Home

Gnomonicka projekce

 1. GNÓMONICKÁ PROJEKCE Thales (7. stol. př. n. l.) P [U; V] rovina mapy P´[x P; y P] ρ tgU r=RZ R = 6378 km Z S střed promítání = střed Země U U, V zeměpisné souřadnice bodu P ρ, ε polární souřadnice bodu P´ x P , y P pravoúhlé souřadnice bodu P´ S severní pól (bod dotyku roviny mapy s referenční koulí.
 2. Gnomonická neboli centrální projekce je projekce ze středu koule na tečnou rovinu.. Tvary a velikost ploch jsou zkresleny. Hlavní kružnice na kouli se v projekci jeví jako přímky (ortodromy). Gnomonická projekce se užívá v navigaci
 3. GNÓMONICKÁ PROJEKCE (azimutální zobrazení v příčné poloze) x y P´ P S x P y P U refere nč ní k o u l e dotykov ý p. R Z střed promítání = střed Země x P = R Z · tg (V - V dp) y = R · tg U · cos-1 (V - V ) P Z dp U, V zeměpisné souřadnice bodu P x P , y P pravoúhlé souřadnice bodu P´ R Z poloměr Země (6378 km)

Gnomonická projekce je vhodná pro oceánské plavby, kdy se pluje po nejkratší vzdálenosti, která je na gnomonické mapě zobrazena jako přímka. Tato nejkratší vzdálenost je tzv. ortodroma. Ortodroma je nejkratší spojnice dvou míst na povrchu Země GNÓMONICKÁ PROJEKCE (azimutální zobrazení v normální poloze. Kartografické projekce - Matematika a Deskriptivní geometrie. Kartografické projekce - Matematika a Deskriptivní geometrie. Kartografia - Úvod, Azimutálna ortografická projekcia (cs) Gnómonická_projekce (de) Gnomonische Projektion (es) Proyección gnomónica (fi) Gnomoninen projektio (fr) Projection gnomonique (it) Proiezione gnomonica (nl) Gnomonische projectie (pt) Projeção gnomônica (ru) Гномоническая проекция +/ 2.3.3.4 Gnomonická projekce. Gnomonická projekce vychází ze sférické projekce, ale na rozdíl od stereografického zobrazení je projekční plochou tečná rovina k severnímu pólu (nebo jižnímu pólu pro zobrazení horní polokoule) a zorným bodem je střed koule (krystalu)

Gnómonická projekce; Promítání ze středu sféry na tečnou rovinu. Všechny hlavní kružnice se zobrazí na přímky. 1. Normální gnómonická projekce - poledníky se zobrazí do svazku přímek, rovník se zobrazí na nevlastní přímku průmětny, ostatní rovnoběžky se zobrazí do soustředných kružnic 2 Mapové zobrazení, často též kartografická projekce, je způsob, jakým se převádí zobrazení povrchu Země (či jiného nebeského tělesa) z trojrozměrného zakřiveného povrchu referenčního elipsoidu či koule do roviny.Výsledek takového geometrického či početního postupu nazýváme mapa.Nejčastěji bývá na mapě sever směrem nahoru, jih směrem dolů, východ směrem. Obr. 6.2 Azimutální projekce . Azimutální projekce vznikají promítáním povrchu kulové plochy na rovinu p z obecného bodu Q C.Rovina p je kolmá na spojnici Q C S p.Podle umístění bodu Q C dostaneme různé projekce. Postup odvození vychází z obr.6.2, který znázorňuje osový řez rovinou promítacího paprsku bodu P.. Při označení vzdálenosti QP´= r podle obr. 6.2 platí Gnomonicka projekce. Gnómonická projekce je azimutální mapové zobrazení, které není plochojevné, délkojevné ani úhlojevné. Poledníky se zobrazují jako přímky, rovnoběžky jako kuželosečky. V normální poloze leží rovník v nekonečnu, a proto jej nelze zobrazit

