Home

Motorová nafta bezpečnostní list čepro

Společnost Čepro distribuuje níže přiložené bezpečnostní listy vybraných rafinérských produktů, které podléhají uvedenému zákonu. Bezolovnaté automobilové benziny (ČEPRO, a.s.) Motorová nafta (ČEPRO, a.s.) Letecký petrolej (ČEPRO, a.s.) TOLEX - topný olej lehký extra (ČEPRO, a.s. MOTOROVÁ NAFTA B, D, F, TŘ. 2. Bezpečnostní text: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. ČEPRO, a.s. Ke stažení: MOTOROVÁ NAFTA B, D, F, TŘ. 2 - Bezpečnostní list (CZ). MOTOROVÁ NAFTA BEZPE ČNOSTNÍ LIST podle na řízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném zn ění platné vydání: 01. 04. 2018 - verze 9(0) revize: 15.03.2018 - 9.vydán MOTOROVÁ NAFTA BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) þ. 1907/2006 (REACH), v platném znění platné vydání: 04. 09. 2019 - verze 9(3) revize: 15.03.2018 - 9.vydán BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení EK 830/2015 MOTOROVÁ NAFTA S FAME Datum vytvoření 13. března 2006 Číslo verze 6 Datum revize 26. února 2016 Strana 1/12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 Název výrobku: Smě sná motorová nafta SMN 30 (B, D, F) Datum vydání: 1. 11. 2011 Datum změny: 12. 10. 2015 (verze 1.1) Strana 3 z 8 masáž srdce a přivolá se okamžitě lékařská pomoc Motorová nafta (zjednodušeně pouze nafta, hovorově též diesel) je směs kapalných uhlovodíků.Získává se destilací a rafinací z ropy, obvykle při teplotách 150-370 °C.Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku

KM-PRONA, a.s. Rynoltice 215, 463 53. km-prona@km-prona.cz +420 800 23 30 23 Podmínky ochrany osobních údaj MOL je integrovaná ropná a plynárenská skupina, se zájmy v průzkumu, produkce, rafinace a petrochemie BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2005 Sb. 12.5.2006 Název výrobku: Motorová nafta B, D, F Datum vydání: 7.10. Bezpečnostní list se dodává v úředním jazyce členského státu, v němž je látka nebo přípravek uveden na trh. Informace v bezpečnostním listu musí být napsány jasně a stručně. Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy

Velkoobchod a přeprava PHM Čepro a

MOTOROVÁ NAFTA B, D, F, TŘ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 Název výrobku: Motorová nafta B, D, F Datum vydání: 1.6.2007 Datum změny: 5 12.4 Bioakumulační potenciál: Neudává se. Na základě log K o/w možno očekávat velmi nízký i po delší expozici. 12.5 Výsledky posouzení PBT: Viz čl. 3.2. 12.6 Jiné nepříznivé účinky: Vytvoření vrstvy na povrchu vody zabraňuje přístupu. Bezpečnostní list: MOTOROVÁ NAFTA Strana: 5/8 1100 SSttáálloosstt aa rreeaakkttiivviittaa Přípravek je za normálních podmínek stabilní 10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit Vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení komise (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení komise (EU) č. 830/2015 Název výrobku: Nafta motorová Datum vydání: 12. 09. 2017 Datum změny: dosud beze změny Strana 1 z 11 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název

Motorová nafta Bezpečnostní list podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění směrnice 453/2010/ES Datum vydání: 30. 11. 2000 Datum revize: 20. 2. 2015 Tisková oprava: ----- MOTOROVÁ NAFTA B, D, F, TŘ. 2 Nahrazuje revizi ze dne: 1. 4 Nafta motorová - Bezpečnostní list. Kategorie: PHM BZ. Popis Hodnocení (0) Popis. Bezpečnostní list NM . Recenze Zatím zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo ohodnotí Nafta motorová - Bezpečnostní list Zrušit odpověď na koment. Bezpečnostní list. Palivo E85. BEZPEČNOSTNÍ LIST. MOTOROVÁ NAFTA B, D, F, TŘ. 2. ČIKULI ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku. Tolex - Čepro as. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého. HB_FIA uprav - Ústav technologie ropy a alternativních paliv

