc kyselina dusičná = jde o sloučeninu z vodíku, dusíku a kyslíku: H N O. Oxidační číslo vodíku je vždy +I, kyslíku -II a dusík má v tomto případě V (koncovka -ičná). Součet součinů kladných ox. č. je tedy 6 a proto i součin záporných ox. č. musí být -6 Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji 4. oxidační číslo fluoru je vždy -I 5. oxidační číslo atomu vodíku je vždy +I, výjimkou jsou některé hydridy (-I) 6. oxidační číslo atomu kyslíku je většinou -II, výjimkou peroxidy (-I) Číselné a násobné předpony 6 č. předpona č. předpona 1 mono 12 dodeka 2 di 19 nonadeka 3 tri 20 ikosa 4 tetra 21 henikosa 5.

Dále přidáme oxidační číslo lithia. Oxidační číslo kyslíku už nemusíme uvádět, protože ve vzorci už máme náboj celé peroxidické skupiny. Z názvu plyne, že lithium má I (koncovka -ný): Li I O 2 2-. Aby byl součet nábojů roven nule, musíme připsat k lithiu 2: Li I 2 O 2 2-. Peroxid litný má tedy vzorec Li 2 O 2 Mnohé látky mohou vystupovat někdy jako oxidační a jindy jako redukční činidla - reaktivita závisí na konkrétní dvojici oxidovaná - redukovaná látka, např.: peroxid vodíku: 2 KI + H 2 O 2 + H 2 SO 4 → I 2 + K 2 SO 4 + 2 H 2 O. 2 KMnO 4 + 5 H 2 O 2 + 3 H 2 SO 4 → 5 O 2 + 2 MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8 H 2 Peroxid vodíku H 2 O 2 je nejběžnější peroxosloučenina. Peroxid vodíku se chová jako velmi slabá kyselina. Proto 30% roztok se používá k bělení textilu a papíru v průmyslu. 3% roztok peroxidu vodíku se požívá jako desinfekční a bělící prostředek v domácnostech. Atomový kyslík je velice silné oxidační činidlo Kyseliny se skládají z vodíku, nekovu a kyslíku v tomto pořadí. Vodík má v kyselinách vždy oxidační číslo +I. Kyslík má vždy oxidační číslo -II. Podstatným jménem je kyselina, k přídavnému jménu se přidává koncovka podle oxidačního stupně nekovu. Dále rozlišujeme počet atomů vodíku, nekov zvyšují) oxidační čísla atomů. Např. KIO-IIHI + HICl-I → KICl-I + H 2 IO-II → NENÍ REDOXNÍ REAKCE C0 + O 2 0 = CVIO 2-II Redukce je ta část reakce, při které se oxidační číslo zmenšuje. O 2 0 O 2-II Oxidace je ta část reakce, při které se oxidační číslo zvětšuje. C0 CIV Oxidace a redukce probíhá vždy současně

Chemie krokem - 1.lekce - mojeskola.c

Nejobecnější platnost mají tyto definice: Oxidace je chemická reakce, při které oxidovaná látka ztrácí elektrony, oxiduje se. Oxidační číslo prvku roste. Příklad: FeII - 1e- → FeIII2 Cl- - 2e- → Cl20S-II- 8e- → SVI Redukce je chemická reakce, při které redukovaná látka přijímá elektrony X Oxidační čísla 1 H 1,0079 -259,2 -252,6 2,1 -I, I Sloučeniny vodíku Vodík vytváří více sloučenin než kterýkoliv jiný prvek. Podle povahy vazeb v těchto látkách je oxidační číslo vodíku 0, + I nebo -I. Hydridy jsou podvojné sloučeniny vodíku atomy vodíku ve sloučeninách s nekovy mají oxidační číslo I. 4. atomy kyslíku mají ve většině sloučenin oxidační číslo -II. 5. nesloučené a sloučené atomy téhož prvku mají oxidační čísla rovna 0 . Halogenidy Zn Cl 2. Chlorid zinečnatý / \ B) PEROXID VODÍKU H 2O 2 Vlastnosti - bezbarvá olejovitá kapalina, v bezvodém stavu výbušná - obsahuje dva atomy kyslíku - O - O - , každý z nich má oxidační číslo - I - vazba H - O je polární Þ peroxid vodíku je polární rozpouštědlo - neomezeně se mísí s vodou, chová se jako slabá kyselin