Gnómonická projekce - Další jazyky. Stránka Gnómonická projekce je dostupná v 17 dalších jazycích. Návrat na stránku Gnómonická projekce. Jazyky Sférická projekce rovin {111}, {100} a {111} . Póly rovin - průsečíky normál s kulovou plochou.. Úhly mezi rovinami - oblouky měřené podél velkých kružnic. Stereografická a gnomonická projekce. Ve stereografické projekci se zobrazí všechny kružnice na referenční kulové ploše jako kružnic Gnómonická projekce Thales z Milétu, 7. stol. př. n. l. jedná se o projekci ze středu Země poledníky a ortodromy (tedy všechny hlavní kružnice) se zobrazují jako přímky rovnoběžky se zobrazují jako kuželosečky (v normální poloze -kružnice) nelze zobrazit rovník -promítá se do nekonečna vzdálenosti rovnoběžek od středu rychle narůstaj Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu Gnómonická projekce.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu Gnómonická projekce.Nalezeno za 1 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru

5. Azimutální kartografické projekce I. - Ortografická projekce. 6. Rovnoběžný průmět zeměpisné sítě referenční plochy. 7. Středové promítání - základní vlastnosti a vztahy, dělicí poměr a dvojpoměr. 8. Geometrické základy fotogrammetrie. 9. Azimutální kartografická projekce II. - Gnómonická projekce. 10 Geografická projekce : gnomonická se středem v Praze-Libuši. Tvorba sloučené radarové informace ČR z dat radarové sítě ČHMÚ se provádí každých 10 minut centrálně na serveru na pracovišti v Praze-Libuši. Tvorba sloučené informace přímo u uživatelů je možná pomocí programů RADSHOW2 nebo ODRWIN 1 Úvod a cíle Ročníková práce Kartografické projekce si klade za hlavní cíl seznámit čtenáře s druhy zobrazení map, dále principy jejich konstrukcí aneb jak se vytváří mapy. Je určena nejen studentům a učitelům, ale také příznivcům matematiky a geometrie projekce (promítání přes střed) poledníky a ortodromy jako přímky rovnoběžky - kuželosečky nelze zobrazit rovník zkreslení od pólů k rovníku narůstá užití v navigaci a pro zákres ortodrom Stereografická projekce (promítání přes pól) 2 2. .tg δ ρ ε λ = r = Hipparchos z Nikeje, 2. stol. př.n.l

Azimutální zobrazení jednoduchá

Gnomonická projekce - Wikin

Stereografická projekce. Sférická trigonometrie, základní pojmy a vzorce. Aplikace sférické trigonometrie, matematická geografie, astronomické souřadnicové soustavy. Program SketchUp. Požadavky: Osnova přednášek: Osnova cvičení: Cíle studia: Student zná základní promítací metody, umí základní typy kartografických. Gnomonicka projekce (viz obr. 5) pat r mezi azimutaln zobrazen . St redem prom tan je st red sf ery C, prom tame na rovinu te cnou ke sf e re v kartogra ck em p olu K. V norm aln poloze K S, kde Sje severn p ol. Obraz P0bodu P le z na rovnob e zkov e kru znici k(S;ˆ) s polom eren ˆ= jSP0j

A) Lambertova projekce - mapa je plochojevná, zkreslena na pólech, přesná na rovníku - rovnoběžky se přibližují k rovníku, poledníky jsou kolmé B) Mercartovo zobrazení - promítání glóbu na plášť válce ze středu glóbu - vzdálenost rovnoběžek se rychle od kraje zvětšuj Gnómonická projekce Promítání ze st ředu sféry na te čnou rovinu. Všechny hlavní kružnice se zobrazí na p římky. P P S J 1. Normální gnómonická projekce - poledníky se zobrazí do svazku p římek, rovník se zobrazí na nevlastní p římku pr ůmětny, ostatní rovnob ěžky se zobrazí do soust ředných kružnic φ [S] [rφ] pλ P λ J p a) ze středu globusu →gnomonická projekce. b)z bodu proti bodu doteku→stereografická projekce. c)z nekonečna→ortogonální projekce - poloha příčná-rovina se dotýká globusu na rovníku -poloha obecná-rovina se dotýká na jiném libovolném místě ⇒zobrazení celého globusu, polokoulí . Válcové zobrazen Gnómonická projekce) kuželová - zobrazuje se na plášť kužele, který se poté rozvine do roviny (S-JTSK) válcová - zobrazuje se na plášť válce, který se poté rozvine do roviny (např. Behrmannovo nebo Mercatorovo zobrazení

