Home

Hnědozem v čr

Typy půd - PŘÍRODA

Kambizem (KA) je typ půdy, patřící mezi kambisol.Jedná se o nejrozšířenější půdní typ na území České republiky. Dříve byl nazýván hnědou (lesní) půdou. Název je odvozen z latinského slova cambiare, změnit.. Je vázána na silně členité reliéfy Pokud dosahuje hodnot větších než 1,3, tedy v horizontu B je zhruba o třetinu více jílu než v horizontu E, jedná se o hnědozem. Pokud je tento koeficient vyšší než 1,8, obsah jílu je již téměř dvojnásobný, jedná se o luvizem. Šedozem je půdní typ vznikající v oblastech přechodů černozemí k hnědozemím Půdní typy ČR (vlastnosti půd) 1. Černozem - v suchých a teplých oblastech, níţiny (Moravské úvaly, Polabí, ) - nejúrodnější, humus, černé, náročné plodiny (kukuřice) 2. Hnědozem - 1/5 plochy ČR, 500 - 600 mm sráţek, teplota + 7 °C - úrodné, hnědé, méně humusu, náročné plodiny (cukrovka Výskyt v ČR: Polabí, Hornomoravský úval a Dolnomoravský úval. Hnědozem-skládá se ze všech horizontů (A,B,C)-méně úrodný než černozem. vyskytuje se okolo černozemí. Podzol-A,B,C - A je nízky => neúrodný. vyskytuje se v horských oblastech. Půdní druhy. zrnitost je určena velikosti půdního zrn Půdní typy v ČR. délka videa 00:42. Stručné představení základních půdních typů na území České republiky (černozem, hnědozem, šedozem, nivní půda, podzol)

Kambizem - Wikipedi

 1. Nížiny v ČR - jaké to jsou? (2 odpovědi) Nížiny české republiky (1 odpověď) Co je viskóza? (2 odpovědi) Úplné zatmění slunce - kdy bude v ČR? (4 odpovědi) Co způsobuje, že slyšíme šumění moře, když si přiložíme k uchu mořskou mušli? (6 odpovědí) Jak postavit bunkr? V lese? (7 odpovědí
 2. DRUHY PŮD: půdy se rozdělují dle velikosti částeček v ní obsažených, a to jílovitá - hlinitá - písčitá. Rozlišují se ještě mezistupně, tj. jílovito-hlinitá a hlinito-písčitá. Pokud jde o zmiňovanou černozem - hnědozem - podzol, to jsou PŮDNÍ TYPY, které se rozlišují dle zbarvení a rozložení půdních horizontů
 3. Mapka s výskytem černozemí v ČR Od: cakarakaluka 16.02.14 17:04 odpovědí: 1 změna: 16.02.14 20:44 Ahoj,poteřbuju najít mapu ČR ,ale musí na ní být vyznačen výskyt černozemí ,nemohu jí nikde najít děkuji
 4. Typy půd: Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace.
 5. Podzolové půdy v ČR? Jsou podzolové půdy taky půdní typ jako hnědozem nebo černozem? Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 0 před 2519 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem. Diskuze:.