Jak vytvořím ze vzorce soli její název

PPT - Chemie - názvosloví PowerPoint Presentation - ID:2068332

Zde, oxidace je ztráta vodíku, zatímco redukce je zisk vodíku. Nejpřesnější definice redukce zahrnuje elektrony a oxidační číslo. Příklady snížení . H + ionty, s oxidačního množství +1, se sníží na H 2, s oxidačního čísla 0, v reakci Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je vždy +I (H +I). • Součet oxidačních čísel ve vzorci = 0. Hydroxidy • • • • • hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny kovu, kyslíku a vodíku kyslík a vodík tvoří v hydroxidu hydroxidovou skupinu OH-I (OH- Hlavní rozdíl - oxidační číslo vs. oxidační stav. Oxidační číslo a oxidační stav se často považují za stejné. Je to proto, že oxidační stav se může rovnat oxidačnímu číslu konkrétního atomu podle typu sloučeniny, ve které se nachází. Nicméně mezi oxidačním číslem a oxidačním stavem je nepatrný rozdíl Od toho odečteme počet elektronů, které jsme právě nakreslili v elektronovém strukturním vzorci kolem něj. Každý z těchto uhlíků má kolem sebe čtyři elektrony. Takže tyto uhlíky mají oxidační číslo nula. Podívejme se na produkt reakce a zkusme mu také přiřadit oxidační číslo. Produkt reakce je tady napravo Oxidační číslo nekovu je záporné, vodíku +I. Součet oxidačních čísel v molekule je roven 0. Úkol 2: Odvoď název kyseliny HI a vzorec kyseliny fluorovodíkové: Kontrola úkolu 2 Kyselina jodovodíková, HF Názvosloví kyslíkatých kyselin Název tvoří podstatné jméno kyselina a přídavné jméno odvozené od nekovu s.

Periodická tabulka prvků: Kyslí

Oxidační číslo vodíku je +I Oxidační číslo kyslíku je -II Tvorba vzorce z názvu kyseliny Prvním prvkem je vždy vodík - H Druhým je prvek dávající kyselině název - X Třetím prvkem je kyslík - O Kyselina dusičná Koncovka přídavného jména určuje oxidační číslo centrálního atomu Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách s nekovy je konvenčně I, v hydridech kovů -I Oxidační číslo kyslíku je -II, pokud není vázán s elektronegativnějším prvkem nebo s jiným atomem kyslíku Oxidační číslo fluoru je -I a ostatních halogenů taktéž -I, pokud nejsou vázán Každému atomu vodíku potom chybí jeden elektron, oxidační číslo atomu vodíku je proto I. Molekulu síranu sodného Na2SO4 lze znázornit strukturním vzorcem - ¦O¦ - ¦ - Na - O - S - O¦ - ¦ - Na - O¦ kde je atom kyslíku ve všech vazbách S - O elektronegativnějším prvkem než atom síry. Dva.

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

S alkalickými kovy působí jako oxidační činidlo 2K + H2 2KH. Dvouprvkové sloučeniny vodíku se nazývají hydridy: 1, S elektropozitivnějšími prvky tvoří iontové hydridy - s prvky -vodík oxidační číslo -I - pevné látky s vysokou teplotou tání, silná redukční činidl B) PEROXID VODÍKU H 2 O 2 Vlastnosti - bezbarvá olejovitá kapalina, v bezvodém stavu výbušná - obsahuje dva atomy kyslíku - O - O - , každý z nich má oxidační číslo - I - vazba H - O je polární peroxid vodíku je polární rozpouštědlo - neomezeně se mísí s vodou, chová se jako slabá kyselin Můžeme říct, že jsme začali s dvěma moly molekulového vodíku. Jejich oxidační číslo je nulové, jsou neutrální. Takže sem můžu napsat nulu. A po reakci získám - na druhé straně reakční rovnice získám - dva moly molekulového vodíku. Ale každý z těchto vodíků má nyní oxidační číslo rovno 1+