Azimutální projekce: gnómonická - obrazy rovnoběžek se budou čím dál víc zvětšovat stereografická - bod promítání leží v protilehlém (protidotykovém) bodu - umožňuje znázornění rovníku ortografická bod promítání leží v nekonečnu není možné zobrazit druhou polokoul a) gnómonická projekce - promítá se ze středu b) ortometrická pr. ( zobrazení ) - promítá se z opačného bodu tečny c) stereometrická pr. - promítá se z nekonečna - obsah mapy tvoří 3 složky 1) polohopis - zachycuje horizontální situaci v krajině ( vodstvo, sídla, rostlinstvo

Válcové projekce: stereografická: Gall_Stereographic (nezkreslené rovnoběžky 45° S a J) Nepravá zobrazení Země: modifikovaná azimutální: Aitoff Hammer_Aitoff Winkel_Tripel: pseudoválcové projekce: Eckert_III Robinson Winkel_II: pseudoválcové ekvivalentní projekce: Eckert_IV Flat-Polar-Quartic Mollweid do standardní geostacionární projekce centrované na nominální polohu dané družice a kalibrována. Předzpracovaná data jsou přenášena přes geostacionární telekomunikační družice koncovým uživatelům ve formátu DVB-S2. Teprve takto upravené snímky jsou distribuovány uživatelům. Družice snímá zemsk Gnomonická projekce GPS navigace Grab bag H. Hadice Hadice na vodu Hadicová spona Halza Harnesy Hasicí přístroje Hlava válce Hlavní kompas Hlavní plachta Hledáček Hloubka Hloubkoměr Hluboké talíře Hodiny Hora Horní roh plachty Houkačka Hřeben vysokého tlaku Hřebík. projekce (stejně jak u modulu proj - jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách) a zčásti z parametrů pro definici transformace mezi geodetickými datumy zadáním 7 nebo 3 transformačních parametrů. cs2cs používá následující parametry azimutální zobrazení, azimutální projekce: azobarvivo: B: bajt: báňská kniha, horní kniha: barevná hypsometrie: barevná kontrolní stupnice: barevná mapa, vícebarevná mapa: barevná polotónová předloha, barevná tónová předloha: barevná předloha mapy: barevná soukopie (mapy) barevná stupnice výškových vrstev, barevná.

Projekce tvoří základ leteckých map používaných naší armádou a využívá se také ve sportovním letectví. S přijatelnou přesností můžeme na mapách této projekce měřit vzdálenosti i úhly. Odkazy . Leave a comment. Posted by ellisonalivijahope on October 16, 2013 in Uncategorized Webová učebnice mineralogie pro bakalářské studium na PřF Masarykovy univerzity - obsa

Gnomonická projekce Slovníček jachtařských pojm

'gnomonic' přeloženo v bezplatném českém slovníku, mnoho dalších překladů česk (projekce, promítání) -zobrazení pak nazýváme perspektivním zobrazení je jednoznačně matematicky definováno vztahem mezi souřadnicemi bodů na obou referenčních plochách tomuto vztahu říkáme zobrazovací rovnice (předpis pro převod souřadnic ze Země na kartografickou plochu) x= f (φ, λ) y= g (φ, λ Kartografické projekce - Matematika a Deskriptivní geometrie. Kartografické projekce - Matematika a Deskriptivní geometrie. GNÓMONICKÁ PROJEKCE (azimutální zobrazení v normální poloze. Jak je svět rozdělen - lucy-lu. Beseda Magazine. MATEMATICKÁ KARTOGRAFIE Azimutální projekce. 29.10. odpadá 5.11. od 8:00 v B870 !!! Zobrazení použitá na území ČR. Cassiniho zobrazení. Křovákovo zobrazení. 12.11. Zobrazení použitá na území ČR. Gaussovo zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech. Zobrazení UTM. 19.11. přesun výuky (výuka jako v pondělí). azimutální zobrazení, azimutální projekce: azobarvivo: B: barevná hypsometrie: barevná kontrolní stupnice: barevná mapa, vícebarevná mapa: barevná polotónová předloha, barevná tónová předloha: barevná předloha mapy: barevná soukopie (mapy) barevná stupnice výškových vrstev, barevná hypsometrická stupnice: barevná.