Zakroužkujte ANO v případě správného tvrzení a NE, pokud je tvrzení špatně: Černozem je nejméně úrodná půda. ANO / NE Hnědozem je půdní druh obepínající černozem. ANO / NE Podzoly se vyskytují v horských a podhorských oblastech. ANO / NE Gejzíry jsou nepravidelně vystřikující proudy vody ze země půdy v ČR Text dotazu. Jaký typ půdy se nejvíce vyskytuje v ČR? Odpověď. Dobrý den, nejrozšířenějším půdním typem u nás jsou hnědé půdy (asi 42,3% území), které se vyznačují střední úrodností a vyskytují se zejména v pahorkatinách (hnědé půdy nižších poloh), vrchovinách i horských oblastech Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Taxonomický klasifikační systém půd ČR Brandýs nad Labem Půdní typy, subtypy, variety rendzina kambická - RZk - do 0,3 m výskyt hnědého, žlutohnědého kambického horizontu pod Ah rendzina rubifikovaná (chromická) - RZj - do 0,3 m žlutohnědá (terra fusca) či červená (terra rossa). HNĚDOZEM HN. Půdy s profilem diferencovaným na mírně vysvětlený eluviální horizont Ev , přecházející bez jazykovitých (prstovitých či klínovitých) záteků do homogenně hnědého luvického horizontu s výraznými hnědými povlaky pedů (polyedrů - prismat); mikromorfologicky mohou být tyto povlaky pedů a pórů identifikovány jako silně orientované, dvojlom. V ČR - Polabí, jih Moravy. Hnědozem Méně úrodná než černozem. Obsahuje všechny horizonty (A-C). Živiny vymývá voda v horizontu B. Vyskytuje se kolem černozemí. Podzol a rašelina Podzol Velmi málo úrodný. Horizonty A-C, A - velmi nízký. Horské, podhorské oblasti. Rašelina Zajímavý půdní typ. Výskyt i v.

V ČR platí v současné době následující legislativní nástroje pro ochranu zemědělské půdy: Zákon ČNR č. 334 z 12. května 1992 o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 402/2010 Sb.; vyhláška MŽP č. 13 z dne 24. ledna 1994, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního. hnědozem pseudogleje gleje V ČR se cena půdy dle BPEJ pohybuje od 1,15 Kč/m 2 do 19,79 Kč/m. hnojení 8 Při sklizni se z pole neodváží jen úroda, ale spolu s ní mizí i důležité živiny, které je potřeba do země zase vrátit. Hlavními živinami pro rostliny jsou dusík, fosfor Půdní typ je kategorizační jednotka Taxonomického klasifikačního systému půd ČR.Půdy jsou řazeny vždy do půdních typů dle stejných diagnostických horizontů.Československá klasifikace obsahuje 21 půdních typů, z čehož 18 z nich se vyskytuje na území České republiky Momentálně sčítání lidu probíhá každých 10 let (v ČR v roce 1991, 2011,..).V roce 2009 bylo nasčítáno 10 489 183 obyvatel. Zastupujeme 2 % v Evropě bez SNS (společenství nezávislých států), jsme na 14 místě, za námi je dalších 29 zemí s menším počtem obyvatelstva

Luvisoly (Šedozem, Hnědozem, Luvizem) Moravské-Karpaty

v vyluhovaná d dystrická t litická r arenická p pelická y psefitická s rankerová KA me´ me´ ma´ ma´ pe´ pe´ pa´ pa´ dp dp: e´ eubazická a´ mesobazická z´ podzolovaná n´ mělce melanická u´ mělce umbrická g´ slabě oglejená q´ slabě (hluboko) glejová x´ hořečnatá b´ eutrofní d´ Subvarieta: oligotrofní m. 6) Čas - 1 m podzolu v ČR trvá 1000 - 1500 let - vyhraněnost půdního typu. 7) Člověk - úrodnost, degradace, Půdní druhy - Rozhodujícím činitelem je ZRNITOST = textura - Podle velikosti zrn se dělí

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR. JABLOŇ možnost pěstování ve vhodných polohách (tratích) po celém území státu, ale ne všude výborné podmínky 1 V ČR se vyskytuje 28 půdních typů, ze kterých je možné snadno vyčíst údaje o úrodnosti a výskytu daného typu půdy. Nejčastěji se v ČR vyskytují černozem, hnědozem, podzoly a glejové půdy. (4) Půda jako přírodní útvar se vyvíjí v přírodě nezávisle na lidském vlivu, pod účinke

