Home

Vodík vlastnosti

Fyzikální a chemické vlastnosti vody – WikiSkripta

Vlastnosti vodíku. Atom vodíku obsahuje v el. obalu jeden elektron. Samostatný atom vodíku je nestabilní a je velmi reaktivní. Říkáme mu vodík ve stavu zrodu. Z atomu vodíku se může jeden elektron odštěpit. Vznikne tak kation vodíku. H - 1 e-H + Nebo se může atom vodíku sloučit s jiným atomem vodíku Vodík, chemický prvek H. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti. Výskyt v přírodě, minerály. Průmyslová výroba, alternativní výrobní postupy, metody rafinace, laboratorní příprava a praktické využití vodíku Vodík Vlastnosti chemická značka H (lat. Hydrogenium) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru. Má široké praktické využití jako zdroj energie, redukční činidlo v chemické syntéze nebo metalurgie nebo náplň balonů a vzducholodí Vlastnosti vodíku. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části Vodík je plyn mnohem lehčí než vzduch, proto se dříve používal k plnění vzducholodí. 6. května 1937 došlo ale k havárii. Vzducholoď Hindenburg během několika vteřin shořela a zahynulo 36 lidí. Dnes se používá k plnění vzducholodí jiný lehký plyn - helium (které patří mezi vzácné plyny - je tudíž nereaktivní)

Kovy – Wikipedie9

Vlastnosti vodíku - webzdarm

Chemické vlastnosti [upravit | editovat zdroj] Voda z hlediska reaktivity patří mezi nejstálejší sloučeniny. Na vodík a kyslík se rozkládá až za vysokých teplot. Tvarem je čtyřstěn s úhlem 105°. Tvar je způsoben 2 volnými elektronovými páry na kyslíku Chemické vlastnosti hlavních biogenních prvků Mezi hlavní biogenní prvky patří uhlík, kyslík, vodík a dusík. Tyto prvky se slučují a vytvářejí mnoho rozmanitých molekul. Následující tabulka udává základní zastoupení prvků v lidském těle na suchou hmotnost

Vodík, chemický prvek H, popis a vlastnosti

Vodík H (Hydrogenium) Výskyt: - je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru - na Zemi je převážně ve sloučeninách - tvoří nejvíce sloučenin ze všech prvků (např. voda, organické sloučeniny) - je vázán ve všech organismech - vzácně je i volný (sopečné plyny, zemní plyn) Vlastnosti atomový vodík (velice reaktivní, nespárovaný elektron) v reakcích s prvky s větší elektronegativitou (nekovy) působí vodík jako redukční činidlo; v reakcích s prvky s menší elektronegativitou (kovy - především alkalické kovy a kovy alkalických zemin) vodík vystupuje jako oxidační činidlo; Fyzikální vlastnosti. neko Vlastnosti a reaktivita Vodík je bez barvy, bez chuti, bez zápachu a je 14x lehčí než vzduch. Nejstabilnější je v elektronové konfiguraci 1s 2 , do které se dostane buďto vytvořením vazby (třeba při vzniku H 2 nebo HCl), přijetím elektronu (přičemž vznikne anion H - ) anebo odevzdáním elektronu (to vznikne kation H + ) Vodík H 2 Vodík má v periodické soustav ě číslo 1. Má tedy v jád ře 1 proton a v obalu 1 elektron. Už jsme si o vodíku povídali v souvislosti s izotopy. Vlastnosti: - Za normální teploty má vodík plynné skupenství. - Vodík je bezbarvý. - Ho ří - Teplota ho ření je p řibližn ě 3 000 °C Zvažte, co představuje vodík. V průběhu kurzu jsou studovány chemické vlastnosti a příprava tohoto nekovu. anorganická chemie ve škole. Tento prvek je veden periodickou tabulkou Mendeleeva, a proto si zaslouží podrobný popis

Vodík -vlastnosti bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, nekov tvoří dvouatomové molekuly H2 se vzduchem tvoří výbušnou směs vzniká reakcí kovů s kyselinam Vodík, výskyt, příprava, vlastnosti, užití Author: Vlastimil Vaněk Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Svejdova Created Date: 1/24/2005 5:02:30 PM Document presentation forma Významné jsou redukční vlastnosti vodíku, které se využívají k výrobě některých kovů z jejich oxidů: CuO + H 2 → Cu + H 2 O WO 3 + 3H 2 → W + 3H 2 O Naproti tomu atomový vodík (tzv. vodík ve stavu zrodu) je velmi reaktivní a reaguje s celou řadou látek již za nízkých teplot. Je to také jako molekulový vodík silné.