PROJEKCE - využívá promítání k zobrazení MAPA - zmenšený zkreslený rovinný obraz Zemského povrchu PLÁN - zmenšený nezkreslený rovinný obraz Zemského povrchu (do 200 km 2 (cs) Gnómonická_projekce (de) Gnomonische Projektion (en) Gnomonic projection (es) Proyección gnomónica (fi) Gnomoninen projektio (fr) Projection gnomonique (nl) Gnomonische projectie (pt) Projeção gnomônica (ru) Гномоническая проекция +/ Úkol 4 - Ortodroma a loxodroma v zobrazení. Jedná se o rozšíření úkolu 3. Vstupem jsou opět zeměpisné souřadnice počátečního a koncového bodu ortodromy a loxodromy PDF | On Jan 1, 2015, Lenka Havelková and others published Rozvoj mapových dovedností ve výuce matematiky | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Děkuji prof. Ing. Janu Kosteleckému, DrSc, za podn ětné p řipomínky a cenné rady, které vedly k vylepšení práce. D ěkuji též svým koleg ům z Observato ře Kle ť - Ing 747 6.10. Deskriptivní geometrie - DEG Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzd ělávání: denní Po čet hodin týdn ě za dobu vzd ělávání: Gnomonicka projekce. Jak správně psát. Plastová zvířátka bazar. Jak se poznaji neštovice. Tvrdnutí břicha v noci. Muž se železnou maskou brno 2019. Jak dostat záchvat smíchu. Kodl gallery. Jak se brousí diamant. Jak spí hadi. Jak poznat hovězí maso. Druhy okrasných zahrad. Jak se zbavit zubního kamene diskuze. Měření. Pólová gnomonická projekce je projekce ortodromická, protože ortodroma se na ní zobrazuje jako přímka. To se s výhodou používá na zakreslení průběhu ortodromy do map jiných projekcí tak, že zeměpisné souřadnice podrobných bodů ortodromy odčítáme na mapě v gnómonické projekci a vyneseme je do mapy jiné projekce

GNÓMONICKÁ PROJEKCE (azimutální zobrazení v normální poloz

Stereografická projekce Princip stereografické projekce je založen na promítání pozičních bodů kulové projekce do roviny, která prochází středem projekční koule. Projekční rovinu volíme zpravidla kolmou na význačný směr v krystalu, nejčastěji je to rovníková zóna Na jaře 2009 byla vydána první část Učebnice pilota vrtulníku PPL(H). V první části byla v souladu s požadavky předpisu JAR-FCL 2.125 vysvětlena problematika leteckých předpisů, konstrukce draku, pohonné jednotky, elektrického systému,. Jako každá jiná mapa, i mapa hvězdné oblohy má své měřítko (neudává se v poměru jako u mapy Země, ale zobrazuje, jak velkou úsečku představuje základní jednotka např. 1°), druh projekce, který se liší obvykle podle velikosti zobrazené plchy oblohy a určení mapy (např. gnómonická projekce zachovává po celé ploše. Azimutální projekce: gnómonická - obrazy rovnoběžek se budou čím dál víc zvětšovat. stereografická - bod promítání leží v protilehlém (protidotykovém) bodu - umožňuje znázornění rovníku. ortografická. bod promítání leží v nekonečnu. není možné zobrazit druhou polokoul

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce CCD astrometrie planetek Tereza Krejčová Brno 200 Zobrazení Země na mapách 1. Kartografie, mapa, glóbus 2. Glóbus, měřítko, zobrazení délek, úhlů, ploch, ortodroma, loxodroma 3. Mapa, postup tvorby.

Astrometrie na CCD snímku Zdenek Janákˇ Srovnávací hvezdyˇ Hvezˇ dy použité pro výpocetˇ polohy Barnardovy hvezˇ dy jsou sepsány v tabulce 1, jejich souˇradnice jsem získal z programu XEphem1.Polohy hvezˇ d na snímku jsem odecˇetl v programu Gaia2 pomocí funkce View→Pick Object... císloˇ hvezˇ dy název RA DE x y 1 Translation for 'gnostik' in the free Czech-English dictionary and many other English translations Příloha D: Grafické zpracování hloubek kráterů na Měsíci. Vezmeme-li hloubky všech kráterů, které jsou k dispozici v knize Atlas Měsíce (A. Rükl, Aventinum, Praha, 1991) - je jich 227, a vyneseme-li tyto hloubky srovnány podle velikosti do grafu, dostaneme tento průběh:. Ukazuje se tedy, že se hloubky kráterů pohybují v rozmezí od stovek metrů po nejvýše 6 kilometrů.