půda akumulace sypkého materiálu vzniklého na zemském povrchu mechanickým i chemickým zvětráváním hornin (i přemístěných) a obsahující různě velkou příměs organických látek. Naproti tomu zvětraliny vzniklé mechanickým rozpadem hornin, jen nepatrně ovlivněné chemickým zvětráváním, se nazývají regolit; jsou časté v oblastech s aridním nebo semiaridním. 4. Uveďte 3 rizika (rizikové procesy) ohrožující půdní fond v ČR. 5. Uveďte, jaký podíl (v %) na rozloze ČR mají: zemědělská půda, lesy, vodní plochy, zastavěné plochy. Téma Biogeografické poměry ČR Obecné pojmy - umět vysvětlit - základní charakteristika: - vegetační stupeň - postglaciální klimatické optimu Zemědělství Nejlepší podmínky pro zemědělství jsou v Plzeňské kotlině, tam se pěstují převážně obilniny (pšenice, oves a ječmen).Plzeňský kraj patří také k významným producentům řepky olejky.Pěstuje se tu i kukuřice, pícniny, zelenina, ovoce, len a květiny.. Plzeňský kraj je po většinou hornatý a půda na pěstování plodin je kamenitá, nenachází se. PŮDY ČR (uč.Str.28-31) 1. Půdní druhy se rozlišují podle zrnitosti a způsobu zvětrávání:. a) LEHKÉ PŮDY - písčité - dobře propouští vodu, jsou chudé na živiny. b) STŘEDNÍ PŮDY - hlinité - dobře propustné, dostatek živin, pro zemědělství nejvhodnější c) TĚŽKÉ PŮDY - jílovité - dobře vážou vodu, jsou mazlavé, musí se kypři •KPP - Komplexní průzkum půd - prováděný v 70. letech 20 stol., •Půdní typ je kategorizační jednotka Morfogenetického klasifikačního systému půd (MKS) ČR Půdy jsou řazeny vždy do půdních typů dle stejných diagnostických horizontů (vrstev). Československá klasifikace obsahovala 21 půdních typů

 1. Půdy jsou ještě sorpčně nasycené, s mírně kyselou reakcí. šedozemě jsou velmi úrodné půdy, jejich výskyt v ČR však není velký. Hnědozem - HM Jsou půdy ze skupiny půd ilimerických, ke se ve větší nebo menší míře projevuje proces eluviace. Geneze probíhá v podmínkách vlhčího klimatu od nadmořských výšek cca.
 2. Zástupce v ČR: B O R, s.r.o. Hnědozem typická - jílovitohlinitá (těžká) Postřelmov řepařská 300 7,5 650 Hnědozem luvizemní - hlinitá (střední) Velké Hostěrádky řepařská 215 8,9 559 Hnědozem luvizemní - písčitohlinitá (střední) Zvíkov obilnářská 490 7,2 63
 3. Flóra. Proměnlivost ekologických podmínek v jednotlivých částech území se odráží v pestrosti vegetace. Ve skalních štěrbinách se vyskytují společenstva svazu Asplenion serpentini s kapradinami sleziníkem hadcovým, jenž je striktně vázán na hadcový podklad a podmrvkou jižní, která místním exklávním výskytem (v ČR jediným) dosahuje absolutní severní hranice.
 4. Hlavní stránka > Výsledky hledání: 650_7a:hnědozem Hledej: všechna pole název autoři klíčová slova datum zveřejnění instituce typ dokumentu název konference ISBN/ISSN číslo projektu plný text číslo záznam
 5. TOBAK je mimořádně přínosná odrůda v osivářské branži i proto, že je již třetím rokem nejpěstovanější v ČR, a že pěstitelé u této odrůdy jednoznačně upřednostňují nákup certifikovaného osiva od renomovaných osivářských firem před nesmyslným používáním farmářských osiv. Již mnohokrát bylo prokázáno, že volbou kvalitního certifikovaného osiva.
 6. Ideální pro pěstování je propustná hnědozem v nadmořské výšce 250 - 400 m, s ročním úhrnem srážek vyšším než 560 mm. S úspěchem byla v ČR a SR pěstována na lokalitách v rozmezí 200 aţ 700 m n m. Pro . pěstování jsou vhodné kyselejší a neutrální půdy. Celkový obsah CaCO
 7. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky byl vytvořen, aby se mohly jednotlivé kategorie půd v ČR třídit do přehledného systému podle svých vlastností. Tato klasifikace se používá v České republice a na Slovensku.V ostatních zemích se buď používají místní národní klasifikace, nebo se používá americký systém klasifikace půd podle USDA