Učebnice chemie - vodík

 1. Fyzikální vlastnosti Vodík je za normálních podmínek plyn bez barvy, zápachu a chuti. Je nejlehčí ze všech látek (14krát lehčí než vzduch) na Zemi. Lehké molekuly vodíku se pohybují s obrovskou rychlosti, zhruba 1800 m/s, a proto jeho tepelná vodivost je velmi vysoká - sedmkrát větší než u vzduchu. Rozpustnos
 2. Vlastnosti vodíku. Vodík je bezbarvý plyn, bez zápachu, hořlavý, ve směsi s kyslíkem výbušný, dá se zkapalnit a při vysokém tlaku a nízké teplotě i ztužit. Má menší hustotu než vzduch. Vodík má redukční účinky: HgO + H 2 → Hg + H 2 O. CuO + H 2 → Cu + H 2 O. S většinou prvků reaguje až za zvýšené teploty.
 3. Kyslík, chemický prvek O. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny. Výskyt v přírodě, nejrozšířenější prvek na Zemi, izotopy kyslíku. Průmyslová výroba, laboratorní příprava a praktické využití kyslíku
 4. Nekovy tvoří společně s kovy a polokovy tři hlavní skupiny chemických prvků.Rozdělení je prováděno s ohledem na vazebné a ionizační vlastnosti prvků. Nekovy mají vysokou elektronegativitu, tzn. že jejich valenční elektrony jsou pevně poutány k atomu.. Nekovy jsou prvky v blízkosti horní pravé strany periodické tabulky, kromě vodíku jsou umístěny v p-bloku
 5. Vodík, výskyt, příprava, vlastnosti, užití základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Částicové složení látek a chemické prvky Statistik
 6. rozštěpením vazby v molekulovém vodíku vz. atomový vodík - vodík ve stavu zrodu - velmi reaktivní, silné redukční vlastnosti, reaguje s celou radou látek již za nízkých teplot; při slučování vodíku se může e- obal jeho atomů upravit podle nejbližšího vzácného plynu dvojím způsobem

Vlastnosti - disociace kyseliny •Ve vodných roztocích odštěpují + kation vodíku H (způsobuje kyselost roztoku). •Kation H+ se spojí s molekulou vody a vzniká tzv. oxoniový kation H Vodík může získat stabilitu 3 způsoby: 1, Jako dvouatomová molekula H 2 2, Elektron poskytne jinému prvku ® kationt např. HCl 3, Elektron přijme ® aniont např. NaH (hydrid sodný) ® vyskytuje se v oxidačních číslech -I, 0, I . Vlastnosti . Je hořlavý, směs s kyslíkem je silně výbušná.

Vodík nemůže dokonce zachytit lidské smysly - je bez chuti, nemá barvu ani vůni. Ale pod tlakem a při teplotě -252.87 ° C (velmi velké studené!), Tento plyn zkapalňuje. Takže je uložen, protože ve formě plynu to zabere mnohem více prostoru. Je to kapalný vodík, který se používá jako raketové palivo Vodík a jeho vlastnosti • vodík je prvním prvkem periodické soustavy prvků. Má nejmenší hmotnost a v rámci své skupiny nejmenší poloměr. • jméno dostal podle řeckého hydór = voda a gennao = tvořím - hydrogenium • známe tři izotopy vodíku, které se od sebe liší počtem neutronů v jádře Vodík a jeho sloučeniny, voda Vodík. Ø hydrogenium (z řec. hydór - voda, gennao - tvořím), el. konfigurace 1s 1, nejmenší hmotnost a nejmenší poloměr, devátý nejrozšířenější prvek na Zemi. Ø jsou známy tři izotopy vodíku, lišící se počtem neutronů v jádře: 1 H lehký vodík (protium), 2 H (D) těžký vodík (deuterium), 3 H (T) radioaktivní tritiu Značka: H Vodík byl objeven v roce 1766. Jeho mezinárodní název hydrogenium pochází z řeckých slov hydor = voda, gennaó = tvořit (doslova vodotvorný prvek). Vlastnosti vodíku - bezbarvý plyn (asi 14x lehčí než vzduch), - bez chuti a zápachu - skládá se z dvouatomových molekul H 2 - na vzduchu hoří čistý vodík bezbarvým horkým plamenem, produktem hoření je voda