Mapové zobrazení neboli kartografická projekce. je . způsob, jakým se převádí zobrazení povrchu Země (či jiného nebeského tělesa) z dvojrozměrného zakřiveného povrchu referenčního elipsoidu či koule do roviny. Výsledek takového geometrického či početního postupu nazýváme mapa. Nejčastěji bývá na mapě sever. Translation for 'gnotobiont' in the free Czech-English dictionary and many other English translations Ortografická projekce. Orthografická projekce (v příčné poloze) polokoule mezi 30°z.d.a 150°v.d. Ortografická projekce je azimutální mapové zobrazení, podobně jako např. Nový!!: Rovina a Ortografická projekce · Vidět víc » Osa. Rotační osa koule Osa, též symetrála, je přímka určující souměrnost množiny bodů.

Category:Gnomonic projection - Wikimedia Common

Azimutální projekce: a) gnómonická - obrazy rovnoběžek se budou čím dál víc zvětšovat. b) stereografická - bod promítání leží v protilehlém (protidotykovém) bodu - umožňuje znázornění rovníku. c) ortografická - bod promítání leží v nekonečnu - není možné zobrazit druhou polokoul Azimutální projekce lze dále dělit dle druhu promítání: gnómonická - ze středu osy Země (velké zkreslení při větších vzdálenostech od středu mapy) stereografická - z opačného pólu, než je položena zobrazovací plocha (konformní zobrazení * Geodetické projekce - ortografická, stereografická, gnomonická. Ve stereografické se zachovávají kruhy po promítnutí. Užití: astroláby (mapy oblohy), orloje, (mapy kruhových států na zeměkouli). * Na orloji je z oblohy jen zvěrokruh, ale také Slunce a Měsíc. Mechanický astroláb. Lund 1380 - ukázka jednoduchého orloje

2.3. Krystalové tvary - Masaryk Universit

Geometrie-webskriptu

Mapové zobrazení - Wikipedi

Pro mapy speciální jsou použity i jiné způsoby projekce (gnómonická aj.). Podle měřítka se námořní mapy dělily na povšechné, generální (měřítko 1:600 000), břehové (1:150 000 až 1:50 000) a plány přístavů s jejich plavebními přístupy(1:50 000 až 1:20 000). - Mapy používané k plavbě musely být soudobé, tj. Kartografické projekce dělíme podle plochy, na niž promítáme, a dále podle polohy středu promítání a průmětny. Promítáme-li do roviny, nazývá se projekce rovinná, promítáme-li na rotační válcovou plochu, dostáváme projekce válcové, a promítáním na rotační kuželovou plochu obdržíme projekci kuželovou DĚJINY KARTOGRAFIE Nejstarší známá mapa l Pavlovské vrchy l Stáří 24 - 25 tis. let. l uloženo v Archeologickém ústavu AV ČR v Brně, kopie v pražském Národním muzeu a jeho reprodukce např. v Národním muzeu ve Washingtonu Nejstarší mapy l Archeologické nálezy : Švýcarsko, Sibiř, Kavkaz aj. l Zobrazují malé území, schematické, měřítko nepřesné Perspektivní projekce azimutální Průmět glóbusu na tečnou plochu z bodu ležícího v nekonečnu Ortografická Průmět glóbusu z libovolného bodu na jeho povrchu na rovinu, která se dotýká glóbusu v protilehlém bodě Stereografická Průmět glóbusu z jeho středu na tečnou rovinu, která se ho dotýká v jednom bodě Gnómonick

Azimutální zobrazení jednoduchá - zcu

Most active pages 1 August 2007. Pages. User EBEL Martin, Josefínská typová projekce chalup. ZPP 1990/50, str. 410-412 . EBEL Martin, Záhada kamen na strakonickém hradě pohledem historika. ZPP 1994/54, str. 271 . EBEL Miloš, KODERA Pavel, Revitalizace klášterního areálu v Plasích pro centrum stavitelského dědictv í. ZPP 2009. Gnómonická projekce. Základní princip gnómonické projekce - paprsky vycházejí ze středu Země a promítají se na rovinu dotýkající se povrchu Země, zde konkrétně na pólu. Gnómonická projekce je azimutální mapové zobrazení, které není plochojevné, délkojevné ani úhlojevné. Nový!!