Pedosféra :: Zeměpis a přírodopis pro Z

Hnědozem - Doporučená maloobchodní cena 89 ,- Kč. Pigmentová pasta barvy hnědozem. Pasta je vhodná pro vytváření bláta vmáčklého do vzorku pásu. Dále má široké využití do diorámat PŮDNÍ TYPY2) HNĚDOZEM- méně úrodná než černozemě- nejrozšířenější typ půdy v ČR- typická půda pro podnebí mírného pásu11 ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR. PŮDA. zdroj obživy. úrodnostní půdy - závislý dlaší rozvoj lidské společnosti. nejvyšší nadmořská výška podzol (málo úrodná) horské louky - pastviny pro ovce. nižší vysočiny - hnědozem (úrodná) pěstují se zde brambory, oves, len, brukev řepka olejka. chovají se krávy, prasata, rby.

2. Hnědozem -obsahuje méně humusu, je méně úrodná a vyskytuje se v nadmořských výškách nad 200 m - pěstuje se zde oves, len, řepka olejka a brambory - chovají se tu převážně krávy a prasata, ryby 3. Podzol-půda s nízkým obsahem živin, půda šedé barvy, vyskytuje se v horských oblastec Pokud znáte souřadnice hledaného místa, můžete ho v aplikaci Google Earth snadno najít. Spusťte na počítači aplikaci Google Earth. Vlevo klikněte na možnost Vyhledat . Zadejte souřadnice v jednom z těchto formátů: desetinné stupně: 42,7°, -100,2° stupně, minuty a vteřiny: 64°25'12,07N, 100°10'15,24 - půdní druhy v ČR: o písčité - lehké a sypké, nezadržují vodu o hlinité - středně těžké, převažují, optimální o jílovité - těžké a hutné, nepropustné pro vodu - půdní typy v ČR: hnědozem, černozem, - Biosféra = živý obal Země - Na Zemi je jen málo míst bez život Bonitovaná půdně ekologická jednotka 3.08.50 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 9.67 Kč za m 2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do.

Půdní typy v ČR - ČT edu - Česká televiz

Title: PEDOSFÉRA Author: jan stavělík Created Date: 3/4/2012 8:38:33 P Geologický vývoj ČR Český masív Západní Karpaty Český masív tvořen vyvřelými a přeměněnými horninami hercynské (variské) vrásnění- srážka dvou kontinentů - Laurasie, Gondwany horniny překryty během druhohor a třetihor usazenými horninami pohoří jsou kerného původu Západní Karpaty vytvořeny alpinsko- himalájským vrásněním (konec druhohor) srážka. Hnědozem v ČR představuje 13 % zemědělské plochy a vyskytuje se v oblastech se středními úhrny srážek. Illimerozovaná půda zastoupena v ČR na 5 % zemědělské plochy se vyznačuje přesycháním ornice za sucha. Hnědá půda je nejrozšířenější půdním typem zaujímající plochu 45 %.

Taxonomický klasifikační systém půd ČR (2001- dosud) Vývoj klasifikace půd v ČR. TKSP (2011) Průzkum zemědělských půd 1967 (GAK) Klasifikační systém lesních půd Jejich název je substantivum s tradiční koncovkou - zem (např. glej, podzol, kambizem hnědozem, černozem), nikdy. Zemědělství ČR - Maturitní okruh č. 34 - ovlivňující faktory - přírodní podmínky: - dělení dle horizontu v půdním profilu a) černozem - nejúrodnější, kukuřično - řepářské oblasti, v nížinách (J Moravy, Česká tabule) b) hnědozem - také úrodné, obilnářsko - řepařské oblasti, v nízkých pahorkatinách. V současné době je v České republice registrováno sedmnáct odrůd jabloní dozrávajících v letním období, tj. přibližně do konce srpna. Čtyři z těchto odrůd, které byly vyšlechtěny v Holovousích a registrovány v roce 2000 jsou postupně zařazovány do množení v produkčních školkách. Nejméně dvě z nich by se mohly v příštích letech významněji uplatnit.