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Ředidlo S 6006 Hustota 0,765-0,825g/cm3 TOC 0,90 kg/kg Sušina 0 % objemu Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé Bezpečnostní list Datum vydání: 30.11.2000 Datum revize: 15. 11. 2005 MOTOROVÁ NAFTA PRO MÍRNÉ KLIMA - TŘÍDY B, D, F, AKRTICKÉ KLIMA - TŘÍDA 2 2. Informace o složení látky/přípravk

Motorová nafta - Wikipedi

 1. Bezpečnostní list podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení komise 2015/830 Datum vydání: 30. 11. 2000 Datum revize: 20.3.2019 TOLEX (PLYNOVÝ OLEJ BARVENÝ A ZNAČKOVANÝ) Nahrazuje vydání/revizi ze dne: 30.11.2000/23.3.2017,TO-1 13.4.2017, 22.9. 2017 1/15 . ODDÍL 1
 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Název výrobku: Motorová nafta Datum vydání: 31. 5. 2013 Datum změny: 19. 12. 2017 strana 2 z
 3. Motorová nafta. Motorová nafta. Nejnovější články na Seznamu na téma Motorová nafta. Testy ojetin. Testujeme ojeté BMW 320d xDrive GT - motor je potřeba pečlivě zahřívat i chladit. Navrtávači potrubí stáli Čepro miliony. Před 1 měsícem Pravděpodobně jsou to odborníci z našeho oboru. Snaží se krást malé.
 4. Základní bezpečnostní údaje Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F) Xn R 40 S 2-36/37-61 . Motorová nafta - PREMIU

Bezpečnostní listy - KM-PRONA, a

MOTOROVÁ NAFTA MOTOROVÁ NAFTA 2. Motorová nafta je palivo pre vznetové mo-tory s vnútorným spaľovaním. Používanie vznetových motorov s vnútorným spaľo-vaním u nákladných vozidiel, stavebných a poľnohospodárskych strojov a stacionár-nych zariadení má v porovnaní so zážiho-vými motormi dominantné postavenie Motorová nafta se nesmí používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách, nebo jako istící prostředek, pro svícení, topení nebo k zapalování ohně. MOTOROVÁ NAFTA BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) þ. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

Bezpečnostní listy - MOL Česká republika, s

 1. Zpracování bezpečnostních listů Envigroup s
 2. Pohonné hmoty - info Ekoo
 3. Změny parametrů motorové nafty podle časových období
 4. Motorová nafta - Krasobruslen

Nafta motorová - Bezpečnostní list - Agro Blatn

Školení na motorové pily 2017

Samoobslužná čerpací stanice KIWI - Pardubice

 • Luxusní umělé květiny.
 • Jak se staví sen extra 7.
 • Výroba ledové plochy.
 • Motto umění.
 • Kde koupit ceresit.
 • Mary elizabeth winstead mcgregor.
 • Pánské spodní prádlo push up.
 • Košťálová zelenina druhy.
 • Jídelníček na týden pro rodinu.
 • Zakladni skola v domcich.
 • Reykjavik cas.
 • Skloňování sloves angličtina.
 • Drink ripples.
 • Opravy ps2.
 • Ekosystémy pracovní list.
 • Nokia tlačítková.
 • Leh indie.
 • Hostivařská přehrada 2018.
 • Krádež identity wikipedia.
 • Korsakov.
 • Ray ban sluneční brýle.
 • Rekonstrukce koupelny rozpočet.
 • Růžový losos.
 • Pečivo recepty.
 • Akr 749 ix.
 • Slabe zapesti.
 • Zápach myšiny.
 • Doručené emaily.
 • Medvídek pú online kniha.
 • Seznam ohrožených zvířat.
 • Dětské chlapecké účesy 2017.
 • Rmen rolní výskyt.
 • Stavebnice merkur plast.
 • Mansardový vikýř.
 • Spiroll schodiště.
 • Skladové regály cena.
 • Xiaomi petřiny.
 • Horolezecký průvodce bořeň.
 • Kamna hark.
 • Střední dalmácie.
 • Tvoje tvář má známý hlas 4 body.