5. Atomy kyslíku mají ve většině sloučenin oxidační číslo -II. CuO-II 6. Atomy vodíku mají ve většině sloučenin oxidační číslo +I. H +I Cl 7. Součet hodnot oxidačních čísel atomů prvků ve vzorci se rovná 0. Cu II O-II 1.II + 1.(-II) = 0 8. Kovy mají ve sloučeninách kladná oxidační čísla. Cu II O-II 9 BINÁRNÍ SLOUČENINY VODÍKU A) Iontové hydridy -oxidační číslo vodíku ve sloučeninách je +I, krom iontových a většiny kovalentních hydridů-I 1. skupina (-id) a. hydrid lithný Li+IH-I b. hydrid sodný Na+IH-I c. hydrid draselný K+IH-I 2. skupina (-id) a. hydrid hořečnatý Mg+IIH 2-I b. hydrid vápenatý Ca+IIH 2- Protože má chrom mít SUDÉ oxidační číslo, budou ve sloučenině dva atomy vodíku, čili dostaneš H2Cr0. 2*1 z vodíku + 6 z chromu děleno -2 kyslíku rovná se 4. Tu čtyřku si napíšeš ke kyslíku a máš vzorec kyseliny chromové - H2CrO4. Pro vytvoření vzorce chromanu je důležité to CrO4

Oxidační číslo v peroxidu vodíku - Ontol

Oxidační číslo Volné atomy a atomy v molekulách prvků mají oxidační číslo 0 Oxidační číslo vodíku je ve většině sloučenin rovno +I. Výjimkou jsou sloučeniny vodíku s kovy (hydridy), kde má vodík oxidační číslo -I. Oxidační číslo kyslíku je ve většině sloučenin rovno -II atomy vodíku ve sloučeninách s nekovy mají oxidační číslo I. 4. atomy kyslíku mají ve většině sloučenin oxidační číslo -II. 5. nesloučené a sloučené atomy téhož prvku mají oxidační čísla rovna 0 . další část a) atom vodíku, vždy s ox. číslem (+1), pokud je oxidační číslo centrálního atomu sudé, musí být i sudý počet vodíků (začíná se číslem 2), je-li ox. číslo centrální atomu liché, musí být lichý i počet vodíků (začíná se číslem 1 pokud je oxidační číslo prvku, který nahradil vodík větší než jedna, dává se zbytek od kyseliny do závorky. Vzorec ( název. Názvosloví hydrogensolí. u vícesytných kyselin nemusí být nahrazeny všechny vodíky, vznikají pak hydrogensoli. počet nenahrazených vodíku se vyjadřuje řeckým číslem a předponou hydroge Jaké je oxidační číslo atomu vodíku ve sloučenině CaH2? a) I. b) -I. c) II d) -II. 3. Jaké je oxidační číslo atomu sodíku ve sloučenině Na2O2? a) I. b) -I. c) II. d) -II. 4. Jaké je oxidační číslo atomu dusíku v kationtu NH4+? a) -III. b) III. c) -IV. d) IV. 5. Jaké je oxidační číslo atomu kyslíku v hydroxidu.