Vlastnosti vodík

 1. Vodík v elektronickém průmyslu: - Vodík se používá při pájení natvrdo pro výrobu vakuových trubek, svítidel, spojení keramiky a kovů a jiných elektronických zařízení. Kvůli vysokým teplotám jsou kovy velmi reakční a snadno inklinují k oxidaci. Vodík se používá, aby oxidaci zabránil
 2. Vodík se používá k nasycení rozbitých (visících) vazeb amorfního křemíku a amorfního uhlíku, což pomáhá stabilizovat vlastnosti materiálu. Je také potenciálním donorem elektronů v různých oxidových materiálech, včetně ZnO , SnO 2 , CdO , MgO , ZrO 2 , HfO 2 , La 2 O 3 , Y 2 O 3 , TiO 2 , SrTiO 3 , LaAlO 3 , SiO 2 , Al 2 O 3 , ZrSiO 4 , HfSiO 4 a SrZrO 3
 3. Jaké jsou charakteristické vlastnosti (veličiny) elektricky vodivých materiálů. Podrobnosti o nejdůležitějších elektrovodných materiálech - mědi a hliníku a jejich slitinách. Žíháním mědi s obsahem kyslíku nad 400°C v atmosféře obsahující vodík nebo uhlovodíky dochází k difuzi atomů vodíku do mědi.
 4. Podle vodivosti dělíme materiály na vodiče a nevodičeneboli izolanty. Mezi nimi je skupina materiálů se zvláštními vlastnostmi, kterým říkáme polovodiče (např. selen, germanium, křemík apod.). Elektrickou vodivost posuzujeme podle měrného elektrického odporu ρ

Použití vodíku - webzdarm

Vodík - vlastnosti, reakce, příprava. první člen periodické soustavy prvků; jeho atomy mají nejjednodušší elektronovou konfiguraci (1s 1); nejlehčí ze všech prvků; biogenní prvek; tvoří tři izotopy: lehký vodík = protium Vodík se při uvolňování tlaku zahřívá, je nebezpečí, že při náhlé expanzi stlačeného vodíku může dojít k samovolnému vznícení. Vodík je lehčí než vzduch a muže se FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostec 1H - lehký vodík (protium), nemá žádný neutron, jehož zastoupení činí 99,9 % a je stabilní. 2H - těžký vodík (deuterium), má jeden neutron, jehož zastoupení činí 0,015 % a je stabilní. 3H - tritium, má dva neutrony, což způsobuje nestabilitu a je radioaktivní, uvolňuje (- záření. Fyzikální vlastnosti

Fyzikální a chemické vlastnosti vody - WikiSkript

Vlastnosti: · Vodík je plyn bez farby, bez chuti a bez zápachu. · Je 14 krát ľahší ako vzduch. · Zlučuje sa takmer so všetkými prvkami okrem 8A a niektorými d prvkami. · Má veľmi dobré redukčné vlastnosti Proč je vodík pro vědce i politiky zajímavý a jak si stojí mezi ostatními alternativními palivy, jste se dozvěděli v tomto článku.Vodík jako palivo budoucnosti se již nyní používá i v městské hromadné dopravě nebo třeba pro napájení mobilních telefonů Chemické vlastnosti a nejdůležitější zástupci. Hydrogenace cykloalkanů s napjatým kruhem vede ke štěpení vazeb C-C. Uzavřený kruh se otevírá a vodík se váže na konce otevřeného kruhu za vzniku alkanů (lineárních nasycených uhlovodíků). Uzavřený kruh tedy odpovídá co do chování uhlovodíku s dvojnou vazbou.

Ropa a produkty z ní získávané při jejím zpracování jsou v současnosti každodením tématem, a to především v souvislosti s obrovským propadem cen ropy na světových trzích v posledním roce.Největší propad cen proběhl v období červenec 2014 až leden 2015, kdy cena spadla ze 115 dolarů za barel na 45 dolarů za barel - neušlechtilé kovy (před vodíkem) - jsou schopny z neoxidujících kyselin vytěsňovat vodík - ušlechtilé kovy (za vodíkem) - vodík nevytěsňují Nevím zda potřebuješ vlastnosti ušlechtilých a neušlechtilých kovů obecně nebo vlastnosti konkrétních kovů patřících do dané skupiny Vodík ve směsi s kyslíkem vytváří prudce výbušnou směs. Úkol: Připravte kyslík a vodík a ověřte jejich vlastnosti. Pomůcky: Stojan s držáky, baňka s bočním vývodem, dělící nálevka, pipeta, hadice, L spojka na hadice, zkumavky se zátkami, velká kádinka nebo miska, lžička, navažovací lodička, špejle, kahan. Vodík, stlačený Datum vytvoření : 27.01.2005 Verze : 0.5 CZ / C Číslo MSDS : 8360 Datum revize : 01.12.2010 Stránka 2 / 3 Evakuujte osoby z oblasti. Používejte ochranný oděv. Používejte přenosný dýchací přístroj při vstupu do oblasti, jejíž atmosféra není prokazatelně bezpečná. Zajistěte přiměřené větrání

Chemické vlastnosti hlavních biogenních prvků - WikiSkript

vodík (redukční vlastnosti), d-prvky (měď) Typ pokusu. demonstrační (spíše video-pokus) Obecná bezpečnost. PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST. Bezpečnost. pozor při vkládání měděné spirály do destilační baňky s vodíkem (možné štěknutí) Čas. Vodík je nežádoucí prvek v oceli. Do materiálu se dostane už při výrobě a dále při provozu např. v chemickém průmyslu (kolony pro krakování ropy). Setkáváme se s dvojími mechanismy vedoucí k degradaci vlastnosti ocelí a to je vodíková křehkost nebo vodíková koroze Jaké vlastnosti má mořská voda. Znalosti o tom, jak moc je mořská voda slaná, nebo při jakých teplotách mrzne, by měly být součástí obecných znalostí člověka o prostředí, ve kterém se pohybuje. Nejvýznamnější prvek ve složení mořské vody představuje kyslík (v průměru 85,84 procenta), vodík (10,82 procenta.