Nejúrodnější půda je černozem, nebo hnědozem? Odpovědi

Jaký druhy půdy(země) jsou v Česku a v kolika procentech

složka v ČR Kuhn & Co International B.V. 2015 RI N 15 - 18 Eliska KWS KWS OSIVA s.r.o. KWS SAAT SE 2018 RICENEM N-NV 2018 Etalon SESVANDERHAVE International B.V. SESVANDERHAVE N.V. / S.A. 2016 RI NV 16 - 18 FD Bobsleg SELGEN, a.s. SAS Florimond Desprez Veuve et Fils 2017 RI N 17 - 18 HMm Hnědozem typická. hn dozem p da.. Text: Prof. Jan Petr nek Odkazy. p da p da. Roz en a aktualizovan vyd n Encyklopedie geologie m ete zakoupit v on-line obchodu esk geologick slu by. esk geologick slu ba 200 Taxonomický klasifikační systém půd ČR v lesnické praxi 2. Diagnostika půdních tříd a typů Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem 2003 Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT

Mapka s výskytem černozemí v ČR - Poradte

ČlenĚnÍ ÚzemÍ Čr kraje Čr Čr - demokratickÝ stÁt ŘÍzenÍ naŠeho stÁtu parlament zÁkony mĚsto, Řeka, kraj volby stÁtnÍ symboly mapy a plÁny povrch Čr vnitrozemskÁ pohoŘÍ nÍŽiny Čr voda v krajinĚ Řeky Čr vodnÍ nÁdrŽe - jezera poČasÍ a podnebÍ zemĚdĚlstvÍ v Čr nerostnÉ surovin V roce 1961 byl okres Břeclav členěn na 82 obcí, v nichž bylo 84 částí. K největším změnám došlo v průběhu 1970 - 1991 let v důsledku integrací a dezintegrací obcí. V roce 1996 přešla obec Nosislav do okresu Brno - venkov a v roce 1998 vznikla samostatná obec Kurdějov (dříve část města Hustopeče) Půdní typy v ČR. ČR, matečná hornina, teplota, černozem, hnědozem, podzoly: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni V sušších letech klesá jeho využití na půdách s dobrou sorpční schopností (např. hnědozem v Ruzyni) často pod 10 %. Proto se v podzimním období nedoporučuje přihnojovat řepku na většině našich půd hnojivy s převažující amonnou formou dusíku nebo s inhibitory nitrifikace

Plán oblasti povodí Odry

Typy půd - PŘÍRODA

Zemědělský svaz ČR, Praha. 1,968 likes · 704 talking about this · 15 were here. Svaz je organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva.. - v nížinách hnědozem - méně úrodná - většina půdy v ČR - na vysočinách podzol - neúrodná půda - málo živin - horské oblasti Druhy půd a) písčité - velká zrna, nedrží vláhu b) hlinité- menší zrna, přiměřeně zadržuje vláhu - nejlepš Kolik krajů má ČR? 18. 14. 8. Kdy vznikla ČR? 1. 1. 1993. 21. 12. 1989. 28. 10. 1918. S kým má ČR přibližně stejnou rozlohu ze sousedních států? se Švýcarskem. se Slovenskem. s Rakouskem. Ve kterém století proběhla průmyslová revoluce v českých zemích? 18. st. 19. st. 20. st. Jaké půdní druhy jsou nejúrodnější.