PPT - Látkové množství Hmotnostní zlomek PowerPoint

1 41. Základní veličiny v chemii Vyjádření množství látek 1. Objem - V - (cm3, ml, dm3, l) 2. Hmotnost - m - (g, kg) 3. Látkové množství - n - (mol), udává počet částic (atomů, molekul, iontů) v soustavě (v látce o určité hmotnosti). 1mol=6,023.1023částic Hmotnost a objem látek o stejném látkovém množství jsou různá, protože jsou různé i částice Tato sbírka obsahuje úlohy z anorganické chemie vodíku a prvků IV. až VIII. hlavní skupiny. Úlohy jsou rozděleny v každé kapitole do tří skupin. Úlohy nejnižší oxidační číslo 6. -253 g) procentuální výskyt vodíku ve vesmíru (%) 7. -25 Oxidační číslo: H+ (H-) [1] Obrázek 1: Postavení vodíku v PSP Výskyt: ve vesmíru tvoří 99% hmoty, hmota Slunce je tvořena ze 76% vodíkem na Zemi - vázaný ve sloučeninách nejvíce ve vodě, kyselinách, hydroxidech, organických látkách - biogenní prvek [2] Obrázek 2: Vodík ve vesmíru Fyzikální vlastnosti 2) Doplním oxidační čísla k prvkům . HI+SVI+OII- 3) Sečtu kladná oxidační čísla (tj. u vodíku a síry). I+VI = VII (liché číslo a nelze dělit dvojkou) 7:2 = 3,5 a není možné mít 3,5 atomu kyslíku. Některé kyseliny totiž mají vodíků více (např. 2). Je to právě tento případ, kdy nám vyjde lichý součet

Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenu s jiným prvkem, kromě kyslíku a vodíku. V halogenidech má halogenový prvek vždy oxidační číslo -I. Halogeny jsou prvky VII. A skupiny - fluor, chlor, brom, jód, astat.. Sbírka příkladů z obecné chemie - EnviMo České názvosloví bezkyslíkatých kyselin má jednoduchá pravidla. Proč se HCl může pojmenovat dvěma způsoby - chlorovodík a kyselina chlorovodíková? Proč někte.. Stabilizující oxidační krém pro použití s přípravky L´Oreal. - Šetří vlasové vlákno díky zjemňujícím voskům.Dlouhodobý účinnek díky stabilizačním složkám.NÁVOD NA POUŽITÍ L´ORÉAL PROFESSIONNEL - Oxydant - Oxidační krém (1000ml):Použití s oxidačními barvami Majirel, Majirouge, Majiblond, Majimeches, Majicontrast, Blondys, Platifiz Precision, Platine SOB.

Oxidační číslo - Xantin

Oxidační číslo kyslíku je -II, vodíku I, takže zapíšeme jako H I 2 S X 1 O-II 4. Musí platit, že I.2+X.1=II.4, kde X udává příponu. Jediné možné řešení je X=6 (-ová), takže to bude kyselina sírová. Určení vzorce kyseliny na základě názvu. Kyselina chlorist Oxidační číslo na kyslíku je O-II, Jedná se o sloučeniny vodíku s nekovy, přičemž oxidační číslo vodíku je I. Vznikají rozpouštěním některých plynných sloučenin vodíku ve vodě. 17 Halogenvodíky HIX-I HIF-I- fluorovodík (kyselina fluorovodíková Oxidační číslo je číselně rovno výslednému náboji částice, skupiny vyjádřenému jako násobek elementárního náboje. V případě elektricky nabitých částic - iontů (kationtů, aniontů) se pro ion nepoužívá termín oxidační číslo - neříká se, že má oxidační číslo např

Názvosloví kyselin a hydroxidů - RV

Oxidační číslo prvku v nesloučeném stavu je nulové (He0, N20, P40) 2. Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách s nekovy je I; HI (H2O, HCl, NH3) 3. Oxidační číslo vodíku ve sloučeninách s kovy je -I; H-I (NaH, CaH2) 4 11. Jaké je běžné oxidační číslo atomu daného kovu (vázaného ve sloučenině): a) Na, b) Au, c) Mg ( 1b.) Příklady a otázky doporučené k procvičování na D3. Téma: Výpočet molární hmotnosti. Hodnocení: neklasifikováno . 1 Datum revize 7.10.2020 Číslo verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Peroxid vodíku 35% výbušné vlastnosti údaj není k dispozici oxidační vlastnosti údaj není k dispozici 9.2 Další informace hustota 1,11g/cm³při20° Redukcí se oxidační číslo snižuje, prvku elektrony přibývají. Kyslík je po fluoru nejelektronegativnější prvek, většinou má ox. číslo -II. 4 kyslíky tedy znamenají 4* -II = -8. Síra má maximální oxidační číslo VI, na železo tedy zbývá VI - 8 = II. Železo má tedy oxidační číslo II