PPT - AKÉ VLASTNOSTI MAJÚ LÁTKY? PowerPoint Presentation

Připravovaný vodík učitel jímá do baňky k provedení dalšího pokusu - důkazu jeho redukčních vlastností. Až tady se vrací k výsledkům žákovských frontálních pokusů, ale je zřejmé, že to již nemá ten správný bezprostřední efekt. Redukční vlastnosti vodíku chce učitel ukázat na jeho reakci s oxidem měďnatým Vodík objevil anglický přírodovědec Henry Cavendish (1731-1810). V roce 1766 ho vytvořil reakcí kovů s kyselinami. Popsal jeho vlastnosti a mimo jiné také zjistil, že jeho hořením vzniká voda. Mezinárodní název vodíku hydrogenium (chemická značka H) pochází z řečtiny a vznikl složením dvou slov hydro (voda) a gennao. Vodík může být vyráběn mnoha způsoby z širokého spektra vstupních zdrojů. V celosvětové produkci vodíku dominuje v současné době výroba z fosilních paliv. Podrobněji viz následující obrázek. (parní reforming zemního plynu, parciální oxidace ropných frakcí a zplynování uhlí Působením vodíku dojde k redukci oxidu měďnatého. Vzniká elementární měď. Vodík se oxiduje na vodu. H 2 + CuO → Cu + H 2 O. 4 Postup. Varianta 1: Použití semimikrotechniky (v malém množství je snížené nebezpečí výbuchu). Do ohnuté skleněné trubičky dejte do místa ohybu několik granulek zinku ATOMOVÉ VLASTNOSTI vodík (H) deuterium (D) tritium (T) Relativní atomová hmotnost 1,00794 2,014102 3,016049 jaderné spinové kvantové číslo 0,5 1 0,5 magnetický moment jádra 2,79270 0,85738 2,9788 NMR - frekvence (p ři 2,35 tesla) [Mhz] 100,56 15,360 104,68 NMR - relativní citlivost.

Redoxní vlastnosti peroxidu vodíku Pomůcky. zkumavky, stojánek na zkumavky, zátky, kapátka. vodík a kyslík (sloučeniny: H 2 O 2), d-prvky (sloučeniny manganu, chromu, železa) Typ pokusu. demonstrační i laboratorní . Obecná bezpečnost Vlastnosti prvků 1. skupiny (střední) vodík. O projektu Časté dotazy Novinky Autoři projektu YouTube kanál. Návody Návody pro učitele Návody pro rodiče Učitelský mód Podloženo výzkumem. Obchodní údaje Podmínky užit. vodík -0,063 uhlík -0,22 b) Látka χm⋅10 6 dusík 0,013 hliník 23 kyslík 1,9 platina 350 tekutý kyslík 3400 wolfram 176 Charakter pohybu elektronů v elektronovém obalu atomu ur čuje magnetické vlastnosti látky. Můžeme si p ředstavit, že každý elektron tvo ří proudovou smy čku. Následujíc VODÍK. První člen periodické tabulky prvků s nejmenší relativní atomovou hmotností. Jeho atomy mají nejjednodušší elektronovou konfiguraci 1s1.Jsou známy tři izotopy vodíku, lišící se počtem neutronů v jádře: 1H . lehký vodík (protium) 2H (D) těžký vodík (deuterium) 3H (T) radioaktivní tritium. VLASTNOSTI VODÍK deuterium, těžký vodík, moderátor jaderných reakcí tritium, radioaktivní; Nejrozšířenější prvek ve vesmíru, 9. nejrozšířenější na Zemi; Výskyt. Volný H 2 - v plynných obalech hvězd, vzácně v sopečných plynech a v zemním plynu; Vázaný - nejvíce ve vodě, v organických sloučeninách (biogenní prvek) Vlastnosti

Vodík

Vodík je lehčí než vzduch a může se akumulovat ve vrchním prostoru, pod stropem místností, v případě jeho úniku. Ve vysokých koncentracích může způsobovat dušení. Vzhled/skupenství . Pevné - ne Kapalné - pod tlakem kapalina, s teplotou varu −252,882 °C Plynné - bezbarvý, lehký plyn, bez zápachu. Vlastnosti → spojuje vlastnosti I.A a 7.A skupiny prvků (má vlastnosti alkalických kovů i halogenů) - známe tři izotopy vodíku:11H - protium (lehký vodík), tvoří asi 99,9% všech přírodních atomů vodíku 21H - deuterium (těžký vodík), tvoří asi 0,02% 31H - tritium (ultra těžký vodík), radioaktivní, tvoří asi 10-17% Výskyt Chemické vlastnosti vodíku: Je to bezbarvý plyn, bez chuti. Vodík je nejlehčí plyn. Je hořlavý a jeho směs s kyslíkem (vzduchem) je silně výbušná. Má redukční vlastnosti: Atomy vodíku jsou za normálních podmínek nestálé. Stabilní elektronovou konfiguraci nejbližšího vzácného plynu helia (1s2) mohou získat Vodík hydrogenuje oxid uhelnatý na methanol. 2H 2 + CO --› CH 3 OH: 15. Vodík redukuje oxid wolframový. 3H 2 + WO 3--› W + 3H 2 O: 16. Vodík se slučuje s fluorem na fluorovodík. H 2 + F 2--› 2HF: 17. Vodík se slučuje s lithiem na hydrid lithný. H 2 + 2Li --› 2Li Po tomto prohlášení, James Dewar pokoušel se vytvořit kapalný vodík u konce 19. století, ale on nedokázal produkovat stabilní substance. Fyzikální vlastnosti. Tento stav agregace je charakterizován velmi nízkou hustotou hmoty - stotiny gramů na centimetr krychlový

Vodík, kyslík, voda - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

Vodík je extrémně jedinečný, protože řeší problémy na buněčné úrovni. Vodík je tak malá molekula, že prostoupí do mozku, mitochondrií a dokonce i jádra buňky. Studie ukázaly, že v těchto místech má vodík jedinečné vlastnosti - antioxidační, protizánětlivé, cytoprotektivní Vodík, oproti výše uvedeným alternativním paliv ům, má schopnost stát se palivem a nositelem energie nového tisíciletí. K rozsáhlému využití jej p ředur čují nejen jeho vlastnosti, ale i hojnost jeho výskytu na Zemi. Vodík je také obnovitelným zdrojem 1 Redukční vlastnosti vodíku Čas: 15 minut 1.2 Pomůcky a chemikálie. Semimikrotechnika: 2 ohnuté skleněné trubičky, 3 krátké gumové hadičky, kapátko, těžkotavitelná trubička, kahan, zkumavka, granule Zn, roztok H 2 SO 4 (w = 15 %), CuO.. 1.3 Princi PL 01 Vodík a halogenidy. PL 02 Kyslík a oxidy. Anorganická chémie: Modely molekul - práce se stavebnicí MOLYMOD. PL 04 Výpočty z rovnic. PL 05 Triviální názvy sloučenin. Výpočty koncentrací. Chemická kinetika. Laboratorní práce - výpočty z rovnic. PL 07 Soli kyslíkatých kyselin. Chemické rovnice. Acidobazické reakc

Výpisky z chemie - Edisc

Rozštěpením vazby v molekulovém vodíku vzniká atomový vodík - vodík ve stavu zrodu - velmi reaktivní, silné redukční vlastnosti, reaguje s celou řadou látek již za nízkých teplot. Slučuje se téměř se všemi prvky s výjimkou vzácných plynů a některých přechodných kovů. Např.: H2 + Cl2 › 2HCl 3H2 + N2 › 2NH Amorfní uhlík je vše, co allotropní uhlík se strukturami plnými molekulárními defekty a nepravidelnostmi. Termín allotrope se odkazuje na skutečnost, že jediný chemický prvek, takový jako atom uhlíku, tvoří různé molekulární struktury; některé krystalické a jiné, jako v tomto případě, amorfní Obecně má vodík redukční vlastnosti, už za laboratorní teploty redukuje z roztoku chloridu palladnatého palladium (reakce je užívána k důkazu přítomnosti vodíku v plynných směsích) Vodík hoří, ale hoření nepodporuje. S fluorem reaguje explozívně už při -200 °C, s chlorem za laboratorní teploty při osvětlení, s. Vědci vodík připravili v tzv. diamantové kovadlině. V jejích čelistech z umělých diamantů položených proti sobě se jim s pomocí několika triků podařilo dosáhnout enormního tlaku (necelých 500 GPa), který (snad) stačil pro vytvoření mikroskopického vzorku kovového vodíku; měl tloušťku cca 1,5 mikrometru a.

Voda alebo aqua (chemický vzorec H 2 O, podľa tradičného názvu oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi.Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom (sneh, ľad), v kvapalnom (voda) a. Fyzikální vlastnosti vodíku Vodík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, obtížn ě zkapalnitelný. Má nejmenší atom i molekulu, je to nejleh čí plyn (14x leh čí než vzduch). Svými vlastnostmi se ze všech plyn ů nejvíc blíží ideálnímu plynu. Je ho řlavý, ho ří namodralým plamenem, ale ho ření nepodporuje Vodík se může v oceli nacházet ve stavu molekulárním (H 2), atomárním (H), je potřeba zvlášť pečlivě volit způsob povrchové úpravy a odzkoušet vlastnosti materiálu po provedení jednotlivých operací předúprav a pokovení různými technologiemi, aby došlo k vytvoření co nejmenšího množství vodíku a jeho.

Redoxní vlastnosti kovů se navzájem liší, lze je podle reaktivity seřadit do řady: Na Ca Mg AlZnFePbH CuAg Au Pt. Kovy nalevo od vodíku jsou reaktivní - neušlechtilé. Kovy napravo od vodíku jsou nereaktivní - ušlechtilé. Vodík tvoří pomyslnou hranici mezi nimi Vlastnosti vodíku Elektronová konfigurace vodíku je nestabilní, a proto vytváří vodík celou řadu sloučenin. Jsou známy sloučeniny vodíku se všemi prvky (s výjimkou vzácných plynů). Nejdůležitější sloučeninou vodíku je voda, dále amoniak, kyseliny sírová, hydroxid sodný atd. Mez Vodík je bezbarvý, lehký plyn, bez chuti a zápachu.Je hořlavý, hoří namodralým plamenem, ale hoření nepodporuje. Je 14,38krát lehčí než vzduch a vede teplo 7krát lépe než vzduch. Vodík je za normální teploty stabilní, pouze s fluorem se slučuje za pokojové teploty. Je značně reaktivnější při zahřátí, především s kyslíkem a halogeny se slučuje velmi.

Vodík a jeho vlastnosti Author: Lukin Created Date: 5/12/2008 9:04:42 AM. Vodík patří společně s uhlíkem, kyslíkem a dusíkem mezi tzv. biogenní prvky, které tvoří základní stavební kameny tkání všech živých organizmů na této planetě. Díky tomu se vodík vyskytuje prakticky ve všech sloučeninách tvořících nejvýznamnější surovinu současné energetiky a organické chemie - ropu První člen periodické tabulky prvků s nejmenší relativní atomovou hmotností. Jeho atomy mají nejjednodušší elektronovou konfiguraci 1s 1.Jsou známy tři izotopy vodíku, lišící se počtem neutronů v jádře: . 1 H lehký vodík (protium). 2 H (D) těžký vodík (deuterium). 3 H (T) radioaktivní tritium. VLASTNOSTI VODÍK Vodík. Vodík je prvek, jehož atomů je ve vesmíru nejvíce (90%). Nejlehčí a nejmenší prvek. Výskyt vodíku : 1) převážné ve vyšších vrstvách (nad 100 km) 2) nepatrně v nižších vrstvách atmosféry . Nejrozšířenější sloučeninou vodíku je voda. Ze všech prvků tvoří vodík nejvíce sloučenin

PPT - Chemicky čisté látky a zmesi PowerPoint Presentation

Vodík, výskyt, příprava, vlastnosti, užití Author: Vlastimil Vaněk Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Petra Dunovska Created Date: 12/12/2009 7:50:00 AM Other title Dá se použít k mnoha užitečným věcem V jednoduchosti je síla Lze si s ním užít spoustu legrace Vlastnosti vodíku v kostce Skupenství plynné (hustota 0,08988 kg/m3) Bod tání 14,01 K Bod varu 20,28 K (hustota kapaliny 70 kg/m3) Trojný bod 13,8033 K; 1,293 MPa Oxidační stavy 1, -1 Sloučeniny hydridy, kyseliny a hydroxidy. Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par Tabulka uvádí molovou hmotnost, molový objem, plynovou konstantu, měrnou hmotnost, hustotu vztaženou na vzduch, měrnou tepelnou kapacitu a izoentropický exponent vybraných plynů a par, prvků i sloučenin

Vlastnosti a složení živé hmoty

Chemické vlastnosti vodíku: vlastnosti a použit

dostává se z pecní atmosféry. V nelegovaných a nízkolegovaných ocelích zvyšuje výskyt mezikrystalické koroze pod napětím. Je příčinou náchylnosti ke křehnutí po tváření. Má ale i prospěšné vlastnosti - BH oceli. Vodík (H) větší přítomnost způsobuje vodíkovou korozi Vodík, kyslík a jejich sloučeniny. Vodík. Vodík - zařazení, elektronová konfigurace, izotopy, odlišnost vodíku od ostatních prvků I. A skupiny.(elektronegativita,ionizační energie) alotropické modifikace, výskyt, vlastnosti - O a O 2 , rozpustnost ve vodě-význam, elektronegativita, vazba O 2 , oxidační vlastnosti. Vodík (Hydrogenium), tvoří největší část hmoty ve vesmíru, je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek. Tento bezbarvý plyn bez chuti a zápachu má velmi malé molekuly. Molekuly vodíku jsou schopny procházet různými materiály. Vodík se tedy dokáže rychle šířit celým tělem a prostupovat buněčnými membránami Vlastnosti, přesnost a chyby měření že vodík se při termodynamickém měření teploty chová jako ideální plyn. Chyby měřicích přístroj.

Vlastnosti: vodík je za normálních podmínek plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch je hořlavý a jeho směs s kyslíkem (vzduchem) je výbušná - třaskavý plyn v atomovém jádře má 1 proton a v elektronovém obalu 1 elektron tvoří dvouatomové molekuly - H2, ve kterých jsou atomy vodíku poutány jednoduchou vazbo Molekulární vodík je bioaktivní plyn bez chuti a zápachu. Je to nejjednodušší a nejmenší molekula, jejíž vlastnosti jí umožňují proniknout do celého organismu, tzn. i tam, kam se jiné látky nedostanou.Vodík je pro tělo přirozený, protože si ho tvoří pro nás prospěšné bakterie ve střevech, kde pomáhá k udržení správně fungujícího prostředí trávicího. Porovná ní vlástností vodí ku á kyslí ku Nakreslete myšlenkovou mapu s využitím těchto pojmů: Oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo, katoda, anoda - v těchto sloučeninách má vodík oxidační číslo -1 (v ostatních +1) b) kovalentní - sloučeniny vodíku s prvky p1 - p5 (např. NH3, CH4, BeH2) - vlastnosti závisí na polaritě vazby, popřípadě na přítomnosti volného elektronového páru - slabě polární vazba (vesměs plyny, nereagují s vodou Vodík (1 H)historie. v roce 1766 H. Cavendish izoloval vodík, zjistil jeho vlastnosti a dokázal, že voda je sloučeninou vodíku a kyslíku; H. Davy zjistil, že vodík je základním prvkem v kyselinác

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) se v roce 2020 intenzivně zapojil do inovační a výzkumné činnosti. Tento rok byl pro VUZ silně ve znamení výzkumných činností, kdy nejdůležitějším tématem ve výzkumu VUZ byl vodík a jeho možné použití v železniční dopravě v ČR. Ačkoliv se vodík stává běžnou věcí na německých železnicích, v ČR je jeho. Fyzikální vlastnosti alkoholů a příprava alkoxidů na který je navázaný kyslík, na který se váže vodík. A samozřejmě, kyslík bude mít 2 volné elektronové páry, přesně takto. Porovnejme to s vodou. Voda vypadá takto. Máme zde vodík navázaný na kyslík, na který se váže ještě jeden vodík a kyslík má 2 volné. Podle posledních vědeckých studií může mít molekulární vodík pozitivní vliv na mnoho zdravotních problémů. Vodíkové lahve mají např. tyto vlastnosti: antioxidační schopnosti, posilují imunitu, zlepšují stav tuků i cukrů u klientů s diabetem, zlepšují hladinu cholesterolu, zlepšují vitalitu a snižují únavu. Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, podporovaly práci v týmech. Cílem práce Vodík byla příprava vodíku reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou, provedení zkoušky na třaskavost, ověření teoreticky získaných vlastností vodíku, dodržení pravidel bezpečnosti práce, práce podle písemného návodu Vodík, výskyt, příprava, vlastnosti, užití Školáci.com - pro rodiče a učitele | Portál pro rodiče a pedagogy-učitele » martina (199) | Vložit komentá

Při potřísnění je třeba zasažená místa okamžitě opláchnout silným proudem vody hygroskopická - kyselina sírová odnímá organickým látkám vodík a kyslík. Cukr se účinkem koncentrované kyseliny sírové změnil v uhlík. Kromě uhlíku jsou v cukru přítomny ještě vodík a kyslík. Tyto dva prvky spolu dávají vodu Fyzikální a chemické vlastnosti karbonylových sloučenin. Formaldehyd je plynný, ostatní jsou kapalné nebo pevné. Každopádně jsou ale těkavé a mají výrazný zápach. Jsou rozpustné ve vodě, což je logické, vzhledem k jejich polární, karbonylové vazbě. Mají schopnost denaturovat bílkoviny Vodík Klatráty, hydráty plynů - VAZBA NEUTRÁLNÍCH LÁTEK Klatráty - vlastnosti a vznik je odvětvím supramolekulární chemie (zeolity, kalixarenům, cyklodextrinům a fullerenům) Klatráty - technologie zpracování ropy - petrochemie (zeolity - katalyzátorů a katalytických reakcí) Klatráty - prvními nadmolekulárními.

Vodík - energonosič budoucnosti šetrný ke klimatu. Vodík je nejběžnější prvek ve vesmíru a má řadu pozitivních vlastností, je: netoxický, korozivní nebo radioaktivní, neznečišťuje vodu a nepoškozuje přírodu ani životní prostředí, Především však při spalování nevzniká žádný klimaticky škodlivý CO 2 Obr. 1.3 Vlastnosti grafitu a tuhy se odvíjí od jejich vnitřní struktury. Grafit je tvořený z šestiúhelníkových vrstev, které jsou umístěné nad sebou (struktura vlevo) a při psaní ků v tabulce 1.2 má vodík H (délka vazby C-H je 109 pm ), největší pak jod I (délka vazby C-I je 213 pm ). Při porovnávání struktur Obecně má vodík redukční vlastnosti, už za laboratorní teploty redukuje z roztoku chloridu palladnatého palladium (reakce je užívána k důkazu přítomnosti vodíku v plynných směsích) PdCl 2 (aq) + H 2 (g) → Pd (s) + 2 HCl (aq) Vodík hoří, ale hoření nepodporuje Vodík si mnozí spojují s ekologickou energií a např. ve vodíkových autech vidí větší smysl než v baterkových elektromobilech. To nicméně hodně záleží na tom, o jaký vodík jde. V drtivé většině se dnes totiž vyrábí tzv. šedý vodík z fosilních paliv, který je docela ekologickou pohromou. O něco lepší je to u tzv

PPT - Karboxylové kyseliny PowerPoint Presentation, freeTrefíte chemický prvek v periodické tabulce? VyzkoušejteErnest Rutherford - radioaktivní záření | životopisPPT - Chalkogeny – prvky VIChloroform – WikipediePPT - Mgr

Vodík Výskyt, příprava, vlastnosti, užití. Na Zemi je vodík třetí nejrozšířenějším prvkem. Ve vesmíru je však nejrozšířenější. 90% všech atomů ve vesmíru jsou atomy vodíku. Také naše Slunce je tvořeno převážně vodíkem. výskyt vodíku h2.sk H2 -Vodík - vlastnosti - H - vodík chemický prvok atomárny sa v prírode nevyskytuje okamžite sa zlučuje napríklad do H2 H2 pri normálnej teplote a tlaku je číry bezfarebný plyn bez chuti a zápachu - 14,5 x ľahší ako vzduch váha jedného mólu atómu - H je 1g - čiže H2 bude vážiť 2g. hustota - 0,08988g/dm3 Vodík je extrémně jedinečný, protože řeší problémy na buněčné úrovni. Vodík je tak malá molekula, že prostoupí do mozku, mitochondrií a dokonce i jádra buňky. Studie ukázali, že v těchto místech má vodík jedinečné vlastnosti - antioxidační, protizánětlivé, cytoprotektivní Plynný molekulární vodík na kovový vodík s růstem tlaku přechází pomalu a pozvolna s tím, jak zanikají kovalentní vazby spojující dva atomy do molekuly H2. Skrytý kritický bod má přinášet pravděpodobně i další nezvyklé vlastnosti v podobě maxim hustoty a tepelné kapacity Detektor plynu pro vodík EVIKON E2630-LEL. Nakupte na bola.cz - blesková doprava, poradenství zdarma a možnost osobního odběru. Více než 26 let s Vámi FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VODÍKU 1 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI VODÍKU Vodík je z hlediska stavby atomu nejjednodušším prvkem. Jedná se o velmi lehký plyn, čirý, bezbarvý, bez chuti a bez zápachu. V chemické tabulce prvků se značí H (hydrogenium). Za normálních podmínek tvoří dvouatomové molekuly

 • Commons.
 • Ořechokřídlec blauer spatz.
 • Největší amur na světě.
 • Roosevelt výslovnost.
 • Andula tehotna.
 • Vitamín e výskyt.
 • Opravit windows 7.
 • Armyshop u jakuba.
 • Gyokuro zelený caj.
 • Jak se kreslí vlk.
 • Svos s80.
 • Whitney film 2015.
 • Ocel 1.4828 cena.
 • Bible čtenářský deník.
 • Etiopie počet obyvatel.
 • Burger bulky pekarna.
 • Klauni utoci.
 • Nejkrásnější města andalusie.
 • Philips lumea advanced sc1998/00.
 • Naslouchej svému srdci herci.
 • Fodmap dieta recepty.
 • Jak dlouho vařit plecko.
 • Vysavač na horký popel.
 • Riziko potratu ve 2. trimestru.
 • Zablokovaná krční páteř.
 • Sud piva 15l radegast 10.
 • Soto zen.
 • Pozvánka na oslavu narodenín.
 • Povedou synonymum.
 • New nintendo 2ds xl games.
 • Astra křovitá.
 • Booking en.
 • Tank valentine.
 • Výroba masky.
 • Mikrofon na kytaru.
 • Odstranění náletů cena.
 • Propagteam obtisky.
 • Kriminálka new york obsazení.
 • Redshift.
 • Download/file/Poskytnuto%C5%A1kolstv%C3%AD2016.
 • Logitech wireless headset h600.