Podzolové půdy v ČR? Odpovědi

půdy v ČR — PS

 1. Uplynulý ročník 2017/18 potvrdil významnou roli hnojení ozimé řepky v podzimním období pro stabilizaci výnosů semen. V podzimním období v důsledku příznivých povětrnostních podmínek došlo k vysokému využití dusíku z aplikovaných hnojiv rostlinami, zatímco při pozdějším a rychlém nástupu jara s nedostatkem srážek bylo jarní hnojení málo efektivní
 2. erální půdy z hloubek 0 - 10 cm, 10 - 20 cm, 20 - 40 cm, 40 - 80 cm. Prvn
 3. 10. Nejčastější půdní typy ČR, podmínky jejich vzniku a využití: černozem, hnědozem, kambizem, podzol, glej, litozem, organozem. Závlahy a odvodnění 11. Základní závlahové veličiny a výpočet doplňkové závlahy. 12. Dělení závlah podle způsobu (přivedení závlahové vody), závlahová kostra a závlahový detai
 4. erálních látek pro rostliny, kterými se živí živočichové zdroj živin pro některé houby jako ekosystém některých živočichů člověk pěstuje hospodářské rostlin
 5. Pátý díl našich Toulek po venkovních ustájeních směřuje do obce Vělopolí, v okrese Frýdek-Místek, kde žije rodina Latochových. Lucie s manželem a rodiči vybudovala svůj koňský areál doma a přestože nemají koňácké kořeny, žijí nyní koňmi všichni. Vize Lucky se od začátku ubírala směrem k co nejhojnějšímu pobytu zvířat pod širým nebem, mimo box
MKSP

HNĚDOZEM HN - Taxonomický klasifikační systém půd ČR

 1. VYBRANÝCH LOKALIT ČR Martina VLČKOVÁ1, Pavel KOVAŘÍČEK2, Veronika BENEŠOVÁ1, Marcela VLÁŠKOVÁ2, Zbyněk KULHAVÝ1, Pavel PRAŽÁK1 1Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 5 2Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i., Praha 6 Abstract: Influence of Applied Compost on Soil Properties of Selected Lokalitions.
 2. Mapové vrstvy zemědělské půdy Půda v číslec
 3. Půdní typ - Wikipedi
 4. Česká republika Studijni-svet
 5. Taxonomický klasifikační systém půd ČR
 6. Pedosféra Studijni-svet

Vysoké Učení Technické V

 1. půda - Geologická encyklopedi
 2. Zemědělství :: Plzeňský kra
 3. Půdy ČR - Zemepis-osmac
 4. Morfogenetický klasifikační systém půd - EnviWeb

Video: Národní přírodní rezervace Mohelenská - AOPK ČR

PPT - Půdy: PowerPoint Presentation, free download - IDPPT - Pedosféra PowerPoint Presentation, free download
 • Jak se odhlásit z ps4.
 • Blake michael.
 • Elektroinstalační materiál přerov.
 • Čím krmit motýla.
 • Levné schody pro psy.
 • Kožená bunda s kapucí pánská.
 • Zábradlí mateřská škola.
 • Nadra in forte tloustnutí.
 • Toyota sienna hybrid.
 • General grievous postavy.
 • Jak vyrobit antihmotu.
 • Paleťák bazoš.
 • Jak ochránit psa před horkem.
 • Hrdost a sláva.
 • Drážkování svarů.
 • Sprchový kout 90x90 roltechnik.
 • Dotazník naše třída.
 • Mazda 3 2019 motorizace.
 • Hrubování a dokončování.
 • Champions league new theme.
 • Barrandovské terasy ve filmu.
 • Jaký jistič na 380v.
 • Překlady na strop.
 • Moderní včelař předplatné.
 • Prezident kolumbie.
 • Nepečený dort.
 • Spock nimoy.
 • Brocraft stream herobrine.
 • Jak vyrobit piratskou lod.
 • Kone web.
 • Vizualizace 3d.
 • Muzikál krysař 1996 obsazení.
 • Online audioknihy.
 • Najkrajšie vianočné vinše.
 • Fotolab olomouc olomouc.
 • Úložné boxy do koupelny.
 • Výroba čokolády olomouc.
 • Vibrio vulnificus bakterie.
 • Magnet silný.
 • María isabel santos smrt.
 • Nízkosacharidové stravování recepty.