Peroxid vodíku - WikiSkript

Příprava: Peroxid vodíku Osnova: Zvolení vhodné koncentrace peroxidu vodíku k barvení vlasů Metodický postup Přídavné látky Peroxid vodíku H 2 O 2 Peroxid vodíku je nejvyužívanější chemická látka v kadeřnictví. Používá se jako oxidační činidlo při barvení a odbarvení vlasů doplníme oxidační číslo kyslíku. doplníme oxidační číslo vodíku. dopočítáme oxidační číslo fosforu. H. 3 . P O. 4. I-II. V. Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule je roven nule

Připrav se - Obecná a anorganická chemie: Názvosloví

Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2. Kyslík má náboj -2 a z toho vyplývá, že celkový náboj je -8. Součet nábojů se musí rovnat nule. Vypočítáme oxidační číslo každého prvku molekuly. 2 výjimečně oxidační číslo -I. (V takovém případě nekrátíme!) H 2 O 2 Peroxid vodíku Známá desinfekce vhodná i do otevřených ran, skladuje se v tmavých lahvích. Bezkyslíkaté kyseliny: zpravidla dvouprvkové kyseliny, nejčastěji halogen kyseliny, obsahující vodík a další prvek. HCl Kyselina chlorovodík ov Oxidační číslo a Kyselina jodičná · Vidět víc » Kyselina křemičitá. Příklad prášku kyseliny křemičité. V současné době známe velmi mnoho různých křemičitanů, ale příslušné kyseliny k nim nejsou většinou známé. Nový!!: Oxidační číslo a Kyselina křemičitá · Vidět víc » Kyselina octov Hydroxidy jsou sloučeniny mající ve své molekule skupinu -OH. Oxidační číslo této skupiny je -I, tedy (OH)-I, neboť oxidační číslo kyslíku je -II a oxidační číslo vodíku je I. Při tvoření příslušného vzorce, popř. názvu opět vycházíme z křížového pravidla. Tvoření vzorce hydroxid

Názvosloví komplexních sloučenin NaŠprtej

Chemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MUUčebnice chemie - kyslíkProstředek ke stanovení diagnosticky významných součástíNázvosloví kyselin a hydroxidů - ppt stáhnoutPPT - Prvky VIPPT - Názvosloví anorganických sloučenin PowerPointJaroslava Losová, David Maňas, Vítězslav Kříha: Enceladus
 • Skladatel janáček.
 • Honda cr 125 hm.
 • Obal na ukulele.
 • Postel do malé ložnice.
 • Jak fungují apple watch.
 • Drsnost povrchu při vrtání.
 • Bu (postava).
 • Půjčovna karavanů opava.
 • Skyrim monster mods.
 • Bio trička.
 • Nemoci nohou u koní.
 • Zapečené tousty.
 • Dílenský nábytek mars.
 • Princetown.
 • Kvalita vody seč 2019.
 • Opilio parietinus.
 • Zapojení dálkového ovládání fabia 2.
 • Richard stávek.
 • Veřejná bezpečnost taxi.
 • Koupaliště třebíč.
 • Žabák kermit plyšák.
 • Přežít film.
 • Barvy koní.
 • Anthony kiedis family.
 • League of legends postavy pribehy.
 • Jak se rychle zbavit tuku na tele.
 • Monitorování medvěda.
 • Co nejíst při epilepsii.
 • Mapa europy.
 • Feta salat.
 • Ruptura acl.
 • Betonový obklad fasády.
 • Den lille havfrue.
 • Zánět srdečního obalu.
 • Půjčovna karavanů opava.
 • Patina na lamino.
 • Frontex spokesperson.
 • S mrtvým ve snu mluvit.
 • Manstein general.
 • Psí hotel kolín.
 • Retro dřez.