Gnomonicka projekce gnomónica se denomina a la ciencia

2778 projekcio - projekce f, promítání n, průmět m (bildigo) Projektion f. 2779 -, ar-teoria - množinová projekce - mengentheoretische Projektion. 2780 -, centra - středové promítání - Zentralprojektion . 2781 - de punkto, oblikva - kosoúhlá projekce bodu - Schrägprojektion eines Punkte Gnómonická projekce. Ortografická projekce. Stereografická projekce. Sférická trigonometrie, základní pojmy a vzorce. Aplikace sférické trigonometrie, matematická geografie, astronomické souřadnicové soustavy. Program SketchUp. Matematika R1. Kód předmětu: 101MAR1 Rozsah: 2 +

Gnómonická projekce - Další jazyky - Wikipedi

Mapa je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi, ostatních nebeských tělesech nebo nebeské sféře, sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů a jevů vázaných na jmenované povrchy ekvidistantní od pólu projekce. z. úhlojevná (stereografická) 2 tg (z/2) gnómonická (centrální promítání) tg (z) plochojevná (ekvivalentní) 2 sin (z/2) Nikon 990 s konvertorem FC-E8 2,4 sin (z/2,4) Nikon 990 1,4 tg (z/1,4) snad pro Pentax 1,2 tg (z/1,2 cswiki Gnómonická projekce; dewiki Gnomonische Projektion; enwiki Gnomonic projection; eswiki Proyección gnomónica; fiwiki Gnomoninen projektio; frwiki Projection gnomonique; itwiki Proiezione gnomonica; jawiki 心射方位図法; kowiki 심사도법; nlwiki Gnomonische projectie; nowiki Gnomonisk kartprojeksjon; ptwiki Projeção gnomônic Minimalizace funkcí několika reálných proměnných s omezeními. Lagrangeovy multiplikátory. Různé typy podmínek v bodě minima. Metoda penalty, metoda aktivní množiny omezení, metoda projekce gradientu, metoda SQP (Sequential Quadratic Programming), metoda vnitřního bodu. Úvod do lineárního programování, simplexová metod

 • Historická próza definice.
 • Rozdělení pravděpodobnosti.
 • Nízkosacharidové stravování recepty.
 • Ibu world cup biathlon 2018.
 • Jak zvládat stres v práci.
 • Atopický ekzém na obličeji u miminka.
 • Kameny v těle.
 • Gwent hraci karty.
 • Prodej selat plzen.
 • Zvetsene papily na jazyku.
 • Krvaceni po sportu.
 • Mighty sounds 2018 vstupenky.
 • Bazar nábytku havířov.
 • Dřevo kaštan.
 • Plačka.
 • Bershka e shop.
 • Anténní zesilovač do auta fakra.
 • Největší výrobci lodí.
 • Nejde zařadit zpátečka fabia.
 • Nerovnoměrný pohyb vzorec.
 • Neil diamond cracklin rosie.
 • Baby design dotty 2018 bazar.
 • Nákladová výška kamionu.
 • Denní menu mnichovo hradiště.
 • Housle referát.
 • Hanesi saluki.
 • Airbag chemie.
 • Nejlepší hry na xbox one 2018.
 • Fotorám.
 • Magne b6 dr max.
 • Feeling good newley.
 • Opráski sčeskí historje hra pravidla.
 • Praha historie zajímavosti.
 • Rorke's drift film.
 • Co dělat na vánočním večírku.
 • Jak zamknout aplikaci.
 • Nejčastější zemětřesení ve světě.
 • Nejteplejší moře světa.
 • Iceland bus.
 • Muzu to zvednout android.
 • Eminem the governors ball music festival new york 